Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Fonds 1818<24

Fonds 1818<24 - € 75.000,-

In 2014 kwamen 43 aanvragen binnen via Fonds 1818<24, 20 minder dan in 2014. Hiervan werden er 25 positief beoordeeld met een totaal donatiebedrag van € 42.423 (zo’n € 12.000,- minder dan in 2014).

Het succes van Fonds 1818<24 valt of staat met de actieve werving en informatieverschaffing over dit programma. Dit heeft afgelopen jaar onvoldoende prioriteit gehad gezien de werkdruk en focus op andere projecten/ontwikkelingen van de betrokken adviseur.

Tijdens de Heidag van Fonds 1818 in augustus 2015 werd  gesproken over de mogelijkheid om bepaalde ‘geclusterde’ aanvragen te ‘outsourcen’, met andere woorden: een bundeling aan vergelijkbare projecten uit te besteden aan een externe organisatie. Hierdoor ontstaat tijdswinst voor de adviseurs/administratie van Fonds 1818 om weer nieuwe dingen op te pakken/ te ontwikkelen.

Fonds 1818<24 leek daarvoor zeer geschikt als pilot/eerste project omdat reeds vier jaar intensief bij de advisering wordt samengewerkt met het JIP Haaglanden. De medewerkers van JIP nemen momenteel de intakegesprekken en adviseringen van de <24 aanvragen voor hun rekening. Deze samenwerking verloopt naar tevredenheid van beide partners. Het JIP is inmiddels goed ingevoerd in het beleid van Fonds 1818, het JIP biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om op intake te komen en het JIP heeft bovenal direct contact met de doelgroep/potentiele aanvragers; dit in tegenstelling tot Fonds 1818.

N.a.v. de Heidag zijn het JIP en Fonds 1818 overeengekomen dat het JIP, naast de adviseringen en intakes, tevens een rol gaat spelen in de fiattering en afronding (financieel en inhoudelijk) van <24-projecten. Daarnaast zal een groter gedeelte van de communicatie richting intermediairs en doelgroep over Fonds 1818<24 door het JIP worden gedaan. De communicatie naar buiten toe blijft geheel in Fonds 1818<24 stijl. Het JIP  neemt hiermee zo’n 90% van de taken behorende bij Fonds 1818<24 over. Fonds 1818 blijft verantwoordelijk voor het opstellen van de contracten en de financiële afhandeling van projecten.

Vanaf januari 2016 zal op de nieuwe manier worden gewerkt. Na een jaar zullen de ervaringen van deze ‘outsourcing’ worden geëvalueerd.

Voor 2016 wordt opnieuw een bedrag van € 75.000 gereserveerd voor Fonds 1818<24, ondanks de forse onderbesteding in 2015. Door de nieuwe werkwijze zal extra kunnen worden ingezet op een actieve werving van de doelgroep, waardoor –hopelijk-  het aantal aanvragen in 2016 weer zal gaan stijgen. 

Nieuw in 2016 is tevens het initiatief wat Fonds 1818 heeft genomen om te starten met een pilot ‘Youthbank’ in Delft. YouthBank is een internationaal ‘grant-making’ / filantropisch programma dat geld verstrekt aan sociaal-maatschappelijke projecten op lokaal niveau. Centraal hierbij staat dat jongeren de besluitvorming over het te doneren budget zelf voor hun rekening nemen en dat de gesteunde projecten ook door jongeren zelf worden opgezet en uitgevoerd. In die zin geeft het jonge mensen een stem binnen de filantropische sector. Het gaat om het proces waarbij - ten eerste-  de jonge besluitnemers en – daarnaast-  de jonge projectorganisatoren competenties en vaardigheden ontwikkelen die in de 21ste eeuw centraal staan. Daarmee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt (21 Century Skills). Een lokale Youthbank wordt gerund voor en door jonge mensen, ondersteund door professionals. De jongeren zelf bepalen welke projecten worden ondersteund en met welke bijdrage. Youthbank kan worden gezien als een volgende stap in de mogelijkheden die Fonds 1818(<24) biedt aan jonge mensen om zelf actief te zijn, initiatief te nemen, maar ook vooral een stem te krijgen in besluitvormingsprocessen.

U bent hier