Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Personeel

Personeelsbestand
Op 31 december 2014 bedroeg het aantal medewerkers 28 (24,2 FTE); vrijwel gelijk aan 31 december 2013. Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2014 was 49,8 jaar (ultimo 2014 was dit 49,4 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2015: 10,4 (2014: 10,1).

Personeelswisselingen en tijdelijke dienstverband
In 2015 is één medewerker uit dienst getreden vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

In het Nutshuis werd ook in 2015 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas zijn in 2015 geen stagiaires begeleid.

Personeelsvertegenwoordiging
In 2015 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim in 2015 bedroeg 5,3 % (2014:6,6%). Er waren in 2015 twee langdurige ziektegevallen (> 2 maanden). Als deze niet worden meegerekend bedraagt het ziekteverzuim 3% (2014: 2,8%).  

Salaris, pensioen en levensloop
In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2015 was de indexatie 1%.

Beloningen

 • Secretaresses/administratief medewerkers/receptionisten per maand
  Ultimo 2015 : € 1.744,- tot € 3.559,-
   
 • Adviseurs en stafmedewerkers per maand
  Ultimo 2015 : € 2.392,- tot € 5.798,-
   
 • Directie per maand
  Ultimo 2015 : € 8.691,-

Contactgegevens medewerkers en directie

U bent hier