Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Meerjarenbeleid

Uit het beleggingsstatuut van Fonds 1818 vloeit het financiële kader van het meerjarenbeleid voort. Daarin is bepaald dat de begroting ten hoogste 3,8% van het kernvermogen mag beslaan. Het kernvermogen wordt jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd en bedroeg eind 2012 € 386 mln, zodat het budget voor 2012 maximaal € 14,7 mln mag zijn. De vastgestelde begroting voor 2013 ligt op dat niveau.

De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn ingezet:

- Vanaf 2010 wordt jaarlijks een budget apart gezet om terreinen van basisscholen te vergroenen. Het project Groene Schoolpleinen is intussen in het gehele werkgebied van Fonds 1818 geintroduceerd.  

- Duurzaamheid speelt een steeds centralere rol:

• Geschikte projecten worden benaderd voor een ‘duurzame’ uitvoering, waarbij ook tot 50% extra middelen ter beschikking kunnen worden gesteld.

• De kantoororganisatie, inclusief de Nutstuin, wordt duurzamer ingericht.

• Bij beleggingen wordt steeds gezocht naar een duurzame invulling van de vastgestelde beleggingsmix.

- Meer aandacht en budget voor projecten op het terrein van Arbeidstoeleiding.

- Het beleid om geen steun te verlenen aan kunst zonder maatschappelijke doorwerking wordt voortgezet.

- Ingezet wordt op gestage groei van het Fonds 1818<24.

- De investeringen vanwege de missie worden krachtig uitgebreid, waarbij het moeilijk blijkt om goed passende investeringen te vinden. Mission Related Investments worden beoordeeld en gewaardeerd volgens de systematiek die is ontworpen door Shaerpa. Deze draagt ertoe bij dat kansrijke investeringen worden geselecteerd en vervolgens op de juiste waarde in de balans worden opgenomen.

- De kantoorautomatisering wordt aangepast, zodat de informatiestroom zo min mogelijk  in de vorm van papier door het kantoor loopt.

- In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds is in 2011 het MonumentenFonds 1818 gestart, dat zich vooral zal richten op gemeentelijke monumenten in het werkgebied.

- Vanaf 2010 wordt de Balkenende-norm voor het salaris toegepast bij instellingen die donaties van Fonds 1818 willen verkrijgen.

- Naast resultaatmeting per project zal impactmeting van reeksen samenhangende projecten steeds vaker worden gerealiseerd. Vanaf 2012 wordt elke bestuursvergadering ten minste één meta-evaluatie gepresenteerd.

- Met behulp van een specifiek project, ‘De Uitdaging’, wordt aan samenwerkende organisaties in geselecteerde wijken de mogelijkheid geboden een project van grote omvang te realiseren. In 2010 is één project De Uitdaging van start gegaan, in 2011 het tweede. Ook in 2012 wordt gestreefd naar een nieuw project.

- In 2011 en volgende jaren zullen aanzienlijke bezuinigingen worden gerealiseerd op begrotingen van de gemeenten in het werkgebied. Fonds 1818 zal de bezuiningen in de welzijns- en culturele sector niet kunnen compenseren, maar zal wel steun geven aan organisaties die zich, liefst in samenwerking, willen bezinnen en instellen op de nieuwe budgettaire omstandigheden.

- Fonds 1818 fungeert steeds vaker als aanbieder van kennis en deskundigheid voor vrijwilligersorganisaties. Deze aanpak  is in 2011 voorzichtig gestart, in 2012 uitgebouwd  en wordt in 2013 verder uitgebreid met cursussen op financieel gebied.

- Fonds 1818 wil het ontstaan van gemeenschapsfondsen in zijn werkgebied bevorderen. Op basis van een grondige verkenning van alle initiatieven zal worden beoordeeld hoe dit doel het best kan worden bereikt. Fonds 1818 zal niet zelf als gemeenschapsfonds optreden.

- Fonds 1818 heeft goede verhoudingen met de overheid en met maatschappelijke organisaties. Met het bedrijfsleven zijn de contacten veel minder. De komende tijd zal Fonds 1818 ook proberen de contacten met het bedrijfsleven aan te halen, met de bedoeling bij de realisatie van maatschappelijke projecten ook met bedrijven samen te werken.

U bent hier