Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

Personeelsbestand       
Op 31 december 2016 bedroeg het aantal medewerkers 30, één meer dan eind 2015. Het aantal FTE's bedroeg 24,8 tegenover 24,2 eind 2015. Van hen zijn er 17 vrouw en 13 man. De gemiddelde leeftijd eind 2016 was 50,9 jaar (eind 2015 was dit 49,8 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2016: 11,4 (2015: 10,4)

Personeelswisselingen en tijdelijk dienstverband
In 2016 is de directiesecretaresse/personeelsfunctionaris met vervroegd pensioen gegaan. Zij is opgevolgd door een directiesecretaresse en een personeelsfunctionaris. Eén van de medewerkers van de projectadministratie werkt door na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, uiterlijk totdat zij de leeftijd van 67 jaar bereikt.

In het Nutshuis heeft de filmprogrammeur een half jaar in het buitenland gewerkt. Hij is in deze periode vervangen door een tijdelijke medewerker. Het Nutshuis heeft ook in 2016 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas zijn in 2016 geen stagiaires begeleid.

Personeelsvertegenwoordiging
De medewerkers van Fonds 1818 worden vertegenwoordigd door een Ondernemingsraad, bestaande uit drie leden, waarvan één vanuit het Nutshuis. In 2016 zijn directie en OR circa achtmaal bijeen gekomen voor overleg, waarbij vooral de vernieuwing van de pensioenregeling onderwerp van gesprek was. Aan het eind van het jaar is daarover overeenstemming bereikt: Fonds 1818 gaat gebruik maken van een middelloonregeling bij Nationale Nederlanden.

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2016 6,5%, tegen 5,3% in 2015. Er was slechts één geval van langdurige ziekte.

Salaris, pensioen en levensloop
Voor de indexatie van de salarissen wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector, exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2016 was de indexatie 1,2%. 

Beloningen

 • Secretaresses/administratief medewerkers/receptionisten per maand
  Ultimo 2016 : € 1.765,- tot € 3.602,-
   
 • Adviseurs en stafmedewerkers per maand
  Ultimo 2016 : € 2.421,- tot € 5.868,-
   
 • Directie per maand
  Ultimo 2016 : € 8.796,- 

Contactgegevens medewerkers en directie

U bent hier