Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst & Cultuur

Voor 2016 blijft het budget van Kunst & Cultuur ongewijzigd op € 4.000.000 gehandhaafd.

In 2015 is conform het beschikbare budget een bedrag van € 3.983.678 uitgegeven.

Het aantal beoordeelde aanvragen is in 2015 op 644 uitgekomen. Dit is min of meer gelijk aan het aantal beoordeelde aanvragen in 2014: 646. Het percentage positief beoordeelde aanvragen is licht gedaald van 73% naar 71,7%. De gemiddelde bijdrage per project is gedaald van € 9.231 naar € 8.623. Belangrijke verklaring hiervoor is dat er in 2014 twee keer zoveel aanvragen zijn gehonoreerd voor bedragen van € 50.000 of hoger dan in 2015: dertien tegenover zes.

Volgens het uitgangspunt dat al vele jaren geldt, ondersteunt Fonds 1818 vooral de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan talentontwikkeling, participatie en integratie. Bij deze maatschappelijke doelstellingen speelt culturele emancipatie een rol. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten waarmee beoogd wordt bezoekers aan te trekken die de gebruikelijke toegangswegen naar cultuur niet kennen of niet kunnen betreden. Cultuureducatieve trajecten zijn hier een voorbeeld van.

Vrijwilligers binnen deze sector zijn vaak actief als amateur-kunstenaar. Fonds 1818 ondersteunt dan ook de amateuristische kunstbeoefening, met name als deze ook een sociale functie heeft.

Tenslotte heeft Fonds 1818 vanuit het oogpunt van de sociale dimensie van cultuur aandacht voor het culturele klimaat in zijn werkgebied. Zonder een bloeiend cultureel klimaat is er voor kunst en cultuur geen sociale dimensie. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten die gericht zijn op het onderhouden, intensiveren en vernieuwen van het culturele klimaat in zijn werkgebied.

Tot slot

Concluderend kan opgemerkt worden dat binnen de verschillende domeinen wat over- en onderschrijdingen vallen te noteren, maar dat het totale budget is uitgegeven.

Voor Fonds 1818 blijft het zaak de sociale functie van kunst en cultuur in het oog te houden. De grens tussen ‘kunst om de kunst’ projecten, en kunst met een sociale dimensie is niet altijd even scherp. In de afgelopen jaren is gestreefd naar een zo helder en eenduidig mogelijk beleid op het terrein van Kunst & Cultuur. Dit werpt zijn vruchten af. Potentiële aanvragers blijken over het algemeen goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en ook onmogelijkheden bij Fonds 1818.

Aandachtspunten voor 2016 zijn de start van Cultuurfonds in Zoetermeer, het einde van de officiële  samenwerking met Cultuurfonds Leiden en zo ook met Wijken voor Kunst in Leiden en tot slot de slechte financiële positie van de gemeente Delft, die ook zijn weerslag heeft op het kunst- en cultuurbeleid in Delft.

    Begroot 2015   Gerealiseerd 2015   Begroot                               2016
Muziek   € 900.000   € 798.798   € 900.000
Theater   € 600.000   € 554.860   € 600.000
Dans   € 300.000   € 180.000   € 300.000
Beeldende kunst   € 300.000   € 237.590   € 300.000
Erfgoed   € 900.000   € 933.478   € 900.000
Literatuur / film   € 400.000   € 449.202   € 400.000
Multidisciplinair   € 600.000   € 829.750   € 600.000
Totaal   € 4.000.000   € 3.983.678   € 4.000.000

 

U bent hier