Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Milieu

Milieu - € 300.000

Onder ‘milieu’ vallen met name projecten op het gebied van duurzaamheid. Hoe kunnen burgers en organisaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Ook al zijn de middelen van Fonds 1818 beperkt, het uitgangspunt is om op kleine en middelgrote schaal bij te dragen aan bewustwording en gedragsverandering. Dit wordt bereikt door voorbeeldprojecten te belonen en samenwerking tussen de voorlopers te faciliteren.

Deze ambitie geldt voor alle doelgroepen, maar speciaal voor kinderen en jongeren. Zij staan van nature open voor nieuwe opvattingen en het vormen van nieuwe idealen. Indien hun houding ten aanzien van duurzaamheid beïnvloed kan worden, plukken volgende generaties daar de vruchten van. Belangrijke thema’s zijn: kennisdeling en bewustwording over CO2 -reductie, watergebruik, afval & recycling, (over)consumptie, duurzame producten en duurzaam bouwen. De voorkeur gaat uit naar projecten die tot doel hebben om grote groepen inwoners te enthousiasmeren en te activeren.

In 2016 is € 152.207 gedoneerd aan 26 milieuprojecten. Dat is een afname van 46% t.o.v. de uitgaven in 2015 (€ 283.421). Het aantal aanvragen is daarentegen wel toegenomen, waardoor de gemiddelde bijdrage dus lager uitvalt. Het domein Milieu heeft de afgelopen jaren te maken met een onderbesteding. Het budget voor 2017 wordt daarom naar beneden bijgesteld: € 300.000.

Het maatschappelijke impact dat Fonds 1818 met zijn budget kan bereiken op dit brede onderwerp is bescheiden. Fonds 1818 zoekt daarom waar mogelijk de aansluiting bij lokale subsidieregelingen om een versnelling te genereren. De gemeenten Den Haag, Leiden en Rijswijk stemmen hun subsidieregelingen af op bewonersinitiatieven. Het brede netwerk van Fonds 1818 dat zich uitstrekt tot in de haarvaten van de maatschappij, kan dan soms een extra steun in de rug zijn om de regelingen een breder bereik te bieden.

Binnen de bewonersinitiatieven die worden geleid door voornamelijk vrijwilligers is duurzaamheid één van de verbindende thema’s. De initiatieven zijn rijp en groen door elkaar. De weg naar het Fonds vinden zij maar moeizaam, omdat draagvlak voor hen vaak belangrijker is dan de uitvoering van een project. De aanvragen lopen niet storm, maar af en toe zitten er wel kansrijke projecten bij, zoals hieronder beschreven, die mogelijk het verschil kunnen gaan maken.

In Den Haag gaat het wijkberaad Vruchtenbuurt (€ 10.000) gaat een omvangrijk communicatieplan ten uitvoering brengen, dat onderdeel vormt van het ontwikkelen en onderzoeken van de vraag naar duurzame warmte in de wijk onder bewoners en andere stakeholders. Een ander Haags initiatief, De EnergyParty (€ 27.000), is een ludieke manier van kennisoverdracht over woningverbetering, in relatie tot verduurzaming van het energieverbruik. Tijdens een twee uur durend informeel samenzijn bij een gastheer/-mevrouw worden buurtgenoten, kennissen, familie en/of vrienden gestimuleerd tot het nemen van duurzame maatregelen die het energieverbruik gaan verlagen. Met de bijdrage van Fonds 1818 gaat de coöperatie 070Energiek de party's verder professionaliseren en opschalen.

De Delft E Design Coöperatie (DED) gaat 750 huurders van jaren '60 appartementen in de Poptahof te Delft, voorzien van adviezen over energiebesparende maatregelen (€ 7.000,-). DED adviseert bewoners van corporaties bij het energiezuinig maken van woningen. Daarbij staan bewoners met hun wensen voorop, daarna de technische mogelijkheden. De leden van de coöperatie willen minimaal twaalf vrijwillige energiecoaches uit de wijk werven en opleiden die helpen bij het verstrekken van de adviezen. Bij gebleken succes, kan in andere complexen met blokverwarming de aanpak worden gekopieerd.

U bent hier