Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

Bestuursverslag geconsolideerde jaarrekening 2015        
 

Algemeen
De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen. Het kan daarvoor gebruik maken van donaties, garanties, leningen        
en deelnemingen. Bovendien stelt het fonds zijn netwerk en een uitgebreid cursusprogramma beschikbaar aan de aanvragers.

Samenstelling bestuur
In het jaar 2015 had het bestuur dezelfde samenstelling als het jaar daarvoor. Aan het eind van het jaar trad de heer dr. M.C.E. van Gendt af vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. Hij heeft gedurende vele jaren naast het bestuurslidmaatschap ook het voorzitterschap van de Advies Commissie Beleggingen (ACB) op uitnemende wijze ingevuld. Onder zijn leiding is het beleggingsbeleid van Fonds 1818 verder gediversifieerd en duurzamer gemaakt. Ook werden de Maatschappelijk Relevante Investeringen (MRI) geïntroduceerd. Fonds 1818 is hem daarvoor zeer erkentelijk en heeft daarom de tweejaarlijkse Rien van Gendt lezing in het leven geroepen. 

In het najaar werd met behulp van adviesbureau Ebbinge een selectieprocedure uitgevoerd om een nieuw lid van het bestuur, tevens voorzitter van de ACB te vinden. Het bestuur heeft uiteindelijk de heer mr. Sjoerd Eisma kunnen benoemen in deze functie. Hij is zijn werkzaamheden vanaf 1 januari 2016 gestart.

Thema's
Het bestuur van de stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, de heer J. Schinkelshoek, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij.  Het donatiebeleid werd verder uitgebouwd, waarbij er meer ruimte werd gegeven aan initiatieven van het fonds zelf, zoals het anti-pestprogramma en programma Groene Schoolpleinen. In het programma ‘anti-pesten’ worden bijdragen gegeven voor activiteiten om het pesten in scholen en bij vrijetijdsorganisaties tegen te gaan. Het programma Groene Schoolpleinen werd aan het eind van het verslagjaar beëindigd, nadat van ongeveer de helft van de basisscholen in het werkgebied een aanvraag voor een groen schoolplein was behandeld. Overigens zal binnen het donatiebeleid steeds voldoende ruimte blijven om aanvragen voor donaties uit het werkgebied te honoreren.

Donaties
Het aantal aanvragen voor donaties daalde met 2% tot 1853 (2014: 1890). De bestedingen aan donaties en garanties waren € 12,3 mln (2014: € 11,9 mln). De totale bestedingen waren net als vorig jaar gelijk aan het beschikbare budget.

Na de strategische heroriëntatie richt Fonds 1818 zich ook op de bevordering van lokale fondsen, voorheen  gemeenschapsfondsen genoemd, en op de samenwerking met het bedrijfsleven. De samenwerking met het bedrijfsleven is met name rond MRI geïntensiveerd.

In 2013 heeft Fonds 1818 zich aangesloten bij het Landelijk Bureau Lokale Fondsen dat de oprichting van dergelijke fondsen gaat stimuleren. Namens Fonds 1818 maakt het Hoofd Communicatie deel uit van het bestuur van dit Bureau.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking in het bestuur. In 2015 is een versnelling in de aankoop van maatschappelijk relevante investeringen (MRI) gerealiseerd. Er werden vele projecten onderzocht en vijf nieuwe investeringen gedaan. Het beoogde aandeel van de portefeuille (5%) werd nog niet gehaald  en bedraagt nu 1,9%. Inclusief aangegane verplichtingen omvatten de MRI 2,4% van de portefeuille. Fonds 1818 staat open voor meer investeringen die een goed maatschappelijk rendement paren aan een redelijk financieel rendement.

In het 2013 werd de Stichting Deelnemingen Fonds 1818 opgericht. De directeur treedt als bestuurder op, enkele bestuursleden vormen de Raad van Toezicht. In de stichting worden de nieuwe MRI ondergebracht. De jaarrekeningen van Fonds 1818,  Het Nutshuis en de stichting Deelnemingen worden geconsolideerd.

In het verslagjaar werden wijzigingen in het beleggingsbeleid aangebracht op basis van de in het vorig jaar uitgevoerde ALM-studie. De belangrijkste veranderingen waren het verkopen van de actieve aandelenfondsen, de grondstoffen en de hedgefunds, en het aankopen van een specifiek passief aandelenfonds, infrastructuurfondsen en vastgoedfondsen. Aan het eind van het verslagjaar was deze omzetting nog niet voltooid.

Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt (afgerond):        
Aandelen 42% (beoogd: 40%)

  • Obligaties 36% (35%)
  • Vastgoed 7% (10%)
  • Infrastructuur 4% (10%)
  • Grondstoffen 3% (0%)
  • Hedgefunds 3% (0%)
  • Investeringen vanwege de doelstelling 2% (5%)
  • Liquiditeiten 2% (0%).

Het belegd vermogen, waarin ook een lening van Fonds Westland van € 10,6 mln en een lening van de Van den Berch van Heemstede Stichting van € 3,2 mln is opgenomen, daalde met € 6 mln in waarde tot € 477 mln. Het beleggingsrendement bedroeg 2% vóór kosten per factuur (2014: 7,2%). 

Adviescommissie Beleggingen
Namens het bestuur hebben de heer Van Gendt en de heer drs. A.H. Leenstra zitting in de Adviescommissie Beleggingen.  De eerste trad in het verslagjaar voor het laatst als voorzitter op. Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds.  De rol van extern deskundige wordt vervuld door de heer dr. W.C. Boeschoten, die bij Shell Pensioenfonds veel ervaring heeft opgedaan in het beheer van een groot vermogen. De directeur treedt op als secretaris van de ACB. Bij de vergaderingen is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen, vertegenwoordigd.

Het Nutshuis
Namens Fonds 1818 zijn de bestuursleden mw. drs. L.J. Merkx en mevrouw drs. N. van den Bergh  ook lid van het bestuur van de Stichting het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren.

In 2012 werd na een grondige evaluatie besloten de programmering van Het Nutshuis te continueren, zodat Het Nutshuis zijn inmiddels verworven plek in het maatschappelijke en culturele spectrum van Den Haag zal kunnen behouden. Ook in 2015 is het programma versterkt. Het  juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. In het Nutshuis is een café gevestigd dat ook vanuit de Nutstuin toegankelijk is. Met de verbouwing en herinrichting van het café en het aantreden van een nieuwe cateraar, Juni, is de aantrekkelijkheid van het café sterk vergroot.                      

Jaardiner
In 2015 werd voor het eerst een jaardiner georganiseerd, waarbij een brede selectie van relaties van Fonds 1818 werden uitgenodigd om te reflecteren op de manier waarop het fonds invulling geeft aan zijn missie. De bijenkomst was zeer geanimeerd, mede door de locatie, een zonovergoten Nutstuin. Een aantal van de aanbevelingen en suggesties zijn inmiddels toegepast.

Functioneren directeur
Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. De Remuneratiecommissie, bestaan de uit de voorzitter en mevrouw Merkx, en de directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van de directeur en de samenwerking tussen bestuur en directie. Daaruit vloeiden geen wijzigingen voort.

Vergoedingen
De bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding van ruim € 8000 per jaar. Daarnaast wordt een onkostenvergoeding  verstrekt voor het bijwonen van de  vergaderingen van het bestuur en de ACB.

Ten slotte
Tenslotte wil het bestuur ook dit jaar zijn erkentelijkheid en dank uitspreken aan directie en staf van het fonds, nu deze erin geslaagd zijn alle beschikbare middelen in te zetten voor de doelstellingen die het fonds nastreeft.                                          

U bent hier