Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Donatiebegroting voor 2015

Donatiebegroting 2015

Zoals gebruikelijk wordt in de eerste vergadering van het jaar een voorstel voor de donatiebegroting aan het bestuur voorgelegd. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met de begroting van het fonds als geheel, die in de laatste vergadering van het voorgaande jaar is vastgesteld.

Vanaf vorig jaar is er apart aandacht besteed aan de onderwerpen die de strikte verdeling in domeinen en trajecten te boven gaan. Op deze wijze wordt een meer compleet beeld gegeven van de activiteiten van Fonds 1818 die aan de inwoners en organisaties van het werkgebied ten goede komen.

Het bestuur heeft de begroting voor 2014 vastgesteld op het maximum dat volgens de Boendernorm is toegestaan. Er is dus dit jaar geen mogelijkheid voor een tussentijdse verhoging. Voor donaties en garanties is (inclusief vrijvallen) in 2015 € 11,73 miljoen beschikbaar.

Strategisch beraad
In de strategische heroriëntatie die het bestuur heeft gehouden in oktober 2012 zijn – kort samengevat -  een aantal lijnen naar voren gekomen:

 • Met bedrijven die serieus bezig zijn met MVO wil het fonds graag samenwerken, waar mogelijk langdurig
 • De ondersteuning van aanvragers wordt verder uitgebreid, op verschillende manieren
 • Er worden stappen gezet om legaten en schenkingen te verwerven binnen de missie van Fonds 1818
 • Fonds 1818 bevordert de totstandkoming van gemeenschapsfondsen in zijn werkgebied
 • In het personeelsbeleid wordt rekening gehouden met deze verdere diversificatie

In 2013 is met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van gemeenschapsfondsen, nu aangeduid als lokale fondsen. De nadruk ligt op het faciliteren van zowel de landelijke ondersteuning daarvoor, als op het stimuleren van de lokale initiatieven. Het werven van legaten en schenkingen wordt vooral overgelaten aan de lokale fondsen.

De samenwerking met bedrijven is in 2014 langzaam gevorderd; in 2015 zal hieraan nog meer vaart worden gegeven.

Belangrijke ontwikkelingen
De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de donatiebegroting:

 • Crowdfunding als methodiek om projecten te financieren wordt – mede op grond van de meta-evaluatie - voortgezet en uitgebreid met ‘buurtprojecten’.
 • De vraag om steun bij het herinrichten van hun organisatie op grond van veranderende omstandigheden blijft aanhouden. Met ondersteuning in geld en expertise helpt het fonds deze organisaties ‘door de bocht’.
 • Het initiatief “Groene Schoolpleinen” is nog steeds succesvol en heel zichtbaar, maar wordt niet meer actief uitgedragen. Dit jaar zullen vooral uitgestelde of uitgelopen projecten worden gefinancierd. Nieuwe projecten worden verplicht aan het workshopprogramma mee te doen.
 • Met zorgorganisatie Florence is een experimentele werkwijze overeengekomen voor de vele aanvragen die jaarlijks werden gedaan. De medewerker Fondsenwerving van Florence beschikt over een budget van Fonds 1818 om interne aanvragen te honoreren, en legt daarover verantwoording af aan het fonds.
 • Na de workshop die in januari 2014 gehouden is, is een programma ontwikkeld om algemeen aanvaarde anti-pestprogramma’s aan te bieden aan scholen en andere instanties waar jongeren bij elkaar komen. Er zijn al tientallen aanvragen verwerkt.
 • Er wordt een algemeen kader ontwikkeld, waarmee op een makkelijke manier burgerinitiatieven in de vorm van een programma kunnen worden aangeboden. Bijvoorbeeld: “in de maanden maart, april, mei kunt u in de gemeente Zoetermeer maximaal €1.000 krijgen als u een met minstens vier buren een gemeenschappelijke moestuin maakt.” Deze aanpak vergt een duidelijke extra inzet van communicatie.
 • Het initiatief om reguliere projecten te vragen hun project op duurzame wijze uit te voeren, waarvoor het fonds expertise en extra middelen ter beschikking stelt is tussentijds getoetst en wordt voortgezet. Daarbij ligt meer nadruk op het ‘uitdragen’ van duurzaamheid.
 • In samenwerking met vele partijen, ook bedrijven, wordt een stevige stimulans gegeven aan het landschap voor de bijen in Noordelijk Zuid Holland. Bijzonder is dat de provincie de bijdrage van Fonds 1818 verdubbelt.
 • De bijdrage aan Het Nutshuis is afgestemd op de voortzetting van de programmering waartoe in december 2012 is besloten. De leegstand in het Nutshuis is gelukkig sterk teruggebracht.
 • De afdeling Voorlichting gaat door met het aanbieden van een omvangrijk pakket aan cursussen, spreekuren en dergelijke. Nadruk ligt op de kernactiviteiten die nodig zijn voor een project. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met relevante (vrijwilligers)organisaties. De cursussen worden meestal gegeven door externe aanbieders, waarmee intensief wordt samengewerkt, zoals bijvoorbeeld Sportservice Zuid-Holland.

 

OPZET DONATIEBEGROTING 2015
In de door het bestuur goedgekeurde begroting 2015 staat:

projectverplichtingen

12.100

Garanties

280

Vrijvallen

-650

subtotaal

11.730

Projectkosten

250

Bijdrage Nutshuis

630

Totaal doelstelling

12.610

 

DONATIEBEGROTING 2015 PER DOMEIN
in duizenden € (afgerond), inclusief garanties
 
  begroting 2014 realisatie 2014 begroting 2015
       
Zorg en Welzijn 4.800 4.130 4.700
Educatie en Jeugd 1.100 1.130 1.100
Kunst & Cultuur 4.000 4.360 4.000
Natuur en Milieu 2.080 2.390 2.080
  500 500 500
Reservering 2018
  -800 -850 -650
vrijvallen
TOTAAL 11.680 11.660 11.730
 

U bent hier