Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

Directieverslag  geconsolideerde jaarrekening 2014

Ontwikkeling donatieaanvragen

In 2014 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.890. Dit is 6,1% meer dan in 2013 (2013: 1.782). In het verslagjaar zijn 1.301 (69,5%) donatieaanvragen gehonoreerd, 571 (30,5%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.872 donatieaanvragen behandeld. In 2013 waren dit 1.782 aanvragen.

Van de 1.301 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 554 afkomstig uit Den Haag, 157 uit Leiden, 148 uit Delft en 95 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2014 werd totaal een bedrag van € 12,0 miljoen toegewezen, waarvan € 5,0 miljoen voor Den Haag, € 1,2 miljoen voor Leiden, € 1,5 miljoen voor Delft, € 1,7 miljoen voor de regio en € 2,6 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio.
Een bedrag van € 0,8 miljoen viel vrij.
Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2014 zijn gehonoreerd:

    Begroting   Resultaat
- Educatie   €   1,10 miljoen   €   1,13 miljoen
- Kunst & Cultuur   €   4,00 miljoen   €   4,36 miljoen
- Natuur & Milieu   €   2,08 miljoen   €   2,22 miljoen
- Zorg & Welzijn   €   4,80 miljoen   €   4,30 miljoen
- Totaal   €  11,98 miljoen   €  12,01 miljoen
 
In de bestuursvergadering van december 2013 is besloten een bestemmingsreserve te treffen van € 0,5 miljoen voor extra activiteiten tijdens het jubileumjaar 2018.
 
De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:
 • Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen
  € 310.000,--
 • Nederlands centrum voor Biodiversiteit, realisatie Dinosaurierzaal en aankoop T Rex
  € 200.000,--
 • Prinsenkwartier, samenwerkingsverband diverse organisaties van kunst en creatieve industrie
  € 195.000,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, scholing medewerkers Groene Schoolpleinen
  € 164.540,--
 • Fonds 1818 eigen initiatief, jeugdvakantieloket
  € 150.000,--
 
Financiën
 
In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2014 met de begroting 2014 en de realisatie 2013. Zie verder bladzijde 24 tot en met 31 van deze jaarrekening.
 
In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2014 met 2013 vergeleken. In 2013 was er een positief saldo van € 7,2 miljoen. Het positieve resultaat van 2014 is € 14,3 miljoen.
 
De totale kosten van de eigen organisatie in 2014 zijn per saldo met € 105000 gedaald ten opzichte van 2013.
 
Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:
 
- Lager   Pensioenpremie    €    54.000  
    Adviescommissie beleggingen  €     5.000  
    Kantoorkosten    €    27.000  
    Huisvestingskosten    €    25.000  
    P.R.-kosten    €    30.000  
    Algemene kosten    €    43.000  
           €  184.000  
             
- Hoger   Salaris-, personeelskosten  €    16.000  
    Diensten Derden    €     9.000  
    Bestuurskosten    €    12.000  
    Afschrijvingskosten    €    40.000  
    Riviervismarkt 5 / Achterterrein  €     2.000  
           €    79.000  
 
De direkte inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2014 ten opzichte van 2013 met circa € 1,3 miljoen gedaald.
 
Er is in 2014 voor € 12,4 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen). De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,4 miljoen.
De interne kosten van de donaties bedragen 15% van het donatiebedrag en de kosten van het beleggen bedragen 0,32% van het belegd vermogen.
 
Personeel
Personeelsbestand
Op 31 december 2014 bedroeg het aantal medewerkers 28 (24,42 FTE); gelijk aan 31 december 2013. Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2014 was 49,4 jaar (ultimo 2013 was dit 48,4 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2014: 10,1 (2013: 9,1).
 
Personeelswisselingen en tijdelijke dienstverband
In 2014 waren er geen personeelswisselingen van de vaste medewerkers. Gedurende het zwangerschapsverlof van Vanessa Verhoeven in de periode juni t/m oktober heeft oud-medewerkster Rachida Soussi haar op parttime basis vervangen. Daarnaast heeft adviseur Murat Aslancik in die periode extra uren gewerkt.
 
Vanwege zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid ten gevolge hiervan van de Medewerker Communicatie heeft een uitzendkracht geheel 2014 voor 32 uur per week de afdeling ondersteund.
In het Nutshuis werd ook in 2014 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.
 
Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2014 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden.
 
Personeelsvertegenwoordiging
In 2014 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.
 
Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim in 2014 bedroeg 6,6%. Dit is exclusief zwangerschapsverlof van drie medewerksters, maar inclusief arbeidsongeschiktheid van een medewerker vanwege een orgaandonatie. In 2013 bedroeg het totale ziekteverzuim 5,8%.
Er waren in 2014 twee langdurige ziektegevallen (> 2 maanden). Als deze niet worden meegerekend bedraagt het ziekteverzuim 2,8%. Wordt ook het verzuim vanwege de orgaandonatie weggelaten dan bedraagt het ziekteverzuim 2,3% versus 1,99% in 2013.
 
Salaris, pensioen en levensloop
In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2014 was de indexatie 2,5%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent hier