Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst & Cultuur

Voor 2013 wordt het budget van Kunst & Cultuur verhoogd naar € 4.200.000,-. Dit komt min of meer overeen met het bedrag dat in 2012 in dit traject is uitgegeven.

In 2012 is het in eerste instantie begrote budget van € 3.700.000,- met 22% overschreden. Het budget is echter halverwege 2012 verhoogd met € 200.000 waardoor de overschrijding achteraf meevalt. Vooral één verschil tussen begrote en werkelijke kosten springt in het oog: de overschrijding van het in 2012 ‘nieuwe’ domein Multidisciplinair met een bedrag van ruim € 600.000,-. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen:

  • In de praktijk blijken relatief veel projecten meerdere disciplines te bevatten
  • In 2012 hebben we het project Cultuurfonds Leiden (€ 500.000,-) onder dit domein weggeschreven.

Het toevoegen van het domein Multidisciplinair binnen het traject Kunst & Cultuur in 2012 was van toegevoegde waarde. Het geeft Fonds 1818 een beter beeld van de diversiteit in projecten die het ondersteunt. Bij projecten in dit domein spelen meerdere disciplines als muziek, toneel, dans en beeldende kunst een rol. Steun voor multidisciplinaire projecten past goed in het beleid van Fonds 1818 dat gericht is op het stimuleren van kennismaking en ontmoeting. Dit soort projecten waarin verschillende disciplines verenigd worden, richt zich op een breed publiek en brengt (amateur)kunstenaars uit verschillende disciplines bij elkaar.

Evenals afgelopen jaren het geval was, ondersteunt Fonds 1818 ook in 2013 vooral de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan talentontwikkeling, wijkopbouw en integratie. Bij deze maatschappelijke doelstellingen speelt culturele emancipatie een rol. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten waarmee beoogd wordt bezoekers aan te trekken die de gebruikelijke toegangswegen naar cultuur niet kennen of niet kunnen betreden. Cultuureducatieve trajecten zijn hier een voorbeeld van.

Tenslotte heeft Fonds 1818 vanuit het oogpunt van de sociale dimensie van cultuur aandacht voor het culturele klimaat in zijn werkgebied. Zonder een bloeiend cultureel klimaat is er voor kunst en cultuur geen sociale dimensie. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten die gericht zijn op het onderhouden, intensiveren en vernieuwen van het culturele klimaat in zijn werkgebied.

In 2012 zijn binnen het Traject Kunst & Cultuur 607 projecten behandeld waarvan er 392 positief zijn beoordeeld (64.58%). De gemiddelde bijdrage bedroeg € 10.760,19,-.

 

 

Begroot 2012

Gerealiseerd 2012

Begroot 2013

Community Arts

€   250.000

€   287.780

€   250.000

Muziek

€   800.000

€   758.960

€   850.000

Theater

€   500.000

€   277.478

€   400.000

Dans

€   250.000

€   384.000

€   400.000

Beeldende kunst

€   250.000

€   227.945

€   300.000

Erfgoed

€   850.000

€   730.470

€   850.000

Literatuur & film

€   400.000

€   536.826

€   400.000

Multidisciplinair

€   400.000

€  1.014.535

€  750.000

Totaal

€ 3.700.000

€ 4.217.994

€ 4.200.000

Concluderend kan opgemerkt worden dat de uitgaven in 2012 redelijk overeenkwamen met de oorspronkelijk gereserveerde budgetten. De overschrijding van het budget Kunst & Cultuur 2012 is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de forse overschrijding van het budget Multidisciplinair.

In de afgelopen jaren is gestreefd naar een zo helder en eenduidig mogelijk beleid op het terrein van Kunst & Cultuur. Dit werpt zijn vruchten af. De scherpere afbakening van het domein Community Arts en toevoeging van het domein Multidisciplinair blijken goed te werken .Verder blijken (potentiële) aanvragers beter op de hoogte te zijn van de mogelijkheden bij Fonds 1818. En tot slot is het zo dat aanvragers het beleid van Fonds 1818 op het terrein van Kunst & Cultuur beter begrijpen ook al betekent dit dat hun aanvragen niet voor honorering in aanmerking komen.

In 2012 is Fonds 1818 een partnership aangegaan met voordekunst. Voordekunst is de crowdfunding website voor kunstprojecten. Het partnership houdt in dat Fonds 1818 een eigen pagina op de website van voordekunst heeft www.voordekunst.nl/fonds1818. Op deze pagina staan de projecten waarvoor Fonds 1818 een garantie beschikbaar heeft gesteld met als voorwaarde dat een van te voren bepaald bedrag via de ‘crowd’, het publiek, geworven moet worden. Als het streefbedrag wordt gehaald, zal Fonds 1818 het garantiebedrag, vaak gelijk aan het streefbedrag uitkeren. In het partnership is ook afgesproken dat medewerkers van voordekunst een aantal workshops verzorgen in het werkgebied van Fonds 1818. In 2012 zijn de twee voorgedragen projecten met succes afgerond voor een totaalbedrag van € 3.840,-. In 2013 zet Fonds 1818 in op een streefbedrag van € 75.000,-. 

U bent hier