Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Beleggingsbeleid

In 1992 verkocht de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage de bankactiviteiten aan de VSB-groep, die vervolgens is opgegaan in het Fortis-concern. De betaling vond plaats in aandelen. De dividendopbrengsten daarvan vormden de baten voor het VSB Fonds Den Haag en omstreken, vanaf 2001 omgedoopt in Fonds 1818. Eind 2004 is een aanzienlijk deel van de aandelen Fortis verkocht en is een breed gespreide portefeuille ingericht. Daarvoor is een eerste Asset Liability Management (ALM) studie opgesteld, die in 2010 en 2014 werd vernieuwd.

Jaarlijks uitgavenniveau
De doelstelling is een zodanig vermogen op te bouwen dat tot in lengte van jaren een jaarlijks bedrag van circa € 15 miljoen (voor inflatie geïndexeerd) kan worden besteed. Totdat dit vermogen is bereikt, werden de jaarlijkse uitgaven beperkt tot circa € 12 miljoen. Eind 2006 en eind oktober 2007 is de vermogensdoelstelling behaald, zodat de begrotingen vanaf 2008 gebaseerd waren op een uitgavenniveau van € 13,8 miljoen.

Ondanks de financiële crisis zijn de uitgaven van het Fonds op peil gehouden, met een bedrag van € 13,4 mln in 2008, € 10,9 mln in 2009 en € 13,1 in 2010 en 2011. Vanaf 2012 tot en met 2015 werd ca. 15 mln besteed.

Adviescommissie Beleggingen
Voor zijn verdere advisering heeft het bestuur de Adviescommissie Beleggingen (ACB) ingesteld, waarin naast twee bestuursleden, ondersteund door de directeur, ook één persoon met een specifieke deskundigheid zitting heeft. Prof dr Robert van der Meer is in 2015 opgevolgd door dr Willem Boeschoten, die eveneens een aantal belangrijke functies in de beleggingswereld vervult.

Evaluatie beleggingsbeleid
Vanaf 2007 heeft tweemaal een evaluatie van het beleggingsbeleid plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten bij het beleggen meer rekening te houden met de uitgangspunten en doelstellingen van het fonds bij het verlenen van donaties. Gekozen is voor een beleggingsbeleid dat óók rekening houdt met duurzaamheid, milieubelasting en goed bestuur, en niet alleen is gericht op een maximaal rendement bij een minimaal risico. Vooruitlopend op deze heroriëntatie is bij het passief beheer het beleggen in fabrikanten van clusterbommen en landmijnen beëindigd.

Bij de tweede evaluatie in 2010 is de spreiding van de beleggingen over categorieën verder verfijnd, door toevoeging van vastgoed, grondstoffen, fund of hedgefunds en Mission Related Investments. In 2013 is het beleid opnieuw verfijnd, waarbij de toedeling aan onroerend goed en aandelen iets werd verkleind, en enkele bijzondere categorieën vastrentende beleggingen werden toegevoegd. In 2014 is met behulp van consultant Mercer een geheel nieuwe ALM-studie uitgevoerd. Op grond daarvan is in 2015 besloten de beleggingen in hedge funds en grondstoffen te beëindigen en te gaan investeren in hypotheken en infrastructuur. Aan het eind 2016 was de transitie vrijwel afgerond.

Mission Related Investments
Het bestuur heeft in 2010 besloten tot een verdere diversificatie van de beleggingen, met als uitgangspunt duurzaamheid. Bovendien is 5% van het vermogen gereserveerd voor het doen van beleggingen met het oog op de doelstelling van het fonds. De veelgebruikte Engelse vakterm hiervoor is Mission Related Investments (MRI), ook wel aangeduid als Maatschappelijk Relevante Investeringen.  In 2008 werd een eerste investering gedaan in Den Haag Centraal, voor in totaal € 200.000. Eind 2016 waren er ruim twintig beleggingen vanwege de doelstelling, en meerdere projecten waren in voorbereiding.

Samenstelling beleggingsportefeuille
Volgens de definitie die wordt gehanteerd door de werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV) van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), bedroeg het rendement van Fonds 1818 in 2008: -19,1%. In 2009 bedroeg het TROV-rendement 17,9%,  in 2010 8,2% in 2011 – 1,9%, in 2012 +7% in 2013 +4,1%, in 2014 +6,9%, in 2015 +1,6% en in 2016 +7,7%. Het vermogen bedroeg eind 2015 ca € 484 mln. In 2016 is de strategische beleggingsmix vrijwel bereikt, al zijn nog niet alle hedgefunds verkocht en waren er nog onvoldoende mogelijkheden voor MRI.

Verdeling duurzaam/niet duurzaam
In december 2016 was de verdeling duurzaam/niet duurzaam als volgt:

U bent hier