Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Welzijnswerk

Welzijnswerk € 1.750.000

Welzijnswerk is een breed aandachtsgebied. Met steun aan uiteenlopende organisaties die op dit terrein actief zijn, wordt beoogd diverse groepen in onze samenleving, van jong tot oud, te bereiken. Fonds 1818 is van mening dat projecten die gericht zijn op het vergroten van zelfstandigheid, participatie, integratie en sociale samenhang van essentieel belang zijn en daarom blijvende aandacht van het fonds verdienen. In 2015 namen de bestedingen voor welzijnswerk weer toe ten opzichte van 2014. Er was zelfs sprake van een overbesteding van het begrote budget met € 544.099,-. Het aantal aanvragen nam toe van 338 in 2014 tot 394 in 2015. Daarmee nam welzijnswerk ruim de helft van alle aanvragen in het domein Zorg & Welzijn voor zijn rekening. Het percentage positief beoordeelde aanvragen steeg van  62 % naar 69 %. Hoewel de gemiddelde bijdrage met € 5.569 ruim € 1000 lager uitvalt dan de algemene gemiddelde bijdrage in 2015 (€ 6.582), worden er weer grote projecten geïnitieerd.

Enkele voorbeelden die konden rekenen op steun van Fonds 1818: In Den Haag kreeg het welzijnswerk in de Rivierenbuurt, samen met zorgverleners, een plek in de brede buurtschool O3. De ontwikkeling waarbij buurthuizen van de toekomst onderscheiden worden van participatiecentra zette door. Fonds 1818 droeg bij aan de verbouwing van zes voormalige buurthuizen tot zogenoemde Servicecentra XL. Hier kunnen burgers hulp en informatie vragen, en kunnen ze werken aan hun deelname aan de samenleving door vrijwilligerswerk of opleiding. In Laak-Noord nam de welzijnsorganisatie samen met Coöperatie Eigenwijzer het initiatief tot een Buurtacademie, waar bewoners kunnen werken aan kennis en vaardigheden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Buurtacademie volledig in eigen beheer van bewoners komt. Fonds 1818 financiert de benodigde projectleiding in de ontwikkelfase. In Zoetermeer startte Piëzo een soortgelijk project onder de naam Talentenacademie Palenstein. Eind 2015 kwam daar een Ambachtenwerkplaats bij. Tevens steunde Fonds 1818 de mogelijkheid voor bewoners in te stromen in een MBO-traject op het gebied van horeca en techniek.  Voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben op het meest elementaire niveau, werd een Kledingbank in Leidschendam-Voorburg opgericht. Donaties voor deze grotere projecten liepen uiteen van

€ 25.000 tot € 90.000.

De verhoging van het totale budget voor het domein Zorg & Welzijn komt daarom ten goede aan het budget voor welzijnswerk, dat verruimd wordt met € 100.000 naar € 1.750.000. 

Jeugd- en jongerenwerk

Er kwamen in 2015, 23 aanvragen binnen vanuit het jongerenwerk (2 minder dan in 2014) waarvan het grootste gedeelte werd ingediend door (vrijwilligers)organisaties als de YMCA en Youth For Christ (YFC) (13 in totaal).  In 2015 werd ruim € 45.000 meer uitgegeven dan in 2014, met een totaal aan donaties van € 129.792. Grote donaties van € 15.000 en € 20.000 gingen naar professioneel jongerenwerk in Den Haag en Zoetermeer voor de inrichting van (nieuwe) locaties en naar YFC Delft ter ondersteuning van het (vrijwillig) meidenwerk aldaar. Veel kleinere donaties waren bestemd voor culturele initiatieven binnen het jongerenwerk.

Over de donaties binnen het jeugd- en jongerenwerk kan worden geconcludeerd dat de forse bezuinigingen op welzijns- en jongerenwerk en de verandering naar werken ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, nog steeds een fors effect hebben op de aanvragen bij Fonds 1818. Op het professioneel jongerenwerk is vaak flink bezuinigd. Ook is het jongerenwerk veel meer gericht op de vraag van jongeren zelf en niet op het bieden van aanbod waarvoor in het verleden nog wel eens aanvragen bij Fonds 1818 werden ingediend. Er komen meer aanvragen binnen waarbij de professionele ondersteuning van vrijwilligers binnen het kinder/jongerenwerk centraal staat. Bij uitzondering zijn deze projecten ondersteund. De vraag naar goede ondersteuning voor vrijwilligers die met zeer kwetsbare groepen werken is blijvend. Gezien de verschraling in het veld en het belang van het voortbestaan van goed vrijwillig jeugdwerk zal daarop ook dit jaar op worden ingezet.

Scouting

Het beleid t.a.v. scoutingverenigingen werd in 2012 onder de loep genomen door studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hieruit bleek dat Fonds 1818 onverminderd kon blijven inzetten op activiteiten vanuit scoutingverenigingen in het werkgebied. Daarom werd er vanuit Fonds 1818 eind 2013 een bijeenkomst voor scoutingverenigingen georganiseerd bij Scouting Don Bosco in Rijswijk. Hierbij waren 30 scoutingverenigingen aanwezig, waarvan 12 nieuwe contacten voor Fonds 1818. De verenigingen zijn uitgenodigd om aanvragen in te dienen voor projecten rondom verbouwingen of nieuwbouw, aanschaf van materialen en activiteiten die scouting overstijgen. Het resultaat is dat er in 2014 bijna een verdubbeling van het aantal aanvragen is geweest, 31 aanvragen in 2014 ten opzichte van 18 in 2013. Ook zijn de donaties aan scoutingverenigingen meer dan verdubbeld, namelijk van € 78.140 in 2013 naar € 179.241 in 2014. Bijdragen gingen vooral naar nieuwbouw, verbouwing en inrichting van clubhuizen. Naast de bijeenkomst geïnitieerd door het fonds, is het eenmalige Scoutfonds van de gemeente Den Haag een aanleiding voor deze aanvragen geweest. Haagsche scoutingverenigingen kregen namelijk een eenmalige subsidie voor verbouwing of nieuwbouw van hun pand.

De statistieken van 2015 zijn vergelijkbaar met die van 2013. Er zijn 14 aanvragen ingediend en het totaal uitgegeven bedrag is € 79.495. Pas nu kan geconcludeerd worden dat 2014 een piekjaar was, toe te schrijven aan twee factoren, namelijk de kennisbijeenkomsten van het fonds en het eenmalig Scoutfonds van de gemeente Den Haag.

Eind 2015 heeft Fonds 1818 een workshop aan een twintigtal scoutingvereniging gegeven. In het voorjaar van 2016 staat er nog één op de planning.

Jeugdvakantieloket (JVL)

In 2015 valt er wederom een lichte toename (12 stuks) van het aantal aanvragen bij het Jeugdvakantieloket te constateren ten opzichte van 2014. Hiermee komt het totaal aantal aanvragen in 2015 uit op 108 met een totaal aan donaties van € 386.830.  Dit is een € 14.258 meer dan in 2014. Op het beschikbare budget van € 363.200 voor 2015 heeft dus een overbesteding van € 23.630 plaatsgevonden

De hoogste donaties zijn in 2015 opnieuw gegaan naar projecten voor de gehele stad als De Jeugd Vakantie Activiteiten (€ 27.000) en de Vakantiepas (€ 20.000). Daarnaast ontvingen een aantal welzijnsorganisaties een hoge donatie voor een (gebundeld) programma: zo ontvingen de zomeractiviteiten vanuit Zebra/Extra € 20.000,-, ontving Don Bosco in Rijswijk € 17.500 voor het Vakantiebos en kreeg Stichting Haagse Hopjes dit jaar voor het eerst financiering vanuit het JVL namelijk € 14.000 t.b.v. de vakantieprogrammering.

Deze herfst heeft Stichting Madurodam Steunfonds het JVL benaderd met het verzoek om vanaf januari 2016 onderdeel te worden van het JVL. Dit is een mooie ontwikkeling waarmee het aantal samenwerkingspartners op 12 zou komen.

In navolging van de succesvolle studiedag JVL in 2014, is ook in 2015 een laagdrempelig contactmoment georganiseerd met JVL aanvragers. Op 13 maart 2015 waren aanvragers welkom in het café van het Nutshuis om hun plannen in de week te leggen en kennis te maken met zowel het Jeugdvakantieloket als het Steunpunt Kindervakanties. Veertien organisaties maakten van deze uitnodiging gebruik. Bekende aanvragers, maar ook nieuwe initiatieven kregen de ruimte om feedback op hun plannen te krijgen. Inmiddels staan de plannen voor een nieuwe studiedag in 2016 alweer in de startblokken.

Tenslotte kan worden geconstateerd dat na 6 jaar JVL voor de eerste maal meer dan het beschikbare budget is besteed. Voorstel in de jaarvergadering van het JVL is dan ook om de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende fondsen te verhogen met 15% om zo de groei aan projecten te kunnen blijven ondersteunen. Dit betekent voor Fonds 1818 een reservering van €175.000 voor het JVL in 2016.

U bent hier