Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

Bestuursverslag geconsolideerde jaarrekening 2012

De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen.

In de loop van 2011 maakte bestuurslid drs. R. Bhondoe bekend dat hij wegens te drukke werkzaamheden aan het eind van 2011 aftreedt. Vanwege het bereiken van de uiterste zittingstermijn trad mw. ir. S.J. van der Laag op hetzelfde moment  af. In hun opvolging werd voorzien door de werving van twee nieuwe bestuursleden via advertenties in kranten en via internet. De daarop volgende procedure leidde tot de keuze  van mw. drs. L.J. Merkx en dhr. mr. R.G. Mazel. Beiden zijn per 1 januari 2012 benoemd, en maken ook deel uit van het bestuur van het Nutshuis.

Het bestuur van de Stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, dr. G. Lycklama à Nijeholt, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij. Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking. Door de  minder gunstige omstandigheden op financiële markten werd aan het eind van 2011 besloten de omvang van de aandelenportefeuille met ongeveer een een-achtste te verminderen en de gemiddelde looptijd van de obligaties terug te brengen tot ca. drie jaar. In het voorjaar van 2012 werd de omvang van aandelenportefeuille weer teruggebracht op het strategische niveau. De gemiddelde looptijd van obligaties werd gehandhaafd op drie jaar.

Ook werd veel moeite gedaan investeringen mede vanwege de doelstelling te vinden. In 2012 werden vele projecten onderzocht, maar werd geen investering in een nieuw bedrijf gedaan. Wel ging één van de eerste investeringen, weekblad Den Haag Centraal failliet. Het weekblad maakte onmiddellijk een doorstart met nieuwe aandeelhouders.

Het aantal aanvragen voor donaties groeide tot precies 1.900 (2011: 1.860). De bestedingen aan donaties en garanties waren € 11,8 mln (2011: € 10,3 mln). De totale bestedingen groeiden daarmee tot vlak onder het niveau van de Boendernorm, het maximum dat mag worden uitgegeven. In 2012 werden nieuwe vormen geïntroduceerd om de bewoners van het werkgebied te bedienen, zoals crowdfunding via Voordekunst.nl en de introductie van het burgerinitiatief, waarbij zonder rechtspersoon een aanvraag tot € 3.000 bij Fonds 1818 kan worden gedaan.

Na een grondig onderzoek onder de klanten van Fonds 1818 heeft het bestuur de strategische lijnen uitgezet voor de komende jaren. Daarbij zal het fonds zich ook richten op de bevordering van gemeenschapsfondsen en op de samenwerking met het bedrijfsleven. 

Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt (afgerond):
Aandelen 40% (beoogd: 40%), obligaties 22% (20%), vastgoed 6% (15%), grondstoffen 9% (10%), hedge funds 9% (10%), investeringen vanwege de doelstelling 2% (5%) en liquiditeiten 10% (0%). Het belegd vermogen steeg met ruim  € 25 mln in waarde in vergelijking met vorig jaar. Het beleggingsrendement bedroeg 7,5% (– 2,3%).

Namens het bestuur hadden in 2010 de heer dr. M.C.E. van Gendt en de heer J. Schinkelshoek zitting in de Adviescommissie Beleggingen.  De eerste treedt als voorzitter op. Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds. In de ACB heeft ook een externe deskundige zitting, de heer prof.dr. R.A. van der Meer. De directeur treedt op als secretaris. Bij de vergaderingen van de ACB is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen, vertegenwoordigd.

Namens Fonds 1818 waren de bestuursleden mevrouw Merkx en de heer Mazel  ook lid van het bestuur van de Stichting het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren.

In het verslagjaar werd besloten de programmering van Het Nutshuis te continueren, zodat Het Nutshuis zijn inmiddels verworven plek in het culturele spectrum van Den Haag zal kunnen behouden. De juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. De jaarrekeningen van Fonds 1818 en Het Nutshuis worden geconsolideerd.

Als vervolg op de beleidsdag van 9 oktober was de zelfevaluatie van het bestuur dit jaar uitgebreider dan in 2011. In een open gesprek reflecteerde de leden op hun functioneren in het afgelopen jaar. De zelfevaluatie heeft niet tot wijzigingen in de taakverdeling binnen het bestuur geleid.

Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. Remuneratiecommissie en directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van de directeur en de samenwerking tussen bestuur en directie.

De bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding van bijna € 8000 per jaar. Daarnaast wordt per vergadering een onkostenvergoeding  verstrekt voor het bijwonen van de  vergaderingen van het bestuur en de ACB.

Ook in 2012 hebben Fonds 1818 en het Nutshuis hun maatschappelijke functie ruimschoots kunnen waarmaken, bij een groeiend  aantal aanvragen en een groeiend aantal bezoekers aan het Nutshuis.

Daarbij zijn in 2012 weer nieuwe vormen gevonden om potentiele aanvragers de weg naar het fonds te doen vinden. Het bestuur is de medewerkers van Fonds 1818 en Het Nutshuis erkentelijk voor hun inspanningen om deze goede resultaten te bereiken.

Verwacht mag worden dat velen de weg naar Fonds 1818, het Nutshuis en de Nutstuin ook de komende jaren zullen weten te vinden.           

Den Haag, 7 mei 2013                                                                                                                                

Het Bestuur                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             

U bent hier