Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Aandachtsgebieden

Zoals gebruikelijk wordt in de eerste vergadering van het jaar een voorstel voor de donatiebegroting aan het bestuur voorgelegd. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met de begroting van het fonds als geheel, die in de laatste vergadering van het voorgaande jaar is vastgesteld.

Vanaf vorig jaar is er apart aandacht besteed aan de onderwerpen die de strikte verdeling in domeinen en trajecten te boven gaan. Op deze wijze wordt een meer compleet beeld gegeven van de activiteiten van Fonds 1818 die aan de inwoners en organisaties van het werkgebied ten goede komen.

Het bestuur heeft de begroting voor 2016 vastgesteld op het maximum dat volgens de Boendernorm is toegestaan. Er is dus dit jaar geen mogelijkheid voor een tussentijdse verhoging. Voor donaties en garanties is (inclusief vrijvallen) in 2016 € 11,72 miljoen beschikbaar.

Strategisch beraad

In de strategische herori├źntatie die het bestuur heeft gehouden in oktober 2012 zijn – kort samengevat -  een aantal lijnen naar voren gekomen:

 • Met bedrijven die serieus bezig zijn met MVO wil het fonds graag samenwerken, waar mogelijk langdurig
 • De ondersteuning van aanvragers wordt verder uitgebreid, op verschillende manieren
 • Er worden stappen gezet om legaten en schenkingen te verwerven binnen de missie van Fonds 1818
 • Fonds 1818 bevordert de totstandkoming van gemeenschapsfondsen in zijn werkgebied
 • In het personeelsbeleid wordt rekening gehouden met deze verdere diversificatie

In 2013 is met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van gemeenschapsfondsen, nu aangeduid als lokale fondsen. De nadruk ligt op het faciliteren van zowel de landelijke ondersteuning daarvoor, als op het stimuleren van de lokale initiatieven. Het werven van legaten en schenkingen wordt vooral overgelaten aan de lokale fondsen.

De samenwerking met bedrijven is tot nu toe langzaam gevorderd; in 2016 zal hieraan nog meer vaart worden gegeven, vooral op het terrein van MRI.

Belangrijke ontwikkelingen

De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de donatiebegroting:

 • Crowdfunding als methodiek om projecten te financieren wordt aangepast,  voortgezet en uitgebreid met ‘buurtprojecten’. Voortaan zal al een bijdrage van Fonds 1818 worden gegeven als een deel van de crowdfunding is gerealiseerd.
   
 • Het initiatief “Groene Schoolpleinen” is nog steeds succesvol en heel zichtbaar, maar wordt niet meer actief uitgedragen. Dit jaar zullen vooral uitgestelde of uitgelopen projecten worden gefinancierd. Nieuwe aanvragen vallen onder het reguliere beleid.
   
 • De vraag om steun bij het herinrichten van hun organisatie op grond van veranderende omstandigheden lijkt iets af te nemen. Met ondersteuning in geld en expertise helpt het fonds deze organisaties ‘door de bocht’.
   
 • De manifestatie ‘Welkom Hier’ heeft laten zien dat het netwerk rond vluchtelingen nog verder versterkt kan worden. Fonds 1818 ontwikkelt daarvoor specifieke instrumenten.
   
 • Met zorgorganisatie Florence is een experimentele werkwijze overeengekomen voor de vele aanvragen die jaarlijks werden gedaan. De medewerker Fondsenwerving van Florence beschikt over een budget van Fonds 1818 om interne aanvragen te honoreren, en legt daarover verantwoording af aan het fonds.
   
 • Na de workshop die in januari 2014 gehouden is, is een programma ontwikkeld om algemeen aanvaarde anti-pestprogramma’s aan te bieden aan scholen en andere instanties waar jongeren bij elkaar komen. Er zijn al tientallen aanvragen verwerkt.
   
 • Het initiatief om reguliere projecten te vragen hun project op duurzame wijze uit te voeren, waarvoor het fonds expertise en extra middelen ter beschikking stelt is tussentijds getoetst en wordt voortgezet. Daarbij ligt meer nadruk op het ‘uitdragen’ van duurzaamheid. Overigens is merkbaar dat duurzaamheid bij bouwen steeds meer de norm wordt.
   
 • De bijdrage aan Het Nutshuis is afgestemd op de voortzetting van de programmering, inclusief Kamera Kultura. De leegstand in het Nutshuis is gelukkig sterk teruggebracht.
   
 • De afdeling Voorlichting gaat door met het aanbieden van een omvangrijk pakket aan cursussen, spreekuren en dergelijke. Nadruk ligt op de kernactiviteiten die nodig zijn voor een project. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met relevante (vrijwilligers)organisaties. De cursussen worden meestal gegeven door externe aanbieders.
   
 • Het concept ‘De Uitdaging’, gericht op de samenwerking van bedrijven en vrijwilligersorganisaties wordt krachtig ondersteund door Fonds 1818, zodat in vele steden en plaatsen van ons werkgebied beursvloeren tot stand zullen komen.
   
 • De Youth Bank, waarbij jongeren zowel projecten kunnen indienen als beslissen over de toekenning, gaat starten in Delft. Dit is een belangrijke stap in de participatie van jongeren.
   
 • Het anti-pest programma heeft geleid tot een groot aantal donaties aan scholen. Het effect daarvan zal in dit jaar worden bekeken en beoordeeld.
   
 • In 2016 zal het Cultuurfonds Zoetermeer zijn definitieve vorm vinden. Deze samenwerking met de gemeente Zoetermeer lijkt op de samenwerking die eerder met de gemeente Leiden is aangegaan en zal de jaren 2016-2018 beslaan.

U bent hier