Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie Overig

Educatie Overig - € 250.000

In totaal zijn er 17 aanvragen binnen dit domein behandeld, waarvan 14 positief. De uitgaven waren nagenoeg gelijk aan het budget. Binnen het domein Educatie Overig worden educatieve projecten ingeschreven die zich voornamelijk buiten onderwijsinstellingen afspelen en vaak een brede doelgroep bedienen en zich niet beperken tot enkel de jeugd. Een kenmerkend project uit 2015 wordt hierna beschreven.

‘Bloeiend Zuid West’ (€ 51.137) is een project van JES Rijnlanden en Libertas Leiden die in contact kwamen met een groep van twintig moeders met diverse culturele achtergronden. Zij kwamen op zondag regelmatig met hun 57 kinderen bijeen in een buurthuis. Er bleken vragen en problemen te zijn rondom opvoeding, school en sociale problematiek. De werkwijze van diverse organisaties en het contact met professionals (school, CJG) blijken niet altijd te passen bij de vragen van deze ouders. Deze ouders kunnen blijkbaar de weg naar organisaties nog steeds niet makkelijk vinden. Zij kunnen vanwege taal of schroom niet goed met professionals praten, of willen niet als 'probleemgeval' gezien worden. Verschillende ouders willen deze situatie doorbreken. JES ondersteunt de ouders hierbij. Hun positie in de buurt verbetert en er wordt invulling gegeven aan het begrip ‘burgerparticipatie’.

De uitgaven binnen dit domein zijn over de jaren zeer grillig, met soms een stevige onderbesteding en soms een stevige overbesteding. Voor 2016 wordt € 250.000 begroot

Pestproblematiek

Fonds 1818 heeft in de periode juni-december 2014 het onderwerp (cyber)pesten uitvoerig verkend. Op basis van de eerste bevindingen was de conclusie dat extra aandacht voor pestproblematiek in het werkgebied onverminderd van belang is en dat extra inzet van het fonds wenselijk en nodig was voor het voorkomen en bestrijden van pesten. Naar aanleiding van de verkenning is besloten om erkende anti-pestmethoden en –projecten  actiever onder de aandacht te brengen bij potentiele aanvragers, met name scholen, en dergelijke methoden financieel te ondersteunen. Het voorstel was om de activiteiten van Fonds 1818 langs twee programmalijnen op te zetten, met als doel om meer aanvragen te ontvangen die gericht zijn op het voorkomen en tegengaan van pesten. In de notitie ‘Programmavoorstel Anti-Pesten’ (juni 2014) werden twee programmalijnen voorgesteld met de bijbehorende doelstellingen:

1) Donatieprogramma anti-pestprojecten

  • In de periode september 2014 – juni 2015 verwacht het fonds dat er minimaal 20 nieuwe aanvragen worden ingediend binnen dit nieuwe donatieprogramma.
  • Medio 2015 herkent en duidt de doelgroep Fonds 1818 als financier van anti-pestprojecten.

In het schooljaar 2014-2015 zijn 75 aanvragen ontvangen, gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten. Hiermee is het vooraf gestelde doel ruimschoots gehaald. In 61 gevallen betrof het een anti-pestmethode op een school. Deze aanvragen zijn vooral afkomstig van scholen die pesten serieus en langdurig willen aanpakken. Ongeveer een derde van de aanvragen waren meerjarig (max. twee jaar).

Voor het schooljaar 2015-2016 staat de teller aan het eind van 2015 op 21. Het lagere aantal is mogelijk te verklaren door het feit dat een deel van de scholen reeds in het schooljaar 2014-2015 een bijdrage voor twee jaar hadden aangevraagd. Daarnaast is in het nieuwe schooljaar nog geen nieuwe publiciteit gemaakt voor het programma. Die staat gepland voor het eerste kwartaal 2016, omdat de scholen vanaf 1 maart 2016 kunnen aanvragen voor het nieuwe schooljaar.

Naast de aanvragen van de scholen steunde Fonds 1818 in 2015 ook cultuur educatieve theaterprojecten die het onderwerp (cyber)pesten behandelden. Ca. 8.500 leerlingen van het voorgezet onderwijs bezochten een voorstelling, en werden betrokken in nagesprekken met docenten.

2) Deskundigheidsbevordering binnen het vrijetijdsdomein

Vrijwilligers van jongerenorganisaties krijgen een workshop aangeboden over het voorkomen en bestrijden van pestgedrag.

  • In en rond de drie grote steden Den Haag, Delft en Leiden worden minimaal 6 bijeenkomsten georganiseerd,
  • Het aantal deelnemende organisaties bedraagt minimaal 90.

In samenwerking met YMCA is een workshop opgezet voor vrijwilligers voor het herkennen en aanpakken van pestgedrag. Het doel was om vrijwilligers een handvat te bieden om op te treden in het geval er gepest wordt binnen de organisatie.

In totaal zijn vijf workshops verzorgd in het voorjaar van 2015. Er waren 73 aanmeldingen, waarvan tien zich moesten afmelden (gemiddeld ca. 13 deelnemers per workshop). De deelnemers waren afkomstig van 43 organisaties.

Dit resultaat is bevredigend, maar geeft geen aanleiding om in 2016  nogmaals regionale plenaire workshops aan te bieden. Het doel was om via de workshops het pesten op de agenda te krijgen van jeugdorganisaties. De eerste indruk is dat de gekozen opzet vooralsnog nog bijdraagt aan dat dat doel. Organisaties kunnen wel gebruik maken van het aanbod wanneer er behoefte is aan een dergelijke workshop voor de werknemers/vrijwilligers. Met behulp van een donatie van Fonds 1818 kan YMCA dergelijke workshops zonder kosten voor de deelnemers aanbieden.

Begin 2016 is een start gemaakt met een tussenevaluatie van dit donatieprogramma. De rapportage inclusief aanbevelingen volgt in het tweede kwartaal van 2016.

U bent hier