Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Primair Onderwijs

Primair Onderwijs (PO) - € 400.000

Binnen het domein Primair Onderwijs zijn geen opvallende zaken ten aanzien van de uitgaven. De lichte overbesteding (€ 32.408: + 9%) is niet noemenswaardig. In 2016 zijn 79 projectaanvragen ontvangen[1]. Dit is een daling met als logisch gevolg dat dit dus betekent dat de gemiddelde donatie is toegenomen. Van de 79 aanvragen is wederom ca. driekwart positief beoordeeld (73%). Het (gecorrigeerde[2]) totale donatiebedrag bedroeg € 282.442. Ondersteunde projecten lagen in een breed spectrum, o.a. mentoraatprojecten, bevordering techniekeducatie, inrichting van buurtschoolpleinen en talentontwikkeling.

Het primair onderwijs is in beweging. Naast het zogenoemde kerncurriculum dat bestaat uit (digitale) geletterdheid, rekenvaardigheden en burgerschap dringt het besef door dat al vroeg geïnvesteerd moet worden in kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen. Hierdoor ontstaan leerdomeinen als Mens & Maatschappij, Natuur & Technologie, Taal & Cultuur. Door binnen die clusters de inhoud van vakken in samenhang aan te bieden, leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken.

Deze ontwikkeling sluit goed aan op het beleid van Fonds 1818. Vakoverstijgende projecten hebben een toegevoegde waarde voor de algemene ontwikkeling van kinderen, omdat kennis wordt gebundeld. Door het soms nog experimentele karakter en de daarmee samenhangende hogere kosten, wordt over het algemeen vaker een beroep gedaan op externe financiering, zoals het Fonds.

Een voorbeeld van een vakoverstijgend project is ‘Project Paspoort’ (€ 10.000), dat naar Amsterdams voorbeeld in het schooljaar 2016-2017 is gestart in Den Haag. Project Paspoort helpt leerlingen uit groep acht, van zeven Haagse scholen in de wijken Transvaal en Schilderswijk, spelenderwijs bij de zoektocht naar hun identiteit , talenten en kwaliteiten.

Project Paspoort is een lessenprogramma van vier lessen, ondersteund door een ouderbijeenkomst. Het maakt leerlingen bewust van het belang van een goede schoolkeuze en dat het belangrijk is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen toekomst. Project Paspoort speelt in de op de toenemende behoefte en wensen van de jongeren om zich te identificeren met succesvolle en bekende rolmodellen en wordt daarom begeleid door acteur Mohammed Charaa.

Op basis van de overbesteding in 2016 en het voornemen om succesvolle en kwalitatief sterke projecten te belonen met meerjaren donaties, is het begrote donatiebedrag voor het domein Primair Onderwijs verhoogd naar € 400.000.


[1] Om de kengetallen met voorgaande jaren te kunnen vergelijken zijn de 47 anti-pestaanvragen binnen het domein PO meegeteld, maar dit leidt wel tot een enigszins vertekend beeld doordat deze een relatief groot deel van de aanvragen omvatten.

[2] De uitgaven voor anti-pesten worden hierbij wel eenmalig buiten beschouwing gelaten, omdat door de hoge uitgaven er anders geen vergelijking mogelijk was.

 

U bent hier