Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Meerjarenbeleid

 

Uit het beleggingsstatuut van Fonds 1818 vloeit het financiële kader van het meerjarenbeleid voort. Daarin is bepaald dat de begroting ten hoogste 3,8% van het kernvermogen mag beslaan. Het kernvermogen wordt jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd en bedroeg eind 2016 € 399 mln, zodat het geconsolideerde budget voor 2017 maximaal € 15,2  mln mag zijn. De vastgestelde begroting voor 2017 ligt op dat niveau.

De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn ingezet:

- Ongeveer de helft van de basisscholen heeft van het project Groene Schoolpleinen gebruik gemaakt. Het programma is eind 2015 gesloten voor nieuwe aanvragen.  

- Duurzaamheid speelt een steeds centralere rol:

• Geschikte projecten worden benaderd voor een ‘duurzame’ uitvoering, waarbij ook tot 50% extra middelen ter beschikking kunnen worden gesteld. Inmiddels zijn de algemene eisen rondom duurzaamheid via het Bouwbesluit zo aangescherpt, dat extra investeringen steeds minder nodig zijn.

• De kantoororganisatie, inclusief de Nutstuin, wordt duurzamer ingericht. Zo zijn er windmolens geplaatst op de parkeergarage.

• Bij beleggingen wordt steeds gezocht naar een duurzame invulling van de vastgestelde beleggingsmix.

- Het budget voor projecten op het terrein van Arbeidstoeleiding groeit. Duidelijk is wel dat veel projecten niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Fonds 1818 stelt.

- Het beleid om geen steun te verlenen aan kunst zonder maatschappelijke doorwerking wordt voortgezet.

- Ingezet wordt op gestage groei van het Fonds 1818<24. De beoordeling van projecten is uitbesteed aan het JIP, dat veel ervaring heeft met jeugdprojecten. Activiteiten om Fonds 1818 < 24 beter onder de aandacht te brengen, worden voorbereid.

- De investeringen vanwege de missie worden bevorderd, waarbij het niet eenvoudig blijkt om goed passende investeringen te vinden. Mission Related Investments (MRI) worden beoordeeld en gewaardeerd volgens de systematiek die is ontworpen door Shaerpa. De ACB bezint zich op de wijze waarop MRI in de beleggingsmix passen.

- De kantoorautomatisering wordt aangepast, zodat de informatiestroom zo min mogelijk  in de vorm van papier door het kantoor loopt.

- In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds is in 2011 het MonumentenFonds 1818 gestart, dat zich vooral zal richten op gemeentelijke monumenten in het werkgebied. Inmiddels is het totale bedrag voor het Monumentenfonds overgemaakt aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, dan wel gereserveerd op de balans van Fonds 1818.

- Vanaf 2010 wordt de Balkenende-norm, en sinds 2013 de WNT-norm, voor het salaris van de hoogste leidinggevende toegepast bij instellingen die donaties van Fonds 1818 willen verkrijgen. Enkele zorginstellingen is bericht dat zij om die reden bij ongewijzigde beloningsregelingen geen donaties van Fonds 1818 zullen ontvangen.

- Naast resultaatmeting per project zal impactmeting van reeksen samenhangende projecten steeds vaker worden gerealiseerd. Vanaf 2012 werd elke bestuursvergadering ten minste één meta-evaluatie gepresenteerd. Vanaf 2015 wordt meer naar behoefte een meta-evaluatie gepland.

- Met behulp van een specifiek project, ‘De Uitdaging’, wordt aan samenwerkende organisaties in geselecteerde wijken de mogelijkheid geboden een project van grote omvang te realiseren. In 2010 is één project De Uitdaging van start gegaan, in 2011 het tweede. Inmiddels is een derde uitdaging van start gegaan in Zoetermeer.

- Fonds 1818 fungeert steeds vaker als aanbieder van kennis en deskundigheid voor vrijwilligersorganisaties. In 2016 is een project gestart om in Den Haag en directe omgeving een specifieke ondersteuner voor vrijwilligersorganisaties actief te laten zijn.

- Fonds 1818 wil het ontstaan van  lokale of gemeenschapsfondsen in zijn werkgebied bevorderen. Op basis van een grondige verkenning van alle initiatieven zal worden beoordeeld hoe dit doel het best kan worden bereikt. Fonds 1818 zal niet zelf als gemeenschapsfonds optreden, maar draagt gaarne bij aan het opkomen van lokale fondsen.

- Fonds 1818 heeft goede verhoudingen met de overheid en met maatschappelijke organisaties. Met het bedrijfsleven zijn de contacten veel minder. De komende tijd zal Fonds 1818 ook proberen de contacten met het bedrijfsleven aan te halen, met de bedoeling bij de realisatie van maatschappelijke projecten ook met bedrijven samen te werken. Begin 2016 is in Den Haag een convenant gerealiseerd tussen de Haagse charitatieve fondsen, MKB Den Haag en de gemeente.

- In 2018 bestaat de stichting 200 jaar. Het grootste deel van de tijd was het een Nutsspaarbank voor de regio Den Haag, later inclusief Delft, Leiden en Zoetermeer. Met het oog op dit jubileum zijn en worden reserveringen gemaakt op de begroting. Naast feestelijkheden, zullen vooral projecten met nadruk of financiële zelfredzaamheid extra worden opgezet of ondersteund. 

U bent hier