Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

Directieverslag  geconsolideerde jaarrekening 2016

Ontwikkeling donatieaanvragen
In 2016 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.701. Dit is 8,2% minder dan in 2015 (2015: 1.853). In het verslagjaar zijn 1.188 (68,9%) donatieaanvragen gehonoreerd, 535 (31,1%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.723 donatieaanvragen behandeld. In 2015 waren dit 1.876 aanvragen.

Van de 1.188 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 542 afkomstig uit Den Haag, 159 uit Leiden, 110 uit Delft en 85 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2016 werd totaal een bedrag van € 11,5 miljoen toegewezen, waarvan € 5,5 miljoen voor Den Haag, € 1,4 miljoen voor Leiden, € 1,0 miljoen voor Delft, € 1,7 miljoen voor de regio en € 1,9 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio. Een bedrag van € 1,0 miljoen viel vrij.
Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

De volgende totaalbedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2016 zijn gehonoreerd:

- Educatie €   1,28 miljoen €   1,43 miljoen
- Kunst & Cultuur €   4,00 miljoen €   3,77 miljoen
- Natuur & Milieu €   1,90 miljoen €   1,55 miljoen
- Zorg & Welzijn €   4,80 miljoen €   4,77 miljoen
- Totaal   €  11,98 miljoen €  11,52 miljoen

 

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:    
             
- Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen €   335.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, welkom Hier in Den Haag €   268.592,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, uitdaging Zoetermeer   €   250.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, verloren landjes 2017-2018 €   200.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, jeugdvakantieloket   €   172.500,--

 

Financiën
In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2016 met de begroting 2016 en de realisatie 2015. Zie verder bladzijde 24 tot en met 31 van deze jaarrekening. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2016 met 2015 vergeleken.

In 2015 was er een negatief saldo van € 7 miljoen. Het positieve resultaat van 2016 is € 22,2 miljoen.

De totale kosten van de eigen organisatie in 2016 zijn per saldo met € 152000 gestegen ten opzichte van 2015.
Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:
 

- Lager Salaris-, personeelskosten    €     34.000  
  Bestuurskosten      €     18.000  
  Adviescommissie beleggingen  €     33.000  
  Riviervismarkt 5 / Achterterrein  €     10.000  
             €     95.000
             
- Hoger Diensten Derden      €     11.000  
  Kantoorkosten      €     20.000  
  Huisvestingskosten      €     12.000  
  P.R.-kosten      €   156.000  
  Afschrijvingskosten      €     12.000  
  Algemene kosten      €     36.000  
             €   247.000

 

De directe inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2016 ten opzichte van 2015 met circa € 2,6 miljoen gestegen.

Er is in 2016 voor € 11,5 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen).
De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,6 miljoen.  
De interne kosten van de donaties bedragen 16% van het donatiebedrag en de kosten van het beleggen bedragen 0,25% van het belegd vermogen.    
 

Personeel                                                                                                                                       

Personeelsbestand      
Op 31 december 2016 bedroeg het aantal medewerkers 30, één meer dan eind 2015. Het aantal FTE's bedroeg 24,8 tegenover 24,2 eind 2015. Van hen zijn er 17 vrouw en 13 man. De gemiddelde leeftijd eind 2016 was 50,9 jaar (eind 2015 was dit 49,8 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2016: 11,4 (2015: 10,4).                                                                                

Personeelswisselingen en tijdelijke dienstverband                                                                                  
In 2016 is de directiesecretaresse/personeelsfunctionaris met vervroegd pensioen gegaan. Zij is opgevolgd door een directiesecretaresse en een personeelsfunctionaris. Eén van de medewerkers van de projectadministratie werkt door na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, uiterlijk totdat zij de leeftijd van 67 jaar bereikt.

In het Nutshuis heeft de filmprogrammeur een half jaar in het buitenland gewerkt. Hij is in deze periode vervangen door een tijdelijke medewerker. Het Nutshuis heeft ook in 2016 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas zijn in 2016 geen stagiaires begeleid.

Personeelsvertegenwoordiging
De medewerkers van Fonds 1818 worden vertegenwoordigd door een Ondernemingsraad, bestaande uit drie leden, waarvan één vanuit het Nutshuis. In 2016 zijn directie en OR circa achtmaal bijeen gekomen voor overleg, waarbij vooral de vernieuwing van de pensioenregeling onderwerp van gesprek was. Aan het eind van het jaar is daarover overeenstemming bereikt: Fonds 1818 gaat gebruik maken van een middelloonregeling bij Nationale Nederlanden.

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2016 6,5%, tegen 5,3% in 2015. Er was slechts één geval van langdurige ziekte.

Salaris, pensioen en levensloop
Voor de indexatie van de salarissen wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector, exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2016 was de indexatie 1,2%.     

Den Haag, 12 april 2017

Ir B.A.I.M. de Blij, directeur                                                                                                                                                                                                                                                                     

U bent hier