Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk - € 400.000

Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke spil in onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden vele initiatieven niet van de grond komen. Vrijwel alle organisaties die bij Fonds 1818 voor steun aankloppen, werken in mindere of meerdere mate met vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering is het belangrijkste thema binnen het vrijwilligersbeleid van Fonds 1818, waarbij er geen beperkingen gelden qua inhoud, frequentie of hoogte van de donatie. Ook terugkerende projecten op het gebied van deskundigheidsbevordering komen in aanmerking voor een donatie.

Steeds meer wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, voor steeds complexere taken. Het begrote budget van € 400.000,- werd vrijwel in zijn geheel besteed. Van de 67 aanvragen werden er 57 positief beoordeeld,  85%. Voor het gehele domein Zorg en Welzijn was het percentage positief beoordeelde aanvragen 67%. Vrijwilligersorganisaties hebben niet alleen financiële ondersteuning nodig. Behoeften op het gebied van organisatieontwikkeling, verduurzaming,  fondsenwerving, digitalisering, bestuurlijke capaciteiten en vrijwilligersbeleid komen regelmatig ter sprake in contacten met Fonds 1818. Naast het eigen cursusaanbod, zet het Fonds onverminderd in op ondersteuning van vrijwilligersorganisaties door adviseurs van De Sesamacademie. In 2016 bestaat het samenwerkingsverband tien jaar. Tevens droeg Fonds 1818 bij aan de Vrijwilligers Academie van PEP, een digitaal cursusplatform voor alle Haagse vrijwilligers. Met de donatie van Fonds 1818 kon onder andere een module voor kwetsbare Hagenaars ontwikkeld worden, zodat ook zij gebruik kunnen maken van het aanbod. Een door PEP in opdracht van Fonds 1818 uitgevoerd onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van Haagse zelforganisaties  mondde eind 2015 uit in de opdracht aan een kwartiermaker die de mogelijkheden van een ondersteuningsprogramma uit gaat werken.  Hierbij zal intensief samengewerkt worden met de organisaties in kwestie. Het programma zal ook openstaan voor burgerinitiatieven zonder rechtspersoon.  De resultaten worden medio 2016 verwacht. 

De samenwerking met bedrijven zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen voor vrijwilligersorganisaties. In het werkgebied van Fonds 1818 is het in Arnhem ontwikkelde concept ‘De Uitdaging’ al actief in Den Haag, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Door een donatie van Fonds 1818 kunnen de drie coördinatoren investeren of in andere gemeenten in het werkgebied mogelijkheden bestaan voor het starten van ‘De Uitdaging’. Bij deze aanpak gaan teams van ondernemers aan de slag met de vragen en ideeën van vrijwilligersorganisaties. Fonds 1818 houdt er in 2016 rekening mee, dat de inventarisatie tot nieuw op te starten en te financieren initiatieven zal leiden. Succesvolle maatschappelijke beursvloeren, waar bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en diensten uitwisselen, waren er in Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. In 2016 zal in overleg met het Fonds gekeken worden naar verduurzaming van de contacten, in samenwerking met de initiatiefnemers van De Uitdaging. De Klussendiensten, tot slot, blijven uitbreiden. In 2015 werd met steun van Fonds 1818 in Zoetermeer gestart onder de naam ‘Lokaal voor Elkaar.’ De verwachting is dat ook in 2016 de burenhulp verder ontwikkeld zal worden, waarbij er steeds meer aandacht is voor het betrekken van al diegenen die een steentje bij kunnen dragen, dus ook diegenen die zelf kwetsbaar zijn of nog heel jong. In Zoetermeer betrekt de welzijnsorganisatie kinderen en jeugd bij dit soort vrijwillige inzet, al gaat dat nog met vallen en opstaan. Bij de vele maatjesprojecten die door Fonds 1818 ondersteund worden, komt steeds vaker de nadruk te leggen op schuldhulpmaatjes. Veel inwoners van ons werkgebied worden geconfronteerd met armoede. Vrijwilligers bieden  een steuntje in de rug bij het weer op orde krijgen van de administratie en financiën. Hiervoor is deskundigheid en certificering nodig, waarvoor financiële steun van Fonds 1818 in 2016 en in de toekomst nodig blijft.

Samenvattend is de conclusie dat steeds meer vrijwilligers zich inzetten voor het algemeen nut. Er is een toenemende variatie in het soort vrijwilliger: in leeftijd, opleiding en achtergrond en duur van het vrijwilligerswerk. Ondernemers stellen hun werknemers in staat vrijwilligerswerk te doen in werktijd of doen zelf een bijdrage in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, vaak in samenwerking met lokale partners en fondsen. Middelen voor coördinatie, deskundigheidsbevordering, ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en (digitale)  netwerken blijven nodig.

In 2015 wordt het budget voor Vrijwilligerswerk dan ook gehandhaafd op € 400.000. 

U bent hier