Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Beleggingsbeleid

In 1992 verkocht de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage de bankactiviteiten aan de VSB-groep, die vervolgens is opgegaan in het Fortis-concern. De betaling vond plaats in aandelen. De dividendopbrengsten daarvan vormden de baten voor het VSB Fonds Den Haag en omstreken, vanaf 2001 omgedoopt in Fonds 1818. Eind 2004 is een aanzienlijk deel van de aandelen Fortis verkocht en is een breed gespreide portefeuille ingericht. Daarvoor is een eerste Asset Liability Management (ALM) studie opgesteld.

Jaarlijks uitgavenniveau

De doelstelling is een zodanig vermogen op te bouwen dat tot in lengte van jaren een jaarlijks bedrag van circa € 15 miljoen (voor inflatie geïndexeerd) kan worden besteed. Totdat dit vermogen is bereikt, werden de jaarlijkse uitgaven beperkt tot circa € 12 miljoen. Eind 2006 en eind oktober 2007 is de vermogensdoelstelling behaald, zodat de begroting 2008 gebaseerd was op een uitgavenniveau van € 13,8 miljoen.

Ondanks de financiële crisis zijn de uitgaven van het Fonds op peil gehouden, met een bedrag van € 13,4 mln in 2008, € 10,9 mln in 2009 en € 13,1 in 2010 en 2011 en tenslotte 15 mln in 2012.

Adviescommissie Beleggingen

Voor zijn verdere advisering heeft het bestuur de Adviescommissie Beleggingen (ACB) ingesteld, waarin naast twee bestuursleden, ondersteund door de directeur, ook één persoon met een specifieke deskundigheid zitting heeft. Prof dr Robert van der Meer is een erkend deskundige op het gebied van beleggen met een grote staat van dienst.

Evaluatie beleggingsbeleid

Vanaf 2007 heeft tweemaal een evaluatie van het beleggingsbeleid plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten bij het beleggen meer rekening te houden met de uitgangspunten en doelstellingen van het fonds bij het verlenen van donaties. Gekozen is voor een beleggingsbeleid dat óók rekening houdt met duurzaamheid, milieubelasting en goed bestuur, en niet alleen is gericht op een maximaal rendement bij een minimaal risico. Vooruitlopend op deze heroriëntatie is bij het passief beheer het beleggen in fabrikanten van clusterbommen en landmijnen beëindigd.

Bij de tweede evaluatie in 2010 is de spreiding van de beleggingen over categorieën verder verfijnd, door toevoeging van vastgoed, grondstoffen, fund of hedgefunds en Mission Related Investments.

Mission Related Investments

Op basis van deze studie heeft het bestuur in 2010 besloten tot een verdere diversificatie van de beleggingen, met als uitgangspunt duurzaamheid. Bovendien is 5% van het vermogen gereserveerd voor het doen van beleggingen met het oog op de doelstelling van het fonds. De veelgebruikte Engelse vakterm hiervoor is Mission Related Investments (MRI). In 2008 werd een eerste investering gedaan in Den Haag Centraal, voor in totaal € 200.000. Eind 2012 waren er in totaal twaalf beleggingen vanwege de doelstelling, en enkele  in overweging.

Samenstelling beleggingsportefeuille

Kijk hier voor de nagestreefde samenstelling van de beleggingsportefeuille.

Aan het eind van 2012 was deze samenstelling nog niet geheel bereikt. De categorieën ‘aandelen' en ‘obligaties' zijn geheel ingevuld, en wel met duurzame beleggingen. Wat betreft de passieve beleggingen is bij aandelen gekozen voor Dow Jones duurzame indexen (DJSI) en acht duurzame aandelenfondsen en bij obligaties voor duurzaam te achten staatsleningen van Eurolanden en bedrijfsleningen die de duurzame index ECPI volgen. In de overige beleggingscategorieën is een aantal aankopen gedaan. De portefeuille is volledig gevuld, met uitzondering van onroerend goed en MRI, waarvoor de marktomstandigheden nog niet voldoende gunstig waren. In het eerste kwartaal van 2012 is een belegging gedaan in Amvest, investeerder in huurwoningen.

Volgens de definitie die wordt gehanteerd door de werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV) van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), bedroeg het rendement van Fonds 1818 in 2008: -19,1%. In 2009 bedroeg het TROV-rendement 17,9%,  in 2010 8,2% in 2011 – 1,9% en in 2012 +7%. Het vermogen bedroeg eind 2011 ca € 437 mln. In 2012 is de strategische beleggingsmix nog niet bereikt, vanwege de omstandigheden op de vastgoedmarkt en onvoldoende mogelijkheden voor MRI.

Verdeling duurzaam/niet duurzaam

In december 2010 was de verdeling duurzaam/niet duurzaam als volgt.

64% van het vermogen is duurzaam belegd (2011: 54%)

De beleggingen in enkele vastgoedfondsen kon worden geklasseerd onder duurzaam.

U bent hier