Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur

Natuur - € 1.000.000

Evenals vorig jaar is het gerealiseerde donatiebedrag in 2015 een stuk hoger dan de begroting. De oorzaak ligt niet zozeer in de toename van aanvragen ten opzichte van vorige jaar, maar is met name toe te schrijven aan een aantal grote projecten: grote donaties gingen naar nieuwbouw en renovatie van drie dierenopvang-organisaties (één van € 75.000 en twee van € 50.000) en de opzet van het Fonds 1818 programma Buurtmoestuinieren (BMT).

De gebruikelijke mix van aanvragers is te zien: welzijnsorganisaties, dierenopvang, kunstinstellingen, natuurverenigingen, historische verenigingen en educatieve instellingen. Het  aantal moestuinen en andere stukjes groen waar groepen mensen zich verantwoordelijk voor voelen blijft groot. De trend die zich de afgelopen jaren voordeed, waarbij groen als middel tot ontmoeting diende, lijkt gangbare praktijk te zijn geworden. Vrij veel van deze moestuinprojectjes komen binnen via burgerinitiatieven. Hieruit zijn weer nieuwe fondsprojecten ontstaan, zoals de actie Regenton, Bijen in de Buurt en het Compostproject. In 2016 zal het project Geveltuintjes worden opgezet, in samenwerking met de Gemeente Leiden.

 

Kinderboerderijen

Een groeiend aantal aanvragen komt van kinderboerderijen. Door het traject met De Blauwe Noordzee dat in 2012 voor de kinderboerderijen is opgezet, hebben de boerderijen binnen het werkgebied van het fonds zich verenigd en zijn ondernemender geworden. Aanleiding voor dit traject was de dreigende bezuinigingsgolf die de kinderboerderijen boven het hoofd hangt, waardoor de gemeenten een deel van de boerderijen afstoten. Door samen op te trekken kunnen de boerderijen hun financiële en maatschappelijke positie enorm versterken.

Het blijkt een constructieve samenwerking met een actief netwerk, waarin steeds meer vrijwilligers actief zijn. Men heeft elkaar leren kennen en er wordt over en weer veel informatie uitgewisseld.

In 2016 zal het begeleidingstraject minder worden, maar zullen de boerderijen zelf waarschijnlijk, ondernemender geworden, met aanvragen komen.

 

Programma Buurtmoestuinieren (BMT)

Stadslandbouw past goed bij Fonds 1818.  In algemene zin is stadslandbouw een bewezen instrument ter bevordering van sociale cohesie, participatie en sociale activering.  Stadslandbouw draagt bij aan biodiversiteit, kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid en verbondenheid van mensen met hun omgeving. Wat betreft educatie/ontplooiing kan stadslandbouw bijdragen aan meer kennis over natuur, milieu en duurzaamheid, over gezonde voeding en herkomst van voedsel, maar óók over ondernemerschap en samenwerken.

Daarnaast kunnen ook thema’s als culturele diversiteit, cultuurparticipatie, arbeidstoeleiding en armoedebestrijding een rol spelen in initiatieven voor stadslandbouw.

De maatschappelijke baten zijn hoog ten opzichte van de doorgaans lage kosten (voor Fonds 1818).

Naar aanleiding van de meta-evaluatie Stadslandbouw van 2014 is er het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten van een programma Buurtmoestuinieren, in samenwerking met de Gemeente Den Haag. Er zijn drie locatie’s uitgezocht, in Moerwijk, Bouwlust en Laak, alsmede begeleidende teams. Dit voorjaar zal worden begonnen met de aanleg van de eerste tuintjes.

Hoofddoel van de pilot is het vergroten van de leefbaarheid in een wijk, door middel van buurttuinieren.

In 2016 zal de ontwikkeling rond de eerste tuintjes op de voet worden gevolgd. Daarbij zal gewerkt worden aan een werkbaar systeem om het programma in de toekomst goed uit te kunnen rollen. Uitrol op deze manier lijkt te arbeidsintensief, zeker gezien het feit dat er veel gemeenten zijn binnen het werkgebied van het fonds.

 

Eigen Fondsprojecten

Actie Regenton:

Gedurende 2015 hebben scholen met een groen schoolplein, gezamenlijke en openbare tuinen en kinderboerderijen de gelegenheid gekregen om een regenton aan te vragen (kosteloos of met grote korting). Doel van deze actie was bewustwording te kweken over de verspilling van drinkwater en de overbelasting van het rioolstelsel.

Door veel verschillende organisaties in het gehele werkgebied van Fonds 1818 is gebruik gemaakt van het aanbod. In totaal zijn er 143 tonnen aangeschaft bij 92 verschillende groepen of organisaties.

Bij de aanvragers zaten veel bij het fonds bekende organisaties, maar het heeft ook weer nieuwe contacten opgeleverd van groepen/organisaties die nog niet bekend waren.

 

Bijen in de Buurt:

Het project Bijen in de Buurt draagt bij aan een verbetering van het voedselaanbod en een versterking van de verbindingen van voedsel voor bijen en andere bestuivende insecten. Het vult het bijennetwerk verder in, door inrichting van bijvriendelijk boerenland, bijenerven en –tuinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen in de groene verbindingslinten voor bijen en de groenrecreatieve routes, zowel in als buiten de stad. Het is bedoeld voor inwoners, boeren, scholen, bedrijventerreinen, instellingen en bijvoorbeeld sportverenigingen langs de groene linten. Het gaat om het vanaf de weg zichtbare groen, niet om de achtertuinen. Zo draagt het programma ook bij aan het vergroten van de belevingswaarde van de omgeving, bewustwording en educatie van inwoners, kinderen en ondernemers, en het verbinden van regionale initiatieven. Een aantal ‘linten’ zijn aangewezen waarlangs inwoners, bedrijven, scholen etc. kunnen deelnemen, om zo te zorgen dat er zo weinig mogelijk fysieke barrières komen voor de verspreiding van bestuivende insecten, wat de gezondheid van de insecten- en plantenpopulaties ten goede komt.

Het project is onderdeel van de Groene Cirkels (een platform voor bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen, opgericht door Heineken, de Provincie Zuid-Holland en Alterra (Wageningen UR) en financieel verdubbeld door de provincie Zuid-Holland.

In 2016 zal het project, al dan niet in gewijzigde vorm, worden aangeboden aan de regio Den Haag.

 

Compostbakkers:

2015 Was het internationale Jaar van de Bodem. Het fonds sloot hierop aan met het project Buurtcomposteren. Gemeenschappelijke tuinen kwamen in aanmerking voor compostbakken en een bijbehorende cursus buurtcomposteren. De vele buurttuinen zijn ideale plekken om op kleine schaal compost te gaan maken, zeker nu in veel buurten geen GFT-afval apart meer wordt opgehaald. Het voordeel voor de tuinprojecten ligt vooral in het feit dat men andere bewoners naar de tuin trekt : mensen die wellicht niet direct iets met tuinieren hebben, maar die wel begaan zijn met het milieu en graag een steentje bij willen dragen aan een schonere leefomgeving. Het per buurt inzamelen van gft verhoogt het draagvlak van het tuinproject. Daarnaast levert het ook nog eens schone en kwalitatief goede compost op. Inmiddels zijn ca. 9 buurtcompostplekken opgeleverd, het project zal in 2016 voortgezet worden. 

U bent hier