Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Bestuursverslag

Bestuursverslag geconsolideerde jaarrekening 2013

De stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen te Den Haag stelt zich in het algemeen ten doel de kwaliteit van de samenleving in zijn werkgebied te verhogen.  

Bestuurswisselingen
In de loop van 2013 maakte bestuurslid dhr. mr. R.G. Mazel bekend dat hij wegens te frequente werkzaamheden op Sint Maarten aan het eind van dat jaar aftreedt. Vanwege het bereiken van de uiterste zittingstermijn treedt  mw. dr. G. Lycklama à Nijeholt, die negen jaar lang het voorzitterschap heeft vervuld, op hetzelfde moment  af. Zij wordt opgevolgd de heer J. Schinkelshoek, die al sinds 2011 deel uitmaakt van het bestuur. In de vacatures werd voorzien door de werving van twee nieuwe bestuursleden via advertenties in kranten en via internet. De daarop volgende procedure leidde tot de keuze  van mw. drs. N. van den Bergh en dhr. drs. A. H. Leenstra. Beiden zijn per 1 januari 2014 benoemd. Mevrouw Van den Bergh maakt ook deel uit van het bestuur van Het Nutshuis; de heer Leenstra treedt toe tot de Adviescommissie Beleggingen.    

Vergaderingen
Het bestuur van de Stichting vergaderde in het verslagjaar vijf maal. Deze vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter, mw. Lycklama, en directeur ir. B.A.I.M. de Blij. Het beleggingsbeleid was regelmatig onderwerp van bespreking. Ter reductie van het risico is de portefeuille verder gediversifieerd met verschillende soorten vastrentende waarden en is het aandeel zakelijke waarden teruggebracht. Aan het eind van het verslagjaar is een nieuwe bewaarder aangesteld. De gemiddelde looptijd van obligaties werd gehandhaafd op drie jaar.                     

Investeringen in de missie (MRI)
Het blijkt niet eenvoudig te zijn maatschappelijk relevante investeringen (MRI) te vinden. Er werden vele projecten onderzocht en enkele nieuwe investeringen gedaan. Het beoogde aandeel van de portefeuille (5%) werd nog niet gehaald  en bedraagt nu 3%. Fonds 1818 staat open voor meer investeringen die een goed maatschappelijk rendement paren aan een redelijk financieel rendement.

Daling aantal aanvragen
Het aantal aanvragen voor donaties daalde met 6% tot 1782 (2012: 1900). De bestedingen aan donaties en garanties waren € 10,8 mln (2012: € 11,8 mln). De totale bestedingen bleven sterk achter bij het beschikbare budget. De oorzaak ligt mede in de overheidsbezuinigingen in het maatschappelijke en culturele veld, waardoor organisaties niet meer de mogelijkheden hebben voor het ontwikkelen van extra projecten naast hun reguliere gesubsidieerde activiteiten. Fonds 1818 verleent alleen donaties voor dergelijke extra projecten. Het bestuur betreurt het dat Fonds 1818 in het verslagjaar niet in staat bleek het beschikbare budget te besteden aan goede projecten in het werkgebied. De medewerkers van het fonds zetten zich in om nieuwe methoden te vinden om zinvolle activiteiten in het werkgebied te ondersteunen. Het bestuur hoopt en verwacht dat dit ertoe zal leiden dat alle beschikbare middelen, inclusief het overschot van 2013, in 2014 voor de doelstelling kunnen worden ingezet.  

Lokale Fondsen en bedrijfsleven
Na een grondig onderzoek onder de klanten van Fonds 1818 heeft het bestuur in 2012 de strategische lijnen uitgezet voor de komende jaren. Daarbij zal het fonds zich ook richten op de bevordering van lokale fondsen, voorheen  gemeenschapsfondsen genoemd, en op de samenwerking met het bedrijfsleven.                                                                                   

In 2013 heeft Fonds 1818 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zelf dergelijke fondsen op te richten of het oprichten door derden te stimuleren. In september heeft Fonds 1818 zich aangesloten bij het Landelijk Bureau Lokale Fondsen dat de oprichting van dergelijke fondsen gaat stimuleren.

In de samenwerking met het bedrijfsleven zijn de eerste stappen gezet in samenwerking met de Rabobank.                                                                      

Beleggingen
Aan het eind van het jaar was de verdeling over de beleggingscategorieën als volgt (afgerond): Aandelen 41% (beoogd: 35%), obligaties 30% (30%), vastgoed 5% (10%), grondstoffen 8% (10%), hedgefunds 8% (10%), investeringen vanwege de doelstelling 3% (5%) en liquiditeiten 3% (0%). Het belegd vermogen, waarin vanaf 2013 ook een lening van Fonds Westland van € 10,5 mln is opgenomen, steeg met ruim  € 7 mln in waarde in vergelijking met vorig jaar. Het beleggings-rendement bedroeg 5,5% (2012: 7,5%).                                                                                                     

Namens het bestuur hadden de heer dr. M.C.E. van Gendt en de heer Schinkelshoek zitting in de Adviescommissie Beleggingen.  De eerste treedt als voorzitter op. Deze commissie adviseert het bestuur inzake het beleggingsbeleid van het fonds. In de ACB heeft ook een externe deskundige zitting, de heer prof. dr. R.A. van der Meer. De directeur treedt op als secretaris. Bij de vergaderingen van de ACB is steeds de fiduciair adviseur, Bank Oyens & Van Eeghen, vertegenwoordigd.       

Het Nutshuis
Namens Fonds 1818 waren de bestuursleden mw. drs. L.J. Merkx en de heer Mazel  ook lid van het bestuur van de Stichting het Nutshuis. De eerste treedt als voorzitter op. Vanaf 2008 is ook de heer S.S. de Niet bestuurslid. Hij is afkomstig uit de kring van huurders van het Nutshuis en niet tegelijkertijd lid van het bestuur van Fonds 1818. De stichting Het Nutshuis is door Fonds 1818 opgericht om het gebouw aan de Riviervismarkt 5 te exploiteren.

In 2012 werd besloten de programmering van Het Nutshuis te continueren, zodat Het Nutshuis zijn inmiddels verworven plek in het culturele spectrum van Den Haag zal kunnen behouden. Het  juridische en economische eigendom van het Nutshuis en de inventaris ervan berusten bij Fonds 1818. De jaarrekeningen van Fonds 1818 en Het Nutshuis worden geconsolideerd.

Bestuur en directie
In 2013 werd in de zelfevaluatie van het bestuur aandacht besteed aan de onwenselijke situatie dat in een bestuur van vijf leden twee leden tegelijkertijd vertrekken. De oplossing werd gevonden in de mogelijkheid een bestuurstermijn van een lid met een jaar te verlengen of verkorten.

Ook dit jaar vond een functioneringsgesprek plaats met de directeur. Remuneratiecommissie en directeur evalueerden gezamenlijk het functioneren van de directeur en de samenwerking tussen bestuur en directie . Daaruit vloeiden geen wijzigingen voort.

De bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding van bijna € 8000 per jaar. Daarnaast wordt per vergadering een onkostenvergoeding  verstrekt voor het bijwonen van de  vergaderingen van het bestuur en de ACB.

 Tenslotte wil het bestuur zijn erkentelijkheid en grote dank uitspreken aan het adres van de afgetreden voorzitter, Geertje Lycklama, voor de voortreffelijke wijze waarop zij negen jaar lang het bestuur heeft geleid.                                                                                                                               

Den Haag, 16 april 2014
Het Bestuur       

U bent hier