Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

Bestuursverslag geconsolideerde jaarrekening 2014
 
Algemeen
De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen. Het kan daarvoor gebruik maken van donaties, garanties, leningen en deelnemingen. Bovendien stelt het fonds zijn netwerk en een uitgebreid cursusprogramma beschikbaar aan de
aanvragers.
 
Bestuur
Per 1 januari 2014 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: mw. drs. N. van den Bergh en dhr. drs. A. H. Leenstra. Mevrouw Van den Bergh maakt ook deel uit van het bestuur van Het Nutshuis; de heer Leenstra is toegetreden tot de Adviescommissie Beleggingen. Aan het begin van het jaar nam de heer J. Schinkelshoek, lid van het bestuur sinds 2011, de voorzittershamer over van mw. dr. G. Lycklama á Nijeholt, die vanwege het bereiken van de maximale termijn was afgetreden. Op 14 april werd ter ere van haar afscheid een symposium georganiseerd. Daarin stond het thema transparantie centraal en werd van verschillende zijden belicht. In de zomer werd duidelijk dat zij leed aan een ernstige ziekte, waaraan zij op 18 november overleed. Fonds 1818 zal haar herinneren als een voorzitter die met humor en mildheid, en zo nodig met strakke hand, leiding gaf aan de organisatie.
 
Het bestuur van de Stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, de heer Schinkelshoek, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij. Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking. In het verslagjaar werd een begin gemaakt van een studie om de beleggingen van het fonds goed af te stemmen op de verplichtingen, rekening houdend met de economische omstandigheden. Aan het eind van het verslagjaar waren nog geen wijzigingen in de beleggingen aangebracht.
 
Maatschappelijk relevante investeringen
Het blijkt ook in 2014 niet eenvoudig te zijn maatschappelijk relevante investeringen (MRI) te vinden. Er werden vele projecten onderzocht en enkele nieuwe investeringen gedaan. Het beoogde aandeel van de portefeuille (5%) werd nog niet gehaald  en bedraagt nu 1,3%. Fonds 1818 staat open voor meer investeringen die een goed maatschappelijk rendement paren aan een redelijk financieel rendement.
 
Bestedingen
Het aantal aanvragen voor donaties steeg met 6% tot 1890 (2013: 1782). De bestedingen aan donaties en garanties waren € 11,9 mln (2013: € 10,8 mln). De totale bestedingen waren gelijk aan het beschikbare budget, zoals het bestuur in het vorige jaarverslag al in het vooruitzicht stelde. Meer dan in voorgaande jaren werden vanuit Fonds 1818 programma’s geïnitieerd, op grond waarvan donaties werden verleend. Een goed voorbeeld daarvan is het programma ‘anti-pesten’, waarin bijdragen worden gegeven voor activiteiten om het pesten in scholen en bij vrijetijdsorganisaties tegen te gaan.
 
Na de strategische heroriëntatie richt Fonds 1818 zich ook op de bevordering van lokale fondsen, voorheen  gemeenschapsfondsen genoemd, en op de samenwerking met het bedrijfsleven.
 
In 2013 heeft Fonds 1818 zich aangesloten bij het Landelijk Bureau Lokale Fondsen dat de oprichting van dergelijke fondsen gaat stimuleren. In de samenwerking met het bedrijfsleven zijn enkele stappen gezet in samenwerking met de Rabobank.
 
Beleggingen
Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt (afgerond):
Aandelen 40% (beoogd: 35%), obligaties 31% (30%), vastgoed 6% (10%), grondstoffen 8% (10%), hedgefunds 10% (10%), investeringen vanwege de doelstelling 1,3% (5%) en liquiditeiten 4% (0%). Het belegd vermogen, waarin ook een lening van Fonds Westland van € 10,6 mln en een lening van de Van den Berch van Heemstede Stichting van € 3,0 mln is opgenomen, steeg met ruim  € 18 mln in waarde in vergelijking met vorig jaar. Het beleggingsrendement bedroeg 7,2% (2013: 5,5%).
 
Namens het bestuur hebben de heer dr. M.C.E. van Gendt en de heer Leenstra zitting in de Adviescommissie Beleggingen (ACB).De eerste treedt als voorzitter op. Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds. De externe deskundige, de heer prof. dr. R.A. van der Meer, nam in het verslagjaar na tien jaar afscheid. De ACB en het bestuur zijn hem erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen gedurende de tien jaar dat hij deze functie vervulde. Zijn rol werd overgenomen door de heer dr. W.C. Boeschoten, die bij Shell Pensioenfonds veel ervaring heeft opgedaan in het beheer van een groot vermogen. De directeur treedt op als secretaris van de ACB. Bij de vergaderingen is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen, vertegenwoordigd.
 
Bestuur Het Nutshuis
Namens Fonds 1818 zijn de bestuursleden mw. drs. L.J. Merkx en mevrouw Van den Bergh  ook lid van het bestuur van de Stichting het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren.
 
In 2012 werd besloten de programmering van Het Nutshuis te continueren, zodat Het Nutshuis zijn inmiddels verworven plek in het culturele spectrum van Den Haag zal kunnen behouden. Het  juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818.
 
Stichting Deelnemingen Fonds 1818
In het verslagjaar werd de Stichting Deelnemingen Fonds 1818 opgericht. De directeur treedt als bestuurder op, enkele bestuursleden vormen de Raad van Toezicht. In de stichting worden de nieuwe Maatschappelijk Relevante Investeringen (MRI) ondergebracht. De jaarrekeningen van Fonds 1818,  Het Nutshuis en de stichting Deelnemingen worden geconsolideerd.
 
Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. Remuneratiecommissie en directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van de directeur en de samenwerking tussen bestuur en directie. Daaruit vloeiden geen wijzigingen voort.
 
De bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding van circa € 8000 per jaar. Daarnaast wordt een onkostenvergoeding  verstrekt voor het bijwonen van de  vergaderingen van het bestuur en de ACB.
 
Tenslotte wil het bestuur zijn erkentelijkheid en dank uitspreken aan directie en staf van het fonds, nu deze erin geslaagd zijn alle beschikbare middelen in te zetten voor de doelstellingen die het fonds nastreeft.
 
 
Den Haag, 22 april 2015
 
Het Bestuur
 

U bent hier