Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorginstellingen

Zorginstellingen - € 650.000

Onder Zorginstellingen vallen onder meer aanvragen die zich richten op het welzijn van gehandicapten, cliënten van de geestelijke gezondheidszorg en ouderen.

Fonds 1818 beschouwt primaire zorg, waaronder de medische, als een overheidsaangelegenheid. Het fonds verleent hier in beginsel geen steun aan. Aanvragen voor projecten die onder de reguliere primaire zorg vallen, worden dan ook niet gehonoreerd.

In 2015 is een bedrag van € 562.931 aan zorg gerelateerde projecten besteed. Hiermee is 87 % van het beschikbare budget uitgegeven. Belangrijke oorzaak dat niet het gehele budget besteed is, is het aanzienlijk lager aantal ontvangen aanvragen: 67 in 2015 tegen 98 in 2014. De oorzaak hiervan ligt enerzijds bij de ‘partnerbijdrage’ aan Zorggroep Florence, waarover hieronder meer. Andere belangrijke oorzaak is de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2015. Deze wet is in plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten die wegens ziekte, handicap of beperking 24 uur per dag verzorging of permanent toezicht nodig hebben. Het lijkt er op dat de zorginstellingen nog zoekende zijn hoe de nieuwe regelgeving het beste kan worden geïmplementeerd.

Het criterium dat zorginstellingen zelf minimaal 25 % aan projecten moeten bijdragen en de toetsing van  de beloningen van bestuurders van zorginstellingen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), werken nog steeds goed. De verplichte eigen bijdrage  geeft duidelijk de eigen verantwoordelijkheid van de AWBZ instellingen aan. In een enkel geval leidt dit tot interne problemen bij zorginstellingen, maar over het algemeen vinden aanvragers dit een begrijpelijke eis van Fonds 1818.

Fonds 1818 past de Wet Normering Topinkomens (WNT) zonder overgangsregeling toe waardoor een enkele zorgorganisatie voorlopig geen beroep kan doen op het Fonds.

Het grootste project/programma binnen dit domein is en blijft Koren Zingen voor Ouderen met een bijdrage van € 320.000. Dit project, met bijna drie uitvoeringen per dag van koren in zorginstellingen, brengt leven in de brouwerij. Niet alleen de cliënten van de zorginstellingen komen hierdoor even uit hun dagelijkse sleur, ook de deelnemende koren hebben plezier in hun optreden voor een dankbaar publiek. Bovendien hebben de koren baat bij de financiële vergoeding die zij voor hun optreden ontvangen. Het blijkt zelfs dat sommige kleine koren financieel afhankelijk zijn van de vier keer € 300 die ze kunnen ‘verdienen’ met hun optredens.

In 2015 is Fonds 1818 gestart met een experiment met Zorggroep Florence, een zorgkoepel met een kleine twintig zorgcentra voor ouderen in de regio Den Haag. In samenspraak met Zorggroep Florence heeft Fonds 1818 voor 2015 een donatie van € 55.000 toegekend voor projecten die binnen de algemene beleidskaders van het Fonds passen. Twee maal per jaar heeft overleg plaats over de voortgang. Aanleiding voor dit experiment is dat deze manier van werken beide organisaties veel tijd scheelt. In 2014 zijn vijftien aanvragen van de zorgkoepel ontvangen waarvoor Fonds 1818 in totaal een bedrag van € 55.000 heeft toegekend.

Zowel Zorggroep Florence als Fonds 1818 zijn van mening dat het experiment geslaagd is. In de praktijk blijkt dat Fonds 1818 vrijwel alle projecten waaraan de bijdrage besteed is, ondersteund zou hebben.

Onvoorzien was de reactie van een paar fondsen die niet goed raad weten met de nieuwe wijze van ondersteuning van Fonds 1818. Vanwege de ruimere armslag die  Florence hierdoor heeft bij de besteding van de donatie van Fonds 1818, vragen deze fondsen zich af hoe noodzakelijk hun bijdrage is voor de doorgang van projecten. Over deze kwestie wordt dit jaar nog van gedachten gewisseld.

Nog steeds is er in de gehandicaptenzorg behoefte aan zelfstandige en volwaardige deelname aan de samenleving. Afgelopen jaar vond voor de eerste maal DanceAble plaats, een driedaags evenement over zogenoemde inclusiedans: samen dansen voor mensen met en zonder beperking. Met dit project wordt beoogd dansen voor iedereen met een beperking die wil dansen vanzelfsprekender en toegankelijker te maken en daarbij zogenoemde inclusiedans - dans in een combinatie van wel en niet gehandicapte dansers - goed op de kaart te zetten.

Naast dit project heeft Fonds 1818 evenals in voorgaande jaren weer steun verleend voor merendeels kleinschalige projecten waarmee lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten een steuntje in de rug krijgen.

Voor 2016 wordt het budget op hetzelfde niveau gehandhaafd als voor 2015. 

U bent hier