Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Verkorte balans met toelichting

Toelichting op de Verkorte Balans en de Staat van Baten en Lasten

Hier vindt u de Verkorte Balans en Staat van Baten en Lasten

Algemeen

Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de financiële verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven gevolgd. Tenzij hierna anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, of tegen marktwaarde als die lager is.

Specifiek

Het "onroerend goed", onder de Materiële vaste activa, wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Hertaxatie vindt elke vier jaar plaats. Er vinden geen afschrijvingen plaats. De "andere vaste bedrijfsmiddelen" worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, rekening houdend met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De "aandelen", "vastrentende waarden" en de "vastgoed fondsen" worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Alle wijzigingen in de waarde van de effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Het "onroerend goed", onder de Beleggingen, betreft een kantoorpand dat aan een zakelijke dienstverlener is verhuurd en wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Onder de "aandelen" zijn de termijncontracten opgenomen.  De termijncontracten zijn gewaardeerd tegen de feitelijke vordering resp. verplichting op balansdatum. Het "eigen vermogen" bestaat uit het kapitaal waarmee het Fonds is gestart in 1992 (€ 99,1 miljoen), de  opgebouwde reserves (€ 348,2 miljoen) en de bestemmingsfondsen van € 10,7 miljoen. De "voorzieningen" betreffen het groot onderhoud aan het in gebruik zijnde pand en een garantstelling inzake een MRI.

Beleggingsresultaat

Het beleggingsresultaat was in 2012 positief, € 22,9 miljoen. In 2011 was het resultaat € 16,4 miljoen negatief. Dit werd veroorzaakt door de goede ontwikkelingen op de markten voor vastrentende waarden en aandelen. Naast de hogere beleggingsresultaten staat een negatief resultaat op valutatermijncontracten, € 1,8 miljoen. (2011: € 2,6 miljoen negatief). De termijncontracten zijn niet bedoeld om een bijdrage aan de baten te leveren, maar om het risico van beleggingen af te dekken. De bijdrage van directe opbrengsten aandelen, obligaties en banktegoeden aan het totaal van de baten daalde naar € 9,0 miljoen (2011: € 9,1 miljoen).

De kosten van de eigen organisatie

De kosten van de eigen organisatie stegen in 2012 naar € 3,32 miljoen. (2011: € 3,15 miljoen).

Jaarrekening

De volledige jaarrekening 2012, inclusief de accountantsverklaring van Ernst & Young, is in te zien via de  website van Fonds 1818, www.fonds1818.nl. Ook kan toezending van de volledige jaarrekening worden aangevraagd via de afdeling Voorlichting en Communicatie.

U bent hier