Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie Overig

Educatie Overig - € 250.000

Binnen het domein Educatie Overig worden educatieve projecten ingeschreven die zich voornamelijk buiten onderwijsinstellingen afspelen en vaak een brede doelgroep bedienen, en zich niet beperken tot enkel de jeugd. In totaal zijn er 35 aanvragen binnen dit domein behandeld, waarvan 24 positief. Er was wel een flinke overbesteding van 50%. Dit is grotendeels toe te schrijven aan één donatie van € 125.000 voor het project Natuursgierig van Naturalis.

Ook is voor het tweede jaar € 60.000 vrijgemaakt voor de volgende fase van Youthbank in Delft. Bij Youthbank worden jongeren uitgedaagd het initiatief te nemen bij het oplossen van lokale vraagstukken die voor de jongeren doelgroep relevant zijn. Zij krijgen ook de beschikking over budgetten waar zij zelfstandig over mogen beslissen. Het project heeft een experimenteel karakter. Een kenmerkend project voor dit domein uit 2016 wordt hierna beschreven.

Stichting Kreda ondersteunt Poolse inwoners van de Duin- en Bollenstreek bij het verwerven van de Nederlandse taal en de inburgering van hun kinderen op de lokale scholen. De aanpak, die bestaat uit ondersteuning van de taallessen met de Poolse taal, is succesvol gebleken.

Al bijna 400 mensen hebben op die manier taalles gehad van docenten, ondersteund door deskundige vrijwilligers. De stichting wil dit aanbod ook toegankelijk te maken voor de vele Arabischtalige inwoners van de regio, onder wie Iraakse en Syrische vluchtelingen. De verwachting is dat de Arabischtalige cursisten ook betalen voor hun cursus. Om een kwalitatief aanbod voor Arabischtaligen te kunnen bieden en de uitbreiding in goede banen te leiden, gaat Kreda met een donatie van € 20.000 en een garantie van € 10.000 een professionaliseringsslag maken.

De uitgaven binnen dit domein zijn over de jaren zeer grillig, met soms een stevige onderbesteding en soms een stevige overbesteding. Voor 2016 wordt € 300.000 begroot, een stijging met € 50.000 t.o.v. 2016.

Pestproblematiek
Sinds oktober 2014 zet Fonds 1818 actief in op het onderwerp (cyber)pesten binnen het onderwijs. Na een uitgebreide verkenning bleek dat aandacht voor pesten op scholen voornamelijk incident gedreven is. Hierop is besloten om erkende anti-pestmethoden en -projecten  proactief onder de aandacht te brengen bij met name scholen, en dergelijke methoden deels (max 75% van de werkelijke kosten) financieel te ondersteunen.

Dit programma bleek dusdanig succesvol dat in twee jaar 142 aanvragen zijn ingediend (waarvan 124 positief). Rekening houdend met het feit dat er 412 basisscholen zijn in het werkgebied van Fonds 1818 betekent dit, dat inmiddels een significant deel van de scholen investeert in een structurele methode om pesten tegen te gaan of terug te dringen. Op basis van de tussenevaluatie dat medio 2016 is gepresenteerd aan het bestuur is besloten het donatieprogramma in dezelfde vorm aan te blijven bieden.

Naast het op het onderwijs gerichte donatieprogramma, heeft Fonds 1818 in 2015 ook deskundigheidsbevordering over pesten aan (jongeren)organisatie in het vrijetijdsdomein aangeboden. Na een voortvarende start daalde de vraag naar dit aanbod. Hierop besloot Fonds 1818 dat het actief aanbieden van de workshop niet meer opportuun was. Vrijetijdorganisaties kunnen echter nog steeds gebruik blijven maken van dit aanbod. Hiervoor worden geïnteresseerde organisaties doorverwezen naar YMCA Scheveningen die de workshops op locatie verzorgt. Fonds 1818 betaalt de bijbehorende (geringe) kosten.

Youthbank
Gestart vanuit de gedachten dat Fonds 1818 ruimte wil bieden aan jongeren om hun dromen te verwezenlijken en daarin ondersteuning te vinden. Ook wil Fonds 1818 jongeren meenemen in de besluitvorming wanneer het gaat om het geld wat beschikbaar is voor leeftijdsgenoten.

Youthbank Delft de Pilot startte eind 2015 in Delft. In Delft omdat deze stad het zwaar heeft/had waardoor er weinig ruimte is voor jongerenparticipatie en projecten. Door het verschraalde aanbod voor jongeren is er weinig ruimte om talenten en ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Youthbank creëert een kans om hier samen met de jongeren verandering in te brengen. 

In het initiële  voorstel nog geen vastomlijnd plan over hoe deze Delftse Youthbank er concreet uit moest gaan zien, maar slechts wat ‘outlines’ voor het eerste jaar. Immers het succes van Youthbank valt of staat met de eigen inbreng van jongeren. In het eerste jaar van deze pilot werd de nadruk gelegd op samen met de eerste groep jongeren (dreamteam)  een passend format te ontwikkelen. Terugblikkend kan worden gesteld dat Youthbank in 2016 vooral aan het pionieren en kwartiermaker is geweest. De keuze voor Delft leek zeer logisch, maar het totale gebrek aan infrastructuur bracht ook de nodige uitdagingen mee.

Dit maakte dat het eerst jaar Youthbank eigenlijk drie pijlers heeft gehad;
- het formeren van een Youthbank Dreamteam
- het organiseren van een Do It Yourself avond met inspiratie en motivatie voor jongeren
- het organiseren van een Delft Denkt Mee avond om de stad te betrekken bij jongeren initiatief en hierin begeleiding/ondersteuning te bieden

Wanneer de behaalde resultaten naast de verwachtingen eind 2015 worden gelegd, ligt e.e.a. niet zover uit elkaar. Er is grotendeels behaald wat was gesteld, maar het gaat wel langzamer en moeizamer waardoor er nog niet ‘gescoord’ is op zichtbaarheid en gesteunde initiatieven. Ook bleek het nadenken over een uitrol naar andere steden en het meekrijgen van collega fondsen een stap te vroeg, hiervoor moeten de resultaten eerst concreter worden.

Het is een enorme klus, met maar 12 beschikbare uren per week, een heel veld in beweging krijgen. Een lobby starten over het belang van jongerenparticipatie en ondersteuning van dit initiatief naar de gemeente en partnerorganisaties. Jongeren trainen om leeftijdsgenoten te mobiliseren zelf actief te worden en dat in een stad waar bar weinig is en is gebeurd op dit vlak en soms zelfs de nodige weerstand of terughoudendheid speelt.

In 2017 wordt een budget van €50.000,- alsmede een garantie van €10.000,- gereserveerd om deze pilot verder uit te werken. Fonds 1818 biedt hiermee ruimte voor experiment. De mogelijkheid om een nieuwe energie aan te jagen, zonder dat nog heel duidelijk is wat daar precies uit voort gaat komen. Wel binnen een thema wat het Fonds  goed past: jongerenparticipatie op het hoogste niveau; Jongeren doen, denken en beslissen mee!

U bent hier