Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

Directieverslag  geconsolideerde jaarrekening 2015

Ontwikkeling donatieaanvragen
In 2015 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.853. Dit is 2,0% minder dan in 2014 (2014: 1.890).

In het verslagjaar zijn 1.329 (70,8%) donatieaanvragen gehonoreerd, 547 (29,2%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.876 donatieaanvragen behandeld. In 2014 waren dit 1.872 aanvragen.

Van de 1.329 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 571 afkomstig uit Den Haag, 160 uit Leiden, 126 uit Delft en 90 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2015 werd totaal een bedrag van € 12,3 miljoen toegewezen, waarvan € 5,6 miljoen voor Den Haag, € 1,1 miljoen voor Leiden, € 0,9 miljoen voor Delft, € 1,8 miljoen voor de regio en € 2,9 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio. Een bedrag van € 0,9 miljoen viel vrij.

Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2015 zijn gehonoreerd:

- Educatie €   1,10 miljoen   €   1,31 miljoen
- Kunst & Cultuur €   4,00 miljoen   €   4,01 miljoen
- Natuur & Milieu €   2,08 miljoen   €   1,84 miljoen
- Zorg & Welzijn €   4,70 miljoen   €   5,17 miljoen
- Totaal €  11,88 miljoen   €  12,33 miljoen

 

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:

 • Cultuurfonds Zoetermeer, opstarten en ondersteunen van het fonds in 2016 t/m 2018
  €   450.000,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, programma Buurtmoestuinieren
  €   392.474,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen
  €   320.000,--
 • SunIdee, er wordt beoogd jongeren via leerwerk voorzieningen naar werk toe te leiden
  €   270.000,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, jeugdvakantieloket              
  €   180.000,--

In 2015 is er een vrijval geboekt van
€ 230.000,--        

 

Financiën

In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2015 met de begroting 2015 en de realisatie 2014. Zie verder bladzijde 24 tot en met 31 van deze jaarrekening.

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2015 met 2014 vergeleken.

In 2014 was er een positief saldo van € 14,3 miljoen. Het negatieve resultaat van 2015 is € 7 miljoen.

De totale kosten van de eigen organisatie in 2015 zijn per saldo met € 108000 gestegen ten opzichte van 2014.

Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:

- Lager Diensten Derden  €                   10.000
  Kantoorkosten  €                    3.000
  Huisvestingskosten  €                    8.000
  Riviervismarkt 5 / Achterterrein  €                    9.000
     €                   30.000
     
- Hoger Salaris-, personeelskosten  €                   46.000
  Bestuurskosten  €                   17.000
  Adviescommissie beleggingen  €                   13.000
  P.R.-kosten  €                   24.000
  Afschrijvingskosten  €                   24.000
  Algemene kosten  €                   14.000
     €                 138.000

 

De directe inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2015 ten opzichte van 2014 met circa € 0,9 miljoen gestegen.

Er is in 2015 voor € 12,8 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen).

De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,5 miljoen.

De interne kosten van de donaties bedragen 15% van het donatiebedrag en de kosten van het beleggen bedragen 0,26% van het belegd vermogen.

 

Personeel                         

Personeelsbestand
Op 31 december 2015 bedroeg het aantal medewerkers 28, gelijk aan 31 december 2014. Het aantal FTE's bedroeg 24,2 tegenover 24,4 eind 2014. Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2015 was 49,8 jaar (ultimo 2014 was dit 49,4 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2015: 10,4 (2014: 10,1).

Personeelswisselingen en tijdelijke dienstverband
In 2015 is Renée van Groeningen wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uit dienst getreden. Per 1 september is Milly Leilis in dienst getreden voor 24 uur per week. Vanwege arbeidsongeschiktheid in het begin van het jaar van een medewerker, heeft een uitzendkracht de projectadministratie ondersteund met een wisselend aantal uren.

In het Nutshuis werd ook in 2015 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.            

Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas zijn in 2015 geen stagiaires begeleid.

 Personeelsvertegenwoordiging
In 2015 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon             
Het totale ziekteverzuim in 2015 bedroeg 5,3%. In 2014 bedroeg het totale ziekteverzuim 6,6%.

Er waren in 2015 twee langdurige ziektegevallen (> 2 maanden). Als deze niet worden meegerekend bedraagt het ziekteverzuim 3,0%.

Salaris, pensioen en levensloop
In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2015 was de indexatie 1,0%.

Den Haag, 20 april 2016               

Ir B.A.I.M. de Blij, directeur        

U bent hier