Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Directieverslag

Directieverslag  geconsolideerde jaarrekening 2013                                                                                    

Ontwikkeling donatieaanvragen
In 2013 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 1.782. Dit is 6,2% minder dan in 2012 (2012: 1.900).                                                                                                                               

In het verslagjaar zijn 1.238 (69,5%) donatieaanvragen gehonoreerd, 544 (30,5%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 1.782 donatieaanvragen behandeld. In 2012 waren dit 1.894 aanvragen. Van de 1.238 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 559 afkomstig uit Den Haag, 142 uit Leiden, 140 uit Delft en 72 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.                                                                         

In 2013 werd totaal een bedrag van € 10,8 miljoen toegewezen, waarvan € 5,5 miljoen voor Den Haag, € 1,2 miljoen voor Leiden, € 1,0 miljoen voor Delft, € 1,3 miljoen voor de regio en € 1,8 miljoen voor overige gemeenten binnen en soms buiten de regio. Een bedrag van € 0,8 miljoen viel vrij.  Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.                                                                             

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2013 zijn gehonoreerd:

   

Begroting

 

Resultaat

- Educatie

 

€   1,00 miljoen

 

€   1,06 miljoen

- Kunst & Cultuur

 

€   4,20 miljoen

 

€   3,66 miljoen

- Natuur & Milieu

 

€   2,28 miljoen

 

€   1,78 miljoen

- Zorg & Welzijn

 

€   5,00 miljoen

 

€   4,32 miljoen

- Totaal

 

€  12,48 miljoen

 

€  10,82 miljoen

In de bestuursvergadering van december 2013 is besloten een bestemmingsreserve te treffen van € 0,5 miljoen voor extra activiteiten tijdens het jubileumjaar 2018 en een donatieverplichting van € 1,1 miljoen voor het Monumentenfonds.                                                                                                              

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar:

- Fonds 1818 eigen initiatief, koren zingen voor ouderen  300.000,-
- Gemeente Museum Den Haag, overkapping binnentuin 200.000,-
- Museum De Lakenhal, restauratie en uitbreiding van het museum 150.000,-
- Nederlands Danstheater, beleef het NDT met je klas 150.000,-
- Fonds 1818 eigen initiatief, Jeugdvakantieloket 150.000,-

Financiën
In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten over 2013 met de begroting 2013 en de realisatie 2012. Zie verder bladzijde 24 tot en met 31 van deze jaarrekening.

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2013 met 2012 vergeleken.           
In 2012 was er een positief saldo van € 15 miljoen. Het positieve resultaat van 2013 is € 7,2 miljoen.

De totale kosten van de eigen organisatie in 2013 zijn per saldo met € 225000 gestegen ten opzichte van 2012.

Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op:    

- Lager Diensten Derden 21.000
  Adviescommissie beleggingen 7.000
  Kantoorkosten 3.000
  Riviervismarkt 5 / Achterterrein 14.000
    45.000
       
- Hoger Salaris-, personeelskosten 3.000
  Pensioenpremie 174.000
  Bestuurskosten 10.000
  Huisvestingskosten 6.000
  P.R.-kosten 20.000
  Afschrijvingskosten 21.000
  Algemene kosten 36.000
    270.000

                                              

De directe inkomsten uit aandelen, obligaties en banktegoeden zijn in 2013 ten opzichte van 2012 met circa € 1,7 miljoen gedaald.

Er is in 2013 voor € 12,5 miljoen aan donaties en garanties toegezegd (exclusief vrijvallen). De hierbij behorende totale kosten van de eigen organisatie bedroegen € 3,5 miljoen.

De interne kosten van de donaties bedragen 16% van het donatiebedrag en de kosten van het beleggen bedragen 0,28% van het belegd vermogen.        

Personeel                                                                                                                                       

Personeelsbestand
Op 31 december 2013 bedroeg het aantal medewerkers 28 (24,4 FTE); op 31 december 2012 was dit 29 (24,8 FTE’s). Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd ultimo 2013 was 48,4 jaar (ultimo 2012 was dit 46,9 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2013 9,1 (2012: 7,9).                                      

Personeelswisselingen
In 2013 trad één medewerkster uit dienst (na afloop van haar bevallingsverlof).

Gedurende de periode april t/m juni 2013 was Lise Broekaar in dienst als projectadviseur Gemeenschapsfondsen.

Vanwege zwangerschapsverlof en drukke werkzaamheden bij de projectadministratie heeft een uitzendkracht in de periode van half februari tot eind september voor 32 uur per week de afdeling ondersteund.

In Het Nutshuis werd ook in 2013 gebruik gemaakt van oproepkrachten en freelancers.

Stages
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Helaas hebben wij in 2013 geen stagiaires hiervoor kunnen begeleiden.      

Personeelsvertegenwoordiging
In 2013 hebben de directie en de OR vijfmaal vergaderd.                                                                                         

Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2013 5,8% versus 4,6% in 2012. Er waren in 2013 drie zeer langdurige ziektegevallen. Als deze niet worden meegerekend is het ziekteverzuimpercentage 2,0%  (versus 2,3% in 2012). In 2013 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Onder langdurig ziekteverzuim wordt verstaan dat een medewerker langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is.

Salaris, pensioen en levensloop
In 2012 is met de OR overeengekomen over te stappen naar een nieuw referentiekader voor de indexatie van de salarissen. Voortaan wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2013 was de indexatie 2,5%.         

                                                                                            

Den Haag, 16 april 2014                                                                                                                             

Ir B.A.I.M. de Blij, directeur                       

U bent hier