Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Verkorte balans en toelichting

Hier vindt u de verkorte balans en staat van baten en lasten 

Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de financiële verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven gevolgd. Tenzij hierna anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, of tegen marktwaarde als die lager is.

Specifiek
Het "onroerend goed", onder de Materiële vaste activa, wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Hertaxatie vindt elke vier jaar plaats. Er vinden geen afschrijvingen plaats. De "andere vaste bedrijfsmiddelen" worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, rekening houdend met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De "aandelen", "vastrentende waarden" en de "vastgoed fondsen" worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

Alle wijzigingen in de waarde van de effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Het "onroerend goed", onder de Beleggingen, betreft een kantoorpand dat aan een zakelijke dienstverlener is verhuurd en wordt gewaardeerd tegen taxatiewaarde. Onder de "aandelen" zijn de termijncontracten opgenomen.  De termijncontracten zijn gewaardeerd tegen de feitelijke vordering resp. verplichting op balansdatum. Het "eigen vermogen" bestaat uit het kapitaal waarmee het Fonds is gestart in 1992 (€ 99,1 miljoen) en de  opgebouwde reserves (€ 360,1 miljoen).

Beleggingsresultaat

Door de goede ontwikkelingen op de effectenmarkt werd een positief beleggingsresultaat geboekt in 2016: € 27.945.618,- (2015: € 6,1 miljoen).

De kosten van de eigen organisatie

De kosten van de eigen organisatie stegen in 2016 naar € 3,6 miljoen. (2015: € 3,5 miljoen).

Jaarrekening
De volledige jaarrekening 2016, inclusief de accountantsverklaring van Ernst & Young, is in te zien via de website van Fonds 1818, www.fonds1818.nl. Ook kan toezending van de volledige jaarrekening worden aangevraagd via de afdeling Voorlichting en Communicatie.

 

U bent hier