Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Welzijnswerk

Welzijnswerk € 1.900.000

Welzijnswerk is een breed aandachtsgebied. Met steun aan uiteenlopende organisaties die op dit terrein actief zijn, wordt beoogd diverse groepen in onze samenleving, van jong tot oud, te bereiken. Fonds 1818 is van mening dat projecten die gericht zijn op het vergroten van zelfstandigheid, participatie, integratie en sociale samenhang van essentieel belang zijn en daarom blijvende aandacht van het fonds verdienen.

In 2016 namen de bestedingen voor welzijnswerk weer toe ten opzichte van 2015. Er was zelfs sprake van een overbesteding van het begrote budget met € 635.064,- ondanks een afname van het aantal aanvragen van 394 in 2015 tot 375 in 2016. De gemiddelde bijdrage was met € 9.427,- daarentegen hoger dan de gemiddelde bijdrage van € 8.037,- in 2015. Welzijnswerk nam ruim de helft van alle aanvragen in het domein Zorg & Welzijn voor zijn rekening. Het percentage positief beoordeelde aanvragen bleef stabiel met 67,47 % ten opzichte van 69,29 % in 2015.

Enkele voorbeelden die konden rekenen op steun van Fonds 1818: In Den Haag werden evenals in 2015 verbouwingsprojecten van professionele welzijnsorganisaties ondersteund, die gericht zijn op de maatschappelijke participatie van nieuwe doelgroepen en bewonersinitiatieven. Daartoe werden onder meer een keuken en ontmoetingsruimte in De Sprong (Oude Centrum, Den Haag), een Piëzo steunpunt (Rokkeveen, Zoetermeer) en een steunpunt voor Caribische jongeren in De Mussen(Schilderswijk, Den Haag) gerealiseerd. Het Couvéehuis in Scheveningen verbeterde de faciliteiten voor vrijwilligers en oudere deelnemers.

Fonds 1818 maakte de deelname van volwassenen zonder uitkering aan de beroepsopleiding Dienstverlening mogelijk door bij te dragen in les- en boekengeld. In Den Haag werd het aantal budgetkringen, waarbij bewoners elkaar helpen met bezuinigen, uitgebreid. Het opbouwwerk kan met steun van Fonds 1818 doorgaan met het koppelen van bewonersinitiatieven aan ondernemers in de Dromen Denken Doen aanpak. Ook heeft het opbouwwerk met steun van Fonds 1818 een programma fondsenwerving in de wijk opgezet.

In het gehele werkgebied wisten welzijnsorganisaties Fonds 1818 te vinden voor de kleinere activiteiten waar geen regulier budget voor is, zoals huiswerkbegeleiding, koken met jongeren, uitstapjes, de aanschaf van sport- en spelmaterialen en het opzetten van sociale supermarkten en buurtrestaurantjes door vrijwilligers.  De bescheiden eigen bijdragen van deelnemers – doorgaans mensen met een smalle beurs – dekken doorgaans niet te kosten van activiteiten. Gemeenten beperken de subsidie tot vaste lasten voor huisvesting en personeel. Inkomsten uit fondsen blijven onontbeerlijk. 

Jeugd- en jongerenwerk
Er kwamen in 2016 19 aanvragen binnen vanuit het jongerenwerk (6 minder dan in 2015) waarvan een groot gedeelte (7) werd ingediend door vrijwilligersorganisaties als de YMCA en Youth For Christ (YFC).  In 2016 werd met € 46.125,- fors minder uitgegeven dan in 2015 (toen € 129.792).

Over de donaties binnen het jeugd- en jongerenwerk kan worden geconcludeerd dat de forse bezuinigingen op welzijns- en jongerenwerk en de verandering naar werken ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, nog steeds een effect hebben op de aanvragen bij Fonds 1818. Op het professioneel jongerenwerk is vaak flink bezuinigd.

Ook is het jongerenwerk veel meer gericht op de vraag van jongeren zelf en niet op het bieden van aanbod waarvoor in het verleden nog wel eens aanvragen bij Fonds 1818 werden ingediend. Er komen meer aanvragen binnen waarbij de professionele ondersteuning van vrijwilligers binnen het kinder/jongerenwerk centraal staat. De vraag naar goede ondersteuning voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken is blijvend. Gezien de verschraling in het veld en het belang van het voortbestaan van goed vrijwillig jeugdwerk zal daarop ook dit jaar op worden ingezet. 

Jeugdvakantieloket (JVL)
In 2016 ontving het JVL 80 aanvragen, 28 minder dan in 2015. Dit is te verklaren door het feit dat het JVL een aantal grotere welzijnsorganisaties had uitgenodigd een jaaraanvraag in te dienen, i.p.v. losse aanvragen voor de verschillende vakantieperiodes. Dit werkt prettig, zowel voor aanvragende organisatie, alsmede voor het JVL zelf waardoor werkdruk wat lager is geworden. In totaal werd een bedrag van € 346.693,- toegekend (zo’n €40.000,- minder dan in 2015) met de gedachten goed binnen het beschikbare budget van € 348.000,-  te blijven. Hiermee werden 72 projecten ondersteund, 7 projecten werden negatief besloten en 1 project werd teruggetrokken.

De hoogste donaties zijn in 2016 opnieuw gegaan naar projecten voor de gehele stad als De Jeugd Vakantie Activiteiten (€ 27.000) en de Vakantiepas (€ 20.000). Daarnaast ontvingen een aantal welzijnsorganisaties een hoge donatie voor een (gebundeld) programma: zo ontvingen de zomeractiviteiten vanuit Zebra/Extra € 23.603,-, ontving Don Bosco in Rijswijk € 32.000 voor de  Vakantiebossen en kreeg Buurthuis de Mussen een donatie van €32.000,- voor de vakantieprogrammeringen gedurende 2016.

In navolging van de succesvolle studiedag JVL in 2014, is ook in 2016 een dergelijke activiteit georganiseerd. Op 27 mei jl. organiseerde het Jeugdvakantieloket in samenwerking met het Steunpunt Kindervakanties voor de tweede keer een studiedag voor (potentiële) aanvragers bij het Jeugdvakantieloket. Het Steunpunt Kindervakanties is hét samenwerkingsverband van kindervakantie-organisaties in Nederland.

Doel van de dag was om de contacten met aanvragers van het Jeugdvakantieloket aan te halen en om, naast de financiering van vakantiekampen en vakantieactiviteiten, ook iets bij te kunnen dragen op het gebied van deskundigheidsbevordering aan aanvragers.

De studiedag werd gehouden in de mooie bosrijke omgeving van Landgoed Ockenburgh bij Scouting de Rimboejagers in Den Haag. Uiteindelijk is de dag goed verlopen, het was een prima ruimte voor de aanwezige groep en het JVL heeft wederom  veel positieve reacties ontvangen. Er heerste een zeer gedreven, positieve sfeer en de bezoekers stonden echt open voor informatie en advies. Ondanks miscommunicatie rondom tijdstip eten was men – een uitzondering daar gelaten- positief over de inhoud van de workshops, ruimte tot netwerken, de extra ronde, het eten en de locatie. Alhoewel de gewenste bezoekersaantallen niet zijn behaald, vindt de organisatie de verhouding inzet/opbrengt zeker in verhouding en kijkt men met een positief gevoel terug op de dag.

In totaal waren er vier workshoprondes. Het meest populair waren de workshops: Fondsenwerving, Veiligheid en risico, Trends Vrijwilligerswerk en Pesten of plagen. Opvallend was dat veel bezoekers weinig ervaring hadden met fondsenwerving en het prettig vonden om hier meer over te horen. Ook vonden zij het leuk om eens kennis te maken met de mensen achter het Jeugdvakantieloket. De dag werd door 65 mensen bezocht. De aanwezigen waren op een veelheid van  manieren betrokken bij vakantiekampen en vakantieactiviteiten.

Vanuit alle samenwerkingspartners binnen het JVL wordt uitgesproken dat een dergelijke studiedag voor herhaling vatbaar is. Het JVL ondersteunt  vele activiteiten en het is belangrijk de kwaliteit van deze activiteiten te kunnen borgen. Organisaties geven aan hier behoefte aan te hebben. Het zou dus logisch zijn een dergelijke dag eens per twee jaar vorm te geven, waarbij afwisselend een ‘koffietafel’ moment wordt ingericht met aanvragers. Voor aankomende maart staat zo’n moment in de planning en biedt het JVL op een laagdrempelige wijze aanvragers de mogelijkheid om met de financiers in contact te komen. Aankomend jaar zal tevens aandacht worden besteed aan het restylen van de website en aanvraag/evaluatieformulieren van het JVL.

Voorstel in de jaarvergadering van het JVL is om de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende fondsen te houden op de norm 2015 (dit was een stijging van 15% t.o.v. 2014) Dit betekent voor Fonds 1818 een reservering van €175.000 voor het JVL in 2017.

U bent hier