Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Cultuureducatie

Cultuureducatie € 330.000

Voor cultuur educatieve projecten werd in 2015 een bedrag van € 375.000 gereserveerd. Na afloop  van 2015 bleek een onderbesteding van € 56.825 bij een totaal donatiebedrag van € 318.175.  In 2015 werden 38 aanvragen behandeld, waarvan 31 positief werden beoordeeld.

Bij het domein cultuureducatie is een grote diversiteit aan projecten terug te vinden. Het overgrote gedeelte van de projecten bestaat uit een samenwerking tussen een culturele instelling en een onderwijsinstelling, beoordeeld aan de hand van de beleidsnotitie cultuureducatie. Veel aanvragers zijn inmiddels redelijk goed op de hoogte van de voorwaarden die binnen het beleid voor cultuur educatieve projecten worden gesteld en dit draagt uiteraard bij aan het aantal positieve besluiten. Daarnaast zijn er binnen dit domein enkele projecten die worden georganiseerd door culturele instellingen met een brede doelgroep, dus niet via het onderwijs.

De hoogste donaties gingen ook dit jaar weer naar cultuur educatieve programma’s binnen het onderwijs, vooral naar projecten waar veelal langdurig wordt ingezet op bepaalde thema’s en waar wordt samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen. Voorbeeld hiervan is de donatie van € 75.000,- aan het Cultuurmenu. De Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea organiseert voor de 11de maal het Cultuurmenu: een programma voor het basisonderwijs waarmee leerlingen, via de collecties van de verschillende musea, kennismaken met diverse aspecten van het cultureel erfgoed. Ook in het komend schooljaar zullen naar verwachting 24.500 leerlingen deelnemen. Daarnaast is hier terug te vinden een donatie aan de Cultuurschakel van

€ 36.000,- voor een tegemoetkoming in de kosten die scholen maken om een theatervoorstelling op locatie te bezoeken. Ook werden diverse kleinere culturele projecten binnen het basisonderwijs gesteund. Bij de beoordeling hiervan, maar ook bij projecten binnen het voortgezet onderwijs, wordt meer en meer gelet op de samenwerking tussen culturele- en onderwijsinstellingen. Een (financiële) bijdrage van de onderwijsinstelling aan een dergelijk project is steeds een voorwaarde.

In 2015 werd vanuit het Traject Educatie een forse tijdsinvestering gepleegd op het realiseren van een quickscan over cultuureducatie. In deze quickscan werd de blik gericht op dat wat Fonds 1818 de afgelopen jaren heeft ondersteund op het gebied van cultuureducatie, alsmede het speelveld waarin het fonds zich bevindt. Wat al snel opviel dat het een beleidsterrein met een behoorlijk overcapaciteit betreft. Een ruim palet aan subsidiestromen verstevigde de infrastructuur rondom scholen om invulling te geven aan cultuureducatie. Maar die inzet ten spijt vormt cultuureducatie nog steeds maar een zeer klein deel van het curriculum van het primair onderwijs. De vraag die daarom als eerste beantwoord dient te worden is waarom cultuureducatie dan onverminderd binnen het beleid van Fonds 1818 past.

Cultuureducatie draagt bij aan een open en ruime blik waarmee kinderen naar zichzelf, anderen en hun omgeving leren kijken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen cultuur, andermans cultuur en geven samen vorm aan cultuur. Kinderen leren begrip te krijgen voor culturele verschillen, leren deze te respecteren, te waarderen en er op eigen wijze mee om te gaan. Binnen deze context kan cultuureducatie gebruikt worden om thema’s als identiteit, tolerantie en integratie onder de aandacht te brengen van en te bespreken met kinderen en jongeren.

Meer recent hebben de vaardigheden die voor de 21st eeuw belangrijk zijn de aandacht binnen het onderwijs. Deze vaardigheden zijn nodig om de kinderen toe te rusten op een maatschappij die andere vaardigheden vereist dan pakweg een halve eeuw gelden. Naast taal en rekenen en de kernvakken, gaat het om competenties als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden als: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analytisch denken. Kinderen worden aangesproken op hun creatieve en emotionele vaardigheden en op hun verbeelding en leren zich daarin te uiten. Dat geeft kinderen eigenwaarde, draagt bij aan zelfontplooiing, zelfstandigheid en aan verbondenheid met de leefomgeving. Cultuureducatie kan vooral helpen om competenties als creativiteit en kritisch denken te ontwikkelen.

Fonds 1818 was de afgelopen jaren voornamelijk als co-financier betrokken bij de ondersteunde projecten. Er werd geen ‘leading role’ genomen bij het opzetten van nieuwe of bepalende projecten op het gebied van cultuureducatie. Deze aanpak past het fonds goed, zeker gezien alle beleidsinzet die reeds wordt gepleegd zowel op landelijk als op gemeente niveau en het feit dat cultuureducatie sterk politiek wordt ingegeven. Echter het past Fonds 1818 ook een duidelijke eigen bepaling/visie te hebben op dit thema. Deze herijking heeft daaraan bijgedragen. Gesteld kan worden dat wat het fonds doet, goed is en dat de ingeslagen weg kan worden gevolgd: Fonds 1818 als stabiele co-financier in een onstabiel subsidieklimaat. Uit deze quickscan zijn enkele concrete aanbevelingen naar voren gekomen waarmee in 2016 aan de slag wordt gegaan. De belangrijkste zijn:

  • Laat de bijdrage per leerling los
  • Zet in op de cultuurprofielscholen, waar andere scholen zich bij kunnen aansluiten.

Voor ‘Cultuureducatie’ wordt in 2016 gezien de onderbesteding in 2015 en de scherpere definitie van het begrip, het begrote bedrag verlaagd naar € 330.000.

U bent hier