Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst en Cultuur

Voor 2012 wordt het budget van Kunst & Cultuur verhoogd naar € 3.700.000. Dit komt overeen met het bedrag dat in 2011 in dit domein is uitgegeven.

In 2011 is het begrote budget van € 3.400.000 met 8% overschreden. Twee opvallende verschillen tussen begroting en werkelijkheid vallen te onderscheiden. De overschrijding van het domein Dans met ruim € 300.000 en de onderbesteding van het domein Community Arts met € 150.000.

Foto: Blikopener Ontkiemt - Delft

De overschrijding bij Dans is het gevolg van de meerjarenondersteuning van Korzo voor een bedrag van € 400.000. De onderbesteding bij Community Arts heeft te maken met de definitie van het begrip Community Arts die Fonds 1818 sinds 2011 hanteert. Primair criterium om van Community Arts te kunnen spreken is dat bij de totstandkoming van projecten op dit terrein wijk-/buurtbewoners actief betrokken dienen te zijn onder begeleiding van een kunstenaar. Dit komt slechts sporadisch voor.

In 2012 wordt een domein toegevoegd aan het traject Kunst & Cultuur: Multidisciplinair. Reden is dat Fonds 1818 regelmatig aanvragen ontvangt voor projecten waarin meerdere disciplines als muziek, toneel, dans en beeldende kunst een rol spelen. Steun voor multidisciplinaire projecten past goed in het beleid van Fonds 1818 dat gericht is op het stimuleren van kennismaking en ontmoeting. Dit soort projecten waarin verschillende disciplines verenigd worden, richt zich op een breed publiek. Tot op heden werden dergelijke projecten aan een van de bestaande domeinen toegewezen maar dat dekte de lading dan maar gedeeltelijk.

Evenals vorig jaar het geval was, ondersteunt Fonds 1818 ook in 2012 vooral de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan talentontwikkeling, wijkopbouw en integratie. Bij deze maatschappelijke doelstellingen speelt culturele emancipatie ook een rol. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten waarmee beoogd wordt bezoekers aan te trekken die de gebruikelijke toegangswegen naar cultuur niet kennen of niet kunnen betreden. Cultuureducatieve trajecten zijn hier een voorbeeld van.

Tenslotte heeft Fonds 1818 vanuit het oogpunt van de sociale dimensie van cultuur aandacht voor het cultureel klimaat in zijn werkgebied. Zonder een bloeiend cultureel klimaat is er voor kunst en cultuur geen sociale dimensie. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten die gericht zijn op het onderhouden, intensiveren en vernieuwen van het culturele klimaat in zijn werkgebied.

In 2011 zijn binnen het Traject Kunst & Cultuur 575 projecten behandeld waarvan er 383 zijn gehonoreerd. De gemiddelde bijdrage bedroeg € 9.613,45.

Klik op een van de domeinen voor verdere toelichting.

 

Domeinen

Begroot 2011

Gerealiseerd 2011

Begroot 2012

Community Arts

€   300.000

€   146.250,00

€   250.000

Muziek

€   900.000

€   883.796,00

€   800.000

Theater

€   600.000

€   608.878,00

€   500.000

Dans

€   250.000

€   588.500,00

€   250.000

Beeldende kunst

€   250.000

€   241.470,00

€   250.000

Erfgoed

€   750.000

€   876.258,00

€   850.000

Literatuur/film

€   350.000

€   336.800,00

€   400.000

Multidisciplinair

-

-

€   400.000

Totaal

€ 3.400.000

€ 3.681.952,00

€ 3.700.000

 

Tot slot

Concluderend kan opgemerkt worden dat in de meeste domeinen de uitgaven in 2011 redelijk overeenkomen met de oorspronkelijk gereserveerde budgetten. Alleen de domeinen Community Arts en Dans laten uitschieters zien. Community Arts naar beneden omdat de criteria om als project in dit domein te worden gerubriceerd, aanzienlijk zijn aangescherpt. Dans laat een uitschieter naar boven zien omdat in dit domein een van de eerste projecten gericht ‘op het maken van de bocht’ wordt gerealiseerd. Dergelijke projecten zijn door hun aard over het algemeen meerjarig en relatief kostbaar.

In het afgelopen jaar is gestreefd naar een zo helder en eenduidig mogelijk beleid op het terrein van Kunst & Cultuur. Zo is in 2011 ervaring opgedaan met de scherpere afbakening van het domein Community Arts. Gebleken is dat dit goed werkt. Op grond van de bevindingen in 2011 is het nieuwe domein Multidisciplinair ge├»ntroduceerd. Voor projecten in dit domein is een bedrag van € 400.000 begroot. Waar nodig zullen het komende jaar op grond van ontwikkelingen bestaande beleidsnotities worden aangepast en nieuwe worden opgesteld.

In 2012 gaat Fonds 1818 onderzoeken in hoeverre ‘Crowd Funding’ kan worden ingezet om projecten in het Traject Kunst & Cultuur breder gefinancierd te krijgen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de initiator van de website www.voordekunst.nl. Gedachte van Fonds 1818 is projecten die voor steun in aanmerking komen op genoemde website te laten plaatsen en de bijdragen van de ‘Crowd’ tot een van te voren bepaald bedrag te verdubbelen. Wanneer dit blijkt aan te slaan kan ‘Crowd Funding’ ook in andere trajecten worden ingezet.

 

 

U bent hier