Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Theater

Theater - € 600.000

Onder deze rubriek ressorteren alle aanvragen op het terrein van theater. Het betreft aanvragen van zowel gezelschappen voor bijvoorbeeld producties of deskundigheidsbevordering, als van podia voor onder meer programmering, verbouwingen en organisatieondersteuning.

Het budget voor theater was voor 2016 gesteld op € 600.000. De uitgaven zijn uitgekomen op een bedrag van € 677.000. In 2015 was met een besteding van € 554.860 sprake van onderbesteding.

Evenals bij aanvragen voor projecten op het terrein van muziek het geval is, wordt in contractbrieven steeds vaker een maximaal percentage van de kosten opgenomen dat Fonds 1818 bereid is voor zijn rekening te nemen.

Een aanvraag van PSItheater in Leiden voor het opzetten van een gezelschap voor jongeren onder de naam PSIjong werd gehonoreerd met een bijdrage van € 35.000 voor twee jaren. Met dit project wordt geïnvesteerd in talentontwikkeling van jongeren. Zij worden daarnaast bij de stedelijke agenda betrokken. Dit sluit aan bij de wijze van werken van PSItheater. Dit gezelschap gaat veel verder dan alleen het maken van een voorstelling. Er wordt onderzoek gedaan en mensen ‘van de straat’ worden nauw bij het proces betrokken. Inwoners van Leiden worden uitgenodigd hun verhaal te vertellen en in voorkomende gevallen worden zij ook betrokken in de voorbereiding van en deelname aan voorstellingen. 

Aanvragen van gezelschappen
Evenals in de voorgaande jaren zal ook dit jaar bij de behandeling van aanvragen op het terrein van theater geen direct onderscheid gemaakt worden tussen aanvragen van (semi)professionele en amateurgezelschappen. In de praktijk blijkt dat bij het bepalen of een aanvraag voor honorering in aanmerking komt, min of meer dezelfde criteria worden gehanteerd.

Bij de behandeling van alle aanvragen in bovengenoemde domeinen wordt in eerste instantie gekeken naar de betrokken doelgroep(en), zowel aan de uitvoeringskant als aan de kant van het publiek. Talentontwikkeling, doelgroep, ‘verbinding’ zowel tussen doelgroepen als tussen verschillende disciplines, innovatie en maatschappelijke relevantie spelen bij de beoordeling van aanvragen een rol. Omdat deze begrippen enigszins vaag zijn, behoeven deze altijd nadere, op de situatie toegespitste, uitleg.

Tot slot kan de speciale betekenis van een project voor het werkgebied van Fonds 1818 een criterium zijn een aanvraag al dan niet te honoreren. Het gaat dan om een kenmerkend fenomeen met een zekere uitstraling voor de regio of gemeente waar het project wordt uitgevoerd. 

Aanvragen van podia
Aanvragen van podia komen alleen in aanmerking voor honorering als er sprake is van bijzondere projecten die niet tot de reguliere programmering/bedrijfsvoering gerekend kunnen worden. Projecten in het kader van verbouwing/inrichting komen alleen voor steun in aanmerking als de locatie (ook) wordt gebruikt en/of bezocht door doelgroepen die Fonds 1818 op grond van zijn algemeen beleid steunt. 

Jeugdtheater
Los van diverse producties en voorstellingen voor de allerjongste doelgroep (peuters), ondersteunde Fonds 1818 in 2016 weer een aantal voorstellingen/producties gericht op jongeren en vaak gemaakt door jongeren zelf. Bijzonder hierbij is de meerjarige donatie van € 50.000,- alsmede garantie van € 10.000,- aan Theaterschool Rabarber voor de ontwikkeling van jong talent.

Voor 2017 wordt het budget voor Theater met een bedrag van € 600.000 op hetzelfde niveau gehandhaafd als voor 2016.

U bent hier