Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg & Welzijn

Voor 2015 is het budget voor het traject Zorg & Welzijn met € 100.000 verlaagd tot € 4.700.000.  De uitgaven kwamen in 2014 op € 4.131.445, € 100.000 lager dan de uitgaven over 2013. Dit komt neer op een onderbesteding van 14 %.  Er waren in 2014 wel iets meer aanvragen dan in het jaar daarvoor.

>> Foto: Zorgcentrum Houthage - Beweegplein met geluid

De neerwaartse trend in uitgaven die zich in 2013 aftekende, heeft zich in 2014 doorgezet. Dit ligt voor de hand omdat er nog steeds sprake is van forse overheidsbezuinigingen. Dit leidt bij aanvragers tot terughoudendheid bij het ontplooien van nieuwe grootschalige initiatieven.

Aanvragers verklaren dat zij veeleer bezig zijn te ‘overleven’ met de beperkte financiele armslag die er nog is dan met het optuigen van nieuwe projecten waarvoor additionele middelen moeten worden geworven. Hiervoor ontbreekt ook dikwijls de benodigde mankracht. De organisaties bekommeren zich primair om een gezonde exploitatie.

Hieronder staat een overzicht van de begroting Zorg & Welzijn in 2014 – begroot en gerealiseerd – en de bedragen die voor de afzonderlijke onderdelen voor 2015 zijn gereserveerd.

Wijzigingen ten opzichte van 2014 worden afzonderlijk beschreven. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2014 gesteund zijn.

In 2014 zijn binnen het Traject Zorg & Welzijn 781 projecten behandeld tegenover 755 in 2013. Dit is een toename van het aantal aanvragen met 5%. Van de beoordeelde aanvragen zijn 486 aanvragen (62%) positief beoordeeld. In 2013 zijn er 484 positief beoordeeld (64%). De gemiddelde bijdrage per project is gedaald van € 8.757 in 2013 naar € 8.500 in 2014. 

 

 

Begroot 2014

Gerealiseerd 2014

Begroot 2015

Maatschappelijke Opvang

€    600.000

€     585.400

€    600.000

Arbeidstoeleiding & Activering

€    400.000

€     223.000

€    400.000

Vrijwilligerswerk

€    450.000

€     235.636

€    400.000

Buurtwerk

€    600.000

€     341.573

€    500.000

Welzijnswerk

€ 1.450.000

€  1.775.714

€ 1.650.000

Sport

€    600.000 

€     340.799

€    500.000 

Zorginstellingen

€    700.000

€     629.323

€    650.000

Totaal

€ 4.800.000

€  4.131.445

€ 4.700.000

 

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn in 2015 in grote lijnen voortgezet en worden binnen de onderscheiden beleidsterreinen enkele accenten verschoven of aangezet.

Het totale budget neemt in 2015 met € 100.000 af ten opzichte van 2014 en is begroot op € 4.700.000.  Voor Vrijwilligerswerk, Buurtwerk, Sport en Zorginstellingen is minder begroot dan in 2014.  Voor vrijwilligerswerk wordt het budget verlaagd van € 450.000 naar € 400.000. Het budget buurtwerk daalt van € 600.000 naar € 500.000. Het budget voor sport daalt eveneens van € 600.000 naar € 500.000. De zorginstellingen tenslotte krijgen een verlaging van het budget van € 50.000 en gaan van € 700.000 naar € 650.000.

 Binnen het domein Welzijnswerk wordt het budget verhoogd met de aldus verkregen € 200.000. Voor Welzijnswerk is in 2015 € 1.650.000 beschikbaar ten opzichte van € 1.450.000 in 2014. 

U bent hier