Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

 

Personeelsbestand                                                                                                                                    

Op 31 december 2012 bedroeg het aantal medewerkers 29 (24,83 FTE); op 31 december 2011 was dit 27 (23,47 FTE’s). Van hen zijn er 18 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2012 was 46,9 jaar (ultimo 2011 was dit 46,4 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2012 7,9 (2011: 7,6).                                                                                                                                     

Personeelswisselingen                                                                                                                             

In 2012 traden drie nieuwe medewerkers in dienst. Eén medewerkster trad uit dienst vanwege een verhuizing. Vanwege drukke werkzaamheden bij Voorlichting & Communicatie heeft Kimberley Jacobs gedurende vijf maanden voor 8 uur per week de afdeling ondersteund.             

In het Nutshuis werd ook in 2012 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages                                                                                                                               

Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2012 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden. In het Nutshuis heeft Niels Reekers, student communicatie, media & muziek aan Hogeschool INHolland, gedurende drie maanden een kwalitatief onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de communicatiestrategie en de bezoeker van het Nutshuis.

Personeelsvertegenwoordiging                                                                                                                                           

In 2012 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.                                                                                                                                        

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon

Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2012 4,57% versus 9,10% in 2011. Er was in 2012 één zeer langdurig ziektegeval. Als dit niet wordt meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 2,3% (versus 1,3% in 2011). Ook in 2012 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.    

Onder langdurig ziekteverzuim wordt verstaan dat een medewerker langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is.                                                                                                                                            

Salaris, pensioen en levensloop              

In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. In 2012 was de indexatie 2,3%. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar.

Per 1 januari 2012 is het pensioencontract met ASR verlengd voor vijf jaar. 

U bent hier