Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Kunst & Cultuur

Voor 2015 blijft het budget van Kunst & Cultuur op € 4.000.000 gehandhaafd.

>> Foto: Generator Strandbeest

In 2014 is een bedrag van € 4.356.816 uitgegeven, bijna € 400.000 meer dan het jaar ervoor. Dit komt neer op een overbesteding van ongeveer 9%. Bij zes van de acht domeinen is een hoger bedrag uitgegeven dan begroot. Alleen binnen de domeinen Community Arts en Dans is minder uitgegeven dan begroot.

In 2014 zijn binnen het Traject Kunst & Cultuur 646 projecten behandeld tegenover 622 in 2013. Hiervan zijn 472 aanvragen (73%) positief beoordeeld. In 2013 lag het percentage op 70%. Opvallend verschil is de stijging van de gemiddelde bijdrage per project. Dit is gestegen van € 8.456 in 2013 naar € 9.231 in 2014. Belangrijke verklaring hiervoor is dat er in 2014 twee keer zoveel aanvragen zijn gehonoreerd voor bedragen van € 50.000 of hoger dan in 2013: dertien tegenover zes.

Volgens het uitgangspunt dat al vele jaren geldt, ondersteunt Fonds 1818 ook in 2015 vooral de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan talentontwikkeling, participatie en integratie. Bij deze maatschappelijke doelstellingen speelt culturele emancipatie een rol. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten waarmee beoogd wordt bezoekers aan te trekken die de gebruikelijke toegangswegen naar cultuur niet kennen of niet kunnen betreden. Cultuureducatieve trajecten zijn hier een voorbeeld van.

Vrijwilligers binnen deze sector zijn vaak actief als amateur-kunstenaar. Fonds 1818 ondersteunt dan ook de amateurkunstbeoefening, met name als deze ook een sociale functie heeft.

De metaevaluatie Koren (februari 2014) heeft de aanname bevestigd dat koren de sociale cohesie bevorderen. Het gevoerde beleid op dit terrein sluit daarmee goed aan op het algemene beleid om de sociale functie van kunst en cultuur te ondersteunen.

Tenslotte heeft Fonds 1818 vanuit het oogpunt van de sociale dimensie van cultuur aandacht voor het culturele klimaat in zijn werkgebied. Zonder een bloeiend cultureel klimaat is er voor kunst en cultuur geen sociale dimensie. Daarom steunt Fonds 1818 ook projecten die gericht zijn op het onderhouden, intensiveren en vernieuwen van het culturele klimaat in zijn werkgebied.

 

 

Begroot 2014

Gerealiseerd 2014

Begroot 2015

Community Arts

€   250.000

€   145.500

€              -                            

Muziek

€   850.000

€   856.830

€   900.000

Theater

€   400.000

€   605.056

€   600.000

Dans

€   400.000

€   251.500

€   300.000

Beeldende kunst

€   300.000

€   355.690

€   300.000

Erfgoed

€   850.000

€   958.322

€   900.000

Literatuur / film

€   400.000

€   516.505

€   400.000

Multidisciplinair

€  550.000

€  667.413

€   600.000

Totaal

€ 4.000.000

€ 4.356.816

€ 4.000.000

 

Tot slot

Concluderend kan opgemerkt worden dat de uitgaven in 2014 hoger waren dan in 2013 én hoger waren dan begroot. Er is een toename van het aantal aanvragen en ook het percentage aanvragen dat positief wordt beoordeeld stijgt. Er zit na een paar jaar van ‘afwachten’ weer positieve energie in de kunst- en cultuurinstellingen.

Voor Fonds 1818 blijft het zaak het grensvlak in de gaten te houden waar kunst en cultuur een sociale functie heeft. De grens tussen ‘kunst om de kunst’ projecten, en kunst met een sociale factor is niet eenduidig te leggen. In de afgelopen jaren is gestreefd naar een zo helder en eenduidig mogelijk beleid op het terrein van Kunst & Cultuur. Dit werpt zijn vruchten af. Potentiële aanvragers blijken redelijk goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden bij Fonds 1818.

Aandachtspunt voor 2015 zijn nieuwe bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur in verschillende gemeenten in het werkgebied van Fonds 1818. Met name in Delft en Leiden is sprake van forse bezuinigingen.

U bent hier