Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg & Welzijn

Voor 2013 is het budget voor het traject Zorg & Welzijn verhoogd met € 300.000,- naar € 5.000.000,- Voor 2012 was € 4.700.000,- begroot. Dit budget is met een relatief luttel bedrag van circa € 95.000,- overschreden.  In juni is nog € 200.000,- aan dit traject toegevoegd. De grootste overschrijdingen, in absolute  zin, vonden plaats in Sport en Zorginstellingen. Wat de sport betreft, heeft Fonds 1818 in 2012 een actie gefinancierd waarbij sportverenigingen aanspraak konden maken op een AED. Wat de Zorginstellingen betreft, is de overschrijding binnen de marges gebleven en is er geen specifieke oorzaak aan te wijzen. In het welzijnswerk, waaronder het jongerenwerk, werden grote donaties verstrekt voor nieuwbouw, verbouwingen en inrichting van wijkcentra. 

Hiermee zijn enkele ontwikkelingen geschetst die geleid hebben tot budgettaire wijzigingen in de domeinen. Deze wijzigingen worden hieronder afzonderlijk beschreven. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2012 gesteund zijn.

In 2012 zijn in het Traject Zorg & Welzijn 848 aanvragen behandeld waarvan er 528 zijn gehonoreerd. De gemiddelde bijdrage bedroeg € 9.028,28.

 

 

Begroot 2012

Gerealiseerd 2012

Begroot 2013

Maatschappelijke Opvang

€    650.000

€     448.150

€    600.000

Arbeidstoeleiding & Activering

€    300.000

€     350.220

€    400.000

Vrijwilligerswerk

€    350.000

€     273.266

€    350.000

Buurtwerk

€    750.000

€     748.686

€    800.000

Welzijnswerk

€ 1.500.000

€  1.515.973

€ 1.650.000

Sport

€    550.000

€     762.738

€    500.000  

Zorginstellingen

€    600.000

€     696.412

€    700.000

Totaal

€ 4.700.000

€  4.795.446

€ 5.000.000

Slot

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn in 2013 in grote lijnen voortgezet en worden binnen de onderscheiden beleidsterreinen enkele accenten verschoven of aangezet.

De grootste verhoging betreft het budget Welzijnswerk dat in vergelijking met 2011 wordt verhoogd met € 150.000. Voor projecten in de domeinen arbeidstoeleiding en zorginstellingen worden de budgetten met ieder € 100.000 verhoogd. Ook voor buurtwerk wordt in 2013 € 50.000 extra begroot. Het budget voor vrijwilligerswerk blijft gelijk. De budgetten in de domeinen sport en maatschappelijke opvang worden verlaagd met elk € 50.000. 

U bent hier