Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorginstellingen

Zorginstellingen - € 550.000

Onder Zorginstellingen vallen onder meer aanvragen die zich richten op het welzijn van ouderen, gehandicapten en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Fonds 1818 beschouwt primaire zorg, waaronder de medische, als een overheidsaangelegenheid. Het Fonds verleent hier in beginsel geen steun aan. Aanvragen voor projecten die onder de reguliere primaire zorg vallen, worden dan ook niet gehonoreerd.

In 2016 is een bedrag van € 500.043 aan zorg gerelateerde projecten besteed. Hiermee is 77 % van het beschikbare budget uitgegeven. Belangrijke oorzaak dat niet het gehele budget besteed is, is het aanzienlijk lagere aantal beoordeelde aanvragen: 43 in 2016 tegen 67 in 2015. Dit is het tweede jaar dat het aantal aanvragen zo hard terugloopt: in 2015 zijn nog 98 aanvragen beoordeeld in het domein Zorg.

De oorzaak van de terugloop ligt enerzijds bij de ‘partnerbijdrage’ aan Zorggroep Florence. Door een eenmalige overall ‘partnerbijdrage’ aan Zorggroep Florence voorkomt Fonds 1818 dat het zo’n 15 kleine aanvragen moet beoordelen van projecten die goed passen binnen het reguliere beleid van het Fonds. Voor Zorggroep Florence heeft het als voordeel dat relatief weinig tijd in alle aanvragen gestopt hoeft te worden. Twee keer per jaar overleggen de accounthouder van Fonds 1818 en de contactpersoon van Zorggroep Florence met elkaar om de voortgang te bespreken.

Een andere reden kan toegeschreven worden aan de veranderingen in de zorgregelgeving. De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) wordt steeds strikter toegepast en ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is nog steeds niet helemaal geland. Daar komt nog bij dat steeds meer fondsen zich terughoudend opstellen bij aanvragen van zorginstellingen zodat het voor zorginstellingen steeds minder aantrekkelijk wordt om fondsen te benaderen.

Fonds 1818 hanteert het criterium dat zorginstellingen zelf minimaal 25 % aan projecten moeten bijdragen en de beloningen van bestuurders van zorginstellingen moeten voldoen aan de normering van de WNT. Hiermee houdt Fonds 1818 geen rekening aan de (ruime) overgangsregeling van de WNT. Hierdoor kan een aantal zorgorganisaties, in ieder geval voorlopig,  geen beroep doen op het Fonds. Het betreft onder meer Parnassia, ’s Heeren Loo, Rivierduinen en verschillende ziekenhuizen.

Het grootste project/programma binnen dit domein is en blijft Koren Zingen voor Ouderen met een bijdrage van € 335.000. Dit project, met bijna 1.000 uitvoeringen per jaar van koren in zorginstellingen, brengt leven in de brouwerij. Niet alleen de cliënten van de zorginstellingen komen hierdoor even uit hun dagelijkse sleur, ook de deelnemende koren hebben plezier in hun optreden voor een dankbaar publiek. Bovendien hebben de koren baat bij de financiële vergoeding die zij voor hun optreden ontvangen. Het blijkt zelfs dat sommige kleine koren financieel afhankelijk zijn van de vier keer € 300 die ze kunnen ‘verdienen’ met hun optredens.

Nog steeds is er in de gehandicaptenzorg behoefte aan zelfstandige en volwaardige deelname aan de samenleving. Evenals in voorgaande jaren is in 2016 weer steun verleend voor merendeels kleinschalige projecten waarmee lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten een steuntje in de rug krijgen.

Gezien de ontwikkelingen wordt het budget voor 2017 verlaagd naar € 550.000. 

Slot
Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn in 2017 in grote lijnen voortgezet.

Het totale budget wordt met € 4.800.000 gehandhaafd op het niveau van 2016. De budgetten voor Maatschappelijke Opvang en Arbeidstoeleiding & Activering blijven gelijk ten opzichte van 2016.  Het budget voor Welzijnswerk wordt verhoogd naar € 1.900.000 en voor Buurtwerk naar € 650.000. Voor Zorginstellingen wordt het budget verlaagd naar € 550.000 en voor Sport naar € 300.000.

U bent hier