Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen. Het kan daarvoor gebruik maken van donaties, garanties, leningen en deelnemingen. Bovendien stelt het fonds zijn netwerk en een uitgebreid cursusprogramma beschikbaar aan de aanvragers.       

Aan het begin van 2016 veranderde het bestuur van samenstelling door het aftreden van de heer dr. M.C.E. van Gendt af vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur en het aantreden in zijn plaats van de heer mr. S.E. Eisma, die ook de rol van de heer Van Gendt als voorzitter van de Adviescommissie Beleggingen overnam.

Het bestuur heeft ter ere van Rien van Gendt een tweejaarlijkse lezingencyclus in zijn naam in het leven geroepen. Op 27 oktober werd deze voor de eerste keer gehouden en wel door de naamgever zelf. Uit de vele enthousiaste reacties bleek dat dit initiatief werd gewaardeerd.

Het bestuur van de stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, de heer J. Schinkelshoek, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij.  Het donatiebeleid werd verder uitgebouwd, waarbij er meer ruimte werd gegeven aan initiatieven van het fonds zelf, zoals het anti-pestprogramma en programma Verloren Landjes. In het programma ‘anti-pesten’ worden bijdragen gegeven voor activiteiten om het pesten in scholen en bij vrijetijdsorganisaties tegen te gaan. Het programma Verloren Landjes heeft tot doel niet benutte percelen land in te richten als plek waar jongeren kunnen spelen en waar ook begeleiding wordt geboden.                          

Het aantal aanvragen voor donaties daalde aanzienlijk, met ruim 8% tot 1701 (2015: 1853). De oorzaak van deze daling is niet bekend, maar wordt onderzocht. De bestedingen aan donaties en garanties waren € 11,5 mln (2015: € 12,3 mln). De totale bestedingen aan de doelstelling bleven € 1,4 mln achter bij het beschikbare budget, mede vanwege een groter bedrag aan vrijvallen dan verwacht. In 2015 waren de doelbestedingen gelijk aan het budget.

Na de strategische heroriëntatie richt Fonds 1818 zich ook op de bevordering van lokale fondsen en op de samenwerking met het bedrijfsleven. De samenwerking met het bedrijfsleven is met name rond MRI geïntensiveerd.

Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking in het bestuur. In de afgelopen jaren is een versnelling in de aankoop van maatschappelijk relevante investeringen (MRI) gerealiseerd. In 2016 werden vele projecten onderzocht en acht (2015: vijf)  nieuwe investeringen gedaan. Het beoogde aandeel van de portefeuille (5%) werd nog niet gehaald  en bedraagt nu 2,2%. Inclusief aangegane verplichtingen omvatten de MRI 3% van de portefeuille. Fonds 1818 staat open voor meer investeringen die een goed maatschappelijk rendement paren aan een redelijk financieel rendement.

In het 2013 werd de Stichting Deelnemingen Fonds 1818 opgericht. De directeur treedt als bestuurder op, enkele bestuursleden vormen de Raad van Toezicht. In de stichting worden de nieuwe MRI ondergebracht. De jaarrekeningen van Fonds 1818,  Het Nutshuis en de stichting Deelnemingen worden geconsolideerd.              

In het verslagjaar werden verdere wijzigingen in het beleggingsbeleid aangebracht op basis van de in 2015 uitgevoerde ALM-studie. Aan het eind van het verslagjaar was de omzetting grotendeels voltooid, op de invulling van de infrastructuurportefeuille na. Nog niet alle door het fonds  gedane toezeggingen in de infrastructuur en vastgoed portefeuille zijn gerealiseerd.

Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt (afgerond):
Aandelen 44% (beoogd: 40%), vastrentende waarden 34% (30%), vastgoed 11% (15%), infrastructuur 5% (10%), hedgefunds 0,3% (0%), investeringen vanwege de doelstelling 2% (5%) en liquiditeiten 3% (0%). Het belegd vermogen, waarin ook een lening van Fonds Westland van € 10,6 mln en een lening van de Van den Berch van Heemstede Stichting van € 3,0 mln is opgenomen, steeg met € 23 mln in waarde tot € 500 mln. Het beleggingsrendement bedroeg 8% (2015: 2%). Aan het eind van het jaar bedroeg de buffer boven het kernvermogen 22%.

Namens het bestuur hebben de heer Eisma en de heer drs. A.H. Leenstra zitting in de Adviescommissie Beleggingen.  Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds.  De rol van extern deskundige wordt vervuld door de heer dr. W.C. Boeschoten, die bij Shell Pensioenfonds veel ervaring heeft opgedaan in het beheer van een groot vermogen. De directeur treedt op als secretaris van de ACB. Bij de vergaderingen is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen, vertegenwoordigd.         

Namens Fonds 1818 zijn de bestuursleden mw. drs. L.J. Merkx en mevrouw drs. N. van den Bergh  ook lid van het bestuur van de Stichting het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid; zijn termijn liep af aan het eind van het verslagjaar. In zijn opvolging is nog niet voorzien. Dit bestuurslid is afkomstig uit de kring van huurders van het Nutshuis en is niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren.     

Het juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. In het Nutshuis is een café gevestigd dat ook vanuit de Nutstuin toegankelijk is. Met de verbouwing en herinrichting van het café en het aantreden van een nieuwe cateraar, Juni, is de aantrekkelijkheid van het café sterk vergroot, hetgeen blijkt uit een duidelijk groeiend bezoek.        

In 2016 werd opnieuw een jaardiner georganiseerd, waarbij een brede selectie van relaties van Fonds 1818 werd uitgenodigd om te reflecteren op de manier waarop het fonds in vulling geeft aan zijn missie, in dit geval rond de komst van vluchtelingen in Nederland. Een aantal van de aanbevelingen en suggesties zijn inmiddels toegepast.      

In 2018 viert Fonds 1818 dat het, inclusief zijn rechtsvoorgangers, tweehonderd jaar bestaat. In de jaren 2016 tot en met 2018 wordt veel aandacht besteed aan het jubileumthema, “financiële zelfredzaamheid”. Ook wordt in het jubileumjaar een tour langs de gemeenten van het werkgebied georganiseerd en natuurlijk enkele feestelijke bijeenkomsten.

Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. De Remuneratiecommissie, bestaan de uit de voorzitter en mevrouw Merkx, en de directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van de directeur en de samenwerking tussen bestuur en directie. Daaruit vloeiden geen wijzigingen voort.                                  

De bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding van ruim € 8000 per jaar. Daarnaast wordt een onkostenvergoeding  verstrekt voor het bijwonen van de  vergaderingen van het bestuur en de ACB.                                                                            

Tenslotte wil het bestuur ook dit jaar zijn erkentelijkheid en dank uitspreken aan directie en staf van het fonds, die in 2016 opnieuw met vernieuwende initiatieven invulling hebben gegeven aan het beleid van Fonds 1818.                                   

Den Haag, 12 april 2017                               

Het Bestuur       

U bent hier