Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Educatie

Voor het jaar 2015 beschikt het traject Educatie over een budget van € 1.100.000. Dit is gelijk aan 2014. Voor het tweede achtereenvolgende jaar blijkt dat de uitgaven en de begroting nagenoeg synchroon lopen.

>> Foto: Zoetermeer on stage

In 2014 heeft het fonds binnen het traject educatie 274 projecten behandeld. Net als in 2013 een stijging van 25 aanvragen. Van de aanvragen is 70% positief besloten (64% in 2013). Het budget van 2014 (€ 1.100.000) is met € 31.411 licht overschreden. Het gemiddeld donatiebedrag is nagenoeg gelijk gebleven: € 5.862. Het positieve resultaat komt mede door overbestedingen binnen de domeinen ‘Cultuureducatie’ en ‘Educatie overig’.

Beleid
Het traject Educatie richt zich primair op de doelgroep jeugd. De kerndoelen zijn om de jeugd te steunen in hun groei naar volwassenheid en autonomie. Fonds 1818 steunt projecten die bijdragen aan het verwerven van kennis, het benutten van kansen, het ontwikkelen van talenten en de (kunstzinnige) ontplooiing van kinderen en jongeren.

De belangrijkste voorwaarden voor steun zijn:

  • projecten vormen een aanvulling op het curriculum en verrijken daarmee de leeromgeving substantieel.
  • de jeugd is actief betrokken bij het project.
  • de activiteiten zijn gericht op kennismaking en interactie met een bredere doelgroep, zoals bijv. senioren, buurtbewoners en ouders.

Speciale aandacht gaat uit naar projecten die streven naar de verheffing van jongeren die zich in een sociaal economische achterstandsituatie bevinden en naar de participatie van geestelijk en fysiek beperkte jeugd in de samenleving.

In deze paragraaf worden het donatiebeleid voor de programma’s en domeinen binnen het traject educatie toegelicht en wordt, in relatie tot het donatiebeleid in 2015, teruggeblikt naar aansprekende projecten uit 2014. De begroting voor 2015 per domein ziet er als volgt uit:

 

 

Begroot 2014

Gerealiseerd 2014

Begroot 2015

Primair Onderwijs

€  225.000

€  143.755

€ 200.000

Voortgezet Onderwijs

€  225.000

€  132.115

€ 200.000

Hoger Onderwijs

€    75.000

€   59.050

€  50.000

Educatie Overig

€  200.000

€  301.123

€ 200.000

Cultuureducatie

€  300.000

€  441.228

€ 375.000

Fonds 1818<24

€    75.000

€    54.091

€   75.000

Totaal

€ 1.100.000

€ 1.131.412

€ 1.100.000

 

Pestproblematiek

In 2013 viel de discrepantie op tussen de grote maatschappelijke en overheidsaandacht voor het thema pesten en het minimale aantal projecten dat rondom dit onderwerp bij het fonds wordt ingediend. Dit was aanleiding voor twee projectadviseurs om dit thema te verkennen, met als doel meer inhoudelijke expertise te ontwikkelen en mogelijke acties voor het fonds te ontwikkelen.

Uit de verkenning bleek dat er nog grote uitdagingen lagen ten aanzien van het bestrijden van de pestproblematiek binnen de verschillende leefwerelden van kinderen. Het merendeel van de aanpakken richt zich op het onderwijs, terwijl het pesten buiten de schoolomgeving ongemoeid wordt gelaten. Veel van de aanvragers van Fonds 1818 werken in het vrije tijdsdomein met de jeugd, bijvoorbeeld binnen het jongerenwerk of de jeugdzorg. Daarom heeft Fonds 1818 in 2014 een Programma ‘Pesten’ opgezet. Acties die de eerste helft 2014 werden ondernomen waren:

  • Het magazine van Fonds 1818 heeft een editie uitgebracht die specifiek over pesten ging. Er zijn diverse nieuwsbrieven de deur uit gegaan rondom dit thema en op de website van Fonds 1818 zijn speciale pagina’s ingericht.
  • Fonds 1818 heeft op 29 januari 2014 in het Nutshuis een themabijeenkomst over Pesten georganiseerd. In totaal hebben 96 belangstellenden deelgenomen aan een interactieve middag met kennisoverdracht, uitwisseling van expertise en bouwen aan netwerken. Het resultaat van deze middag was een duidelijk beeld waar mogelijkheden liggen op het gebied van pesten. Van deze bijeenkomst is een digitaal dossier beschikbaar op www.fonds1818.nl/pesten met achtergrondinformatie, video’s en foto’s.
  • Aan de deelnemers aan de bijeenkomst is met een enquête gevraagd waar zij, aansluitend op de bijeenkomst, behoefte aan hebben. Vrijwilligersorganisaties gaven aan zelf weinig tijd en middelen binnen de staf te hebben voor dit thema. De mogelijkheid om hiervoor aanvullende financiering aan te vragen bij Fonds 1818 was nog relatief onbekend. De deelnemers willen verder van gedachten wisselen in kleinere subgroepen. Deelnemers willen zo praktisch mogelijk met het onderwerp aan de slag.
  •  

Op basis hiervan zijn twee programmalijnen ontwikkeld: de eerste gericht op laagdrempelige programmadonaties voor de uitvoering van anti-pestprojecten binnen het onderwijs. Hiermee stimuleert en ondersteunt Fonds 1818 actief scholen die kiezen voor (erkende) anti-pestmethodes. De andere lijn richt zich op de voorlichting van organisaties die dagelijks werken met jongeren. In het voorjaar van 2015 worden verspreid over het werkgebied zes workshops georganiseerd. Naast deze twee programmalijnen blijft het fonds anti-pestprojecten ondersteunen van (culturele) organisaties, zoals bijvoorbeeld theatergroepen.

De totale kosten voor de twee programmalijnen werden in juni 2014 begroot op:

Programmacommunicatie      €5.000
     
Programmadonaties (20 aanvragen)      €30.000
     
Coördinatie & uitvoering voorlichtingsbijeenkomsten 
  € 10.000
     
Totaal          €45.000

Van de 27 aanvragen zijn er 23 aanvragen ingediend in het kader van het anti-pest donatie- programma met een totaal donatiebedrag van € 57.329. Begin 2015 kwamen er nog eens 10 nieuwe aanvragen binnen. Het beoogd aantal aanvragen en het begrote donatiebedrag wordt ruimschoots gehaald. Voor de serie workshops voor jeugdorganisaties die starten in februari zijn inmiddels 60 inschrijvingen binnen. Daarmee is het programma succesvol.Sinds de extra communicatie en inzet van Fonds 1818 zijn er in 2014 27 aanvragen ingediend rond het thema pesten (24 positief / 2 negatief / 1 teruggetrokken) en is er € 59.658 gedoneerd. Ter vergelijking: in de afgelopen 10 jaar ontving Fonds 1818 22 aanvragen (11 positief / 11 negatief: € 28.450).

 

U bent hier