Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Risicoanalyse

Fonds 1818 staat bloot aan een aantal risico’s, al lijken die geringer in aantal dan de risico’s van een commerciële onderneming of een wervend fonds. In deze paragraaf worden de risico’s enigszins systematisch in beeld gebracht.

Financiële risico’s
Het vermogen van het fonds is belegd in financiële waarden. Deze kunnen door marktomstandigheden snel in waarde dalen. In 2008 daalde het belegd vermogen met ruim 20% in waarde. Deze situatie is het fonds goed te boven gekomen.

In de nu geldende strategische beleggingsmix is een goede spreiding over beleggingscategorieën voorgeschreven, waardoor het risico van plotselinge waardedaling verder wordt beperkt. De stukken worden bij één bewaarder op een afgescheiden rekening geadministreerd. Ook als deze bewaarder failliet gaat, blijven de stukken in eigendom van Fonds 1818. Het beheer van het vermogen is toevertrouwd aan een aantal beheerders, die op één uitzondering na de stukken in bewaring houden bij de bewaarder van Fonds 1818. Ook hier kan een faillissement wel zorgen voor een onderbreking van het beheer, maar niet tot het verlies van vermogen.

Het fonds let goed op de liquiditeit van de beleggingen. In crisissituaties blijkt vaak dat veel beleggingsinstrumenten nauwelijks liquide te maken zijn. Ruim 60% van de portefeuille kan binnen drie dagen liquide worden gemaakt.

Indien het vermogen onverhoopt sterk zou slinken, heeft Fonds 1818 ook de mogelijkheid de uitgaven te beperken; een mogelijkheid die bijvoorbeeld een pensioenfonds niet heeft. Er is een protocol opgesteld hoe met een waardedaling om te gaan.

De kasmiddelen van Fonds 1818 worden verdeeld over meerdere bankconcerns, aan wie ieder nooit meer dan een derde van de kasmiddelen wordt toevertrouwd.

Vastgesteld is dat het houden van aandelen in mission related investments (maatschappelijk relevante investeringen) meer en andere  risico’s  met zich meebrengt dan het houden van aandelen in beursgenoteerde ondernemingen. Daarom zijn de MRI’s vanaf 2013 ondergebracht in een afzonderlijke stichting, waarvan de directeur bestuurder is.

Personele risico’s
Bij Fonds 1818 werken 25 mensen. Welk risico loopt het fonds als bijvoorbeeld door een verkeersongeluk meerdere stafleden in één keer arbeidsongeschikt raken? Adviseurs kunnen elkaars taken grotendeels of geheel overnemen. Communicatieadviseurs zijn als freelancer beschikbaar. Voor de directeur zou één van de bestuursleden, dan wel een interim-functionaris moeten worden ingeschakeld. Voor zijn vervanging bij plotselinge afwezigheid is een protocol opgesteld. De administrateur is moeilijk te vervangen; inmiddels is op free-lance basis een extra administrateur beschikbaar. Bovendien heeft een van de medewerkers van de projectadministratie zich bekwaamd in een deel van zijn taken, namelijk het voorbereiden van betalingen. Het geheel overziend, lijken de personele risico’s beheersbaar.

ICT-risico’s
Voor de bedrijfsprocessen is de staf van Fonds 1818 volledig afhankelijk van computersystemen, waarop zowel de verlening van donaties als de financiële verwerking wordt geregeld. In deze systemen worden ook de aanvragen voor donaties, die veelal via de email binnenkomen, verwerkt. Natuurlijk zijn deze systemen zoveel als mogelijk beschermd met spam- en virusfilters en ‘firewalls’.

Dagelijks voorkomen deze filters vele cyberattacks. Het afgelopen jaar blijkt één type aanval niet makkelijk te voorkomen, die van de ransom-attack”. Via een besmette bijlage bij een aanvraag komt een virus binnen dat alle op onze systemen aanwezige bestanden codeert met een ons onbekende sleutel. Als een bedrag van enkele duizenden euro’s wordt betaald, vaak met bitcoins, wordt de sleutel verstrekt. Fonds 1818 heeft tot nu toe drie van deze aanvallen ervaren. Er is nooit betaald, maar het schonen van de systemen en het terugzetten van de backup, kost steeds minstens één dag en ook extra geld. De belangrijkste manier om deze aanvallen te voorkomen, ligt in de bewustwording van medewerkers. Dat heeft de onverdeelde aandacht van het management. Om inloggen door onbevoegden te voorkomen wordt overwogen een twee-staps authenticatie in te voeren.

Reputatierisico
Door handelingen of gedragingen, al dan niet van criminele aard, van bestuursleden, directie of adviseurs kan het imago van Fonds 1818 worden geschaad. Dit heeft echter geen invloed op de inkomstenstroom, en ook de invloed op de uitgavenstroom is marginaal. Toch blijft het aanbevelenswaardig dat Fonds 1818 door snel en daadkrachtig optreden laat zien dat het fonds hecht aan een goede reputatie. Bij het fonds zijn een gedragscode voor medewerkers en bestuursleden ingevoerd en een klokkenluidersregeling voor misstanden waaraan het management onvoldoende doet.

Onbedoeld kunnen ook donaties worden gegeven aan organisaties die daarmee verkeerde bedoelingen hebben of die zich niet houden aan de afspraken die bij het verstrekken van de donatie zijn gemaakt. In die gevallen zal het fonds niet aarzelen om de gebruikelijke stappen in het maatschappelijk verkeer te nemen: zowel het inschakelen van een incassobureau, als het probleem voorleggen aan de rechter kunnen worden overwogen. In de afgelopen jaren heeft het fonds aangifte gedaan van fraude door aanvragers, die vervalste facturen hebben ingediend. Inmiddels is een dergelijke zaak aanhangig bij de rechtbank. Het fonds heeft zich als benadeelde gevoegd. In een andere zaak is een bureau voor bedrijfsrecherche ingeschakeld, dat enkele aanvragers heeft gehoord. In deze zaak kon geen fraude worden aangetoond. In dergelijke gevallen zijn terugbetalingen gevolgd.

Door hierover transparant te zijn wordt het reputatierisico eerder verminderd dan vergroot.

Een vaker voorkomend risico is dat de donatie niet leidt tot de beoogde activiteiten, doordat de aanvragende organisatie daartoe niet in staat blijkt. Soms, bij een experimentele activiteit, is dat een gecalculeerd risico. In zeldzame gevallen blijkt een organisatie onverwacht niet in staat te doen wat werd overeengekomen. Door goede controle en afspraken vooraf wordt dit risico beperkt.

Calamiteiten
Door brand o.i.d. zouden vitale computerbestanden of een deel van de papieren administratie verloren kunnen gaan. In de komende periode wordt de overgang op een elektronische administratie voorbereid. Als deze overgang is gerealiseerd, komt het risico vooral te liggen bij het verloren gaan van computerbestanden. De back-upprocedures zijn aangescherpt. Dat is ook nuttig gebleken bij de steeds frequentere aanvallen door hackers.

Indien de kantoorruimten om welke reden dan ook onbruikbaar zouden worden, zou meer vanuit huis gewerkt moeten worden en zouden noodwerkruimten moeten worden gezocht. Lastig, maar niet onmogelijk.

U bent hier