Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

Directieverslag  geconsolideerde jaarrekening 2012

Ontwikkeling donatieaanvragen

In 2012 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.900. Dit is 2,15% meer dan in 2011 (2011: 1.860). In het verslagjaar zijn 1.249 (65,9%) donatieaanvragen gehonoreerd, 645 (34,1%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.894 donatieaanvragen behandeld. In 2011 waren dit 1.810 aanvragen. Van de 1.249 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 576 afkomstig uit Den Haag, 149 uit Leiden, 154 uit Delft en 82 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of    landelijk karakter.

In 2012 werd totaal een bedrag van € 11,8 miljoen toegewezen, waarvan € 5,2 miljoen voor Den Haag, € 2,0 miljoen voor Leiden, € 1,1 miljoen voor Delft, € 1,3 miljoen voor de regio en € 2,2 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio. Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.                                                                                                                                 

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2012 zijn gehonoreerd:       

    Begroting   Resultaat  
- Educatie   €   1,20 miljoen €   0,66 miljoen
- Kunst & Cultuur   €   3,90 miljoen €   4,37 miljoen
- Natuur & Milieu   €   1,80 miljoen €   1,96 miljoen
- Zorg & Welzijn   €   4,90 miljoen €   4,82 miljoen
- Totaal   €  11,80 miljoen €  11,81 miljoen

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:                                                                                      

 • Fonds 1818 eigen initiatief, AED programma sportverenigingen
  €   525.000,--     
 • Cultuurfonds Leiden, financieren van culturele projecten en activiteiten in Leiden
  €   500.000,--     
 • Mauritshuis, het Mauritshuis bouwt aan de toekomst
  €   300.000,--     
 • Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen
  €   250.000,--     
 • Fonds 1818 eigen initiatief, de Uitdaging Leiden Noord
  €   250.000,--     

Financiën

In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2012 met de begroting 2012 en de realisatie 2011. Zie verder bladzijde 24 tot en met 31 van deze jaarrekening. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2012 met 2011 vergeleken.
In 2011 was er een negatief saldo van € 21,8 miljoen. Het positieve resultaat van 2012 is € 15 miljoen.
De totale kosten van de eigen organisatie in 2012 zijn per saldo met € 177000 gestegen ten opzichte van 2011.                                                                                                                                          

Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:   

- Lager    
  Huisvestingskosten  €      17.000
  Riviervismarkt 5 / Achterterrein  €      72.000
  Algemene kosten  €        4.000
     €      93.000
- Hoger    
  Salaris-, personeelskosten  €   130.000
  Diensten Derden  €      45.000
  Bestuurskosten  €        9.000
  Adviescommissie beleggingen  €      19.000
  Kantoorkosten  €      10.000
  P.R.-kosten  €      38.000
  Afschrijvingskosten  €      19.000
     €   270.000

De directe inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2012 ten opzichte van 2011 met circa € 0,1 miljoen gedaald.
Er is in 2012 voor € 11,8 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen).
De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,3 miljoen.                                                                                                                                          
De interne kosten van de donaties bedragen ongeveer 15,26% van het donatiebedrag en de kosten van het beleggen bedragen ongeveer 0,25% van het belegd vermogen.
In 2012 is Het Nutshuis niet langer ingedeeld bij de MRI, aangezien er geen uitzicht is op een positief rendement. Het Nutshuis is nu opgenomen onder kantoorpanden.

Personeel                                                                                                                                       

Personeelsbestand                                                                                                                                    

Op 31 december 2012 bedroeg het aantal medewerkers 29 (24,83 FTE); op 31 december 2011 was dit 27 (23,47 FTE’s). Van hen zijn er 18 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2012 was 46,9 jaar (ultimo 2011 was dit 46,4 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2012 7,9 (2011: 7,6).                                                                                                                                     

Personeelswisselingen                                                                                                                             

In 2012 traden drie nieuwe medewerkers in dienst. Eén medewerkster trad uit dienst vanwege een verhuizing. Vanwege drukke werkzaamheden bij Voorlichting & Communicatie heeft Kimberley Jacobs gedurende vijf maanden voor 8 uur per week de afdeling ondersteund.             

In het Nutshuis werd ook in 2012 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages                                                                                                                               

Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2012 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden. In het Nutshuis heeft Niels Reekers, student communicatie, media & muziek aan Hogeschool INHolland, gedurende drie maanden een kwalitatief onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de communicatiestrategie en de bezoeker van het Nutshuis.

Personeelsvertegenwoordiging                                                                                                                                           

In 2012 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.                                                                                                                                        

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon

Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2012 4,57% versus 9,10% in 2011. Er was in 2012 één zeer langdurig ziektegeval. Als dit niet wordt meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 2,3% (versus 1,3% in 2011). Ook in 2012 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.    

Onder langdurig ziekteverzuim wordt verstaan dat een medewerker langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is.                                                                                                                                            

Salaris, pensioen en levensloop              

In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. In 2012 was de indexatie 2,3%. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar.

Per 1 januari 2012 is het pensioencontract met ASR verlengd voor vijf jaar.                                                                                     

 

Den Haag, 7 mei 2013                                                                                                                                

                                                                                                                                            

Ir B.A.I.M. de Blij, directeur

U bent hier