Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Donatiebegroting voor 2014

Zoals gebruikelijk wordt in de eerste vergadering van het jaar een voorstel voor de donatiebegroting aan het bestuur voorgelegd. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met de begroting van het fonds als geheel, die in de laatste vergadering van het voorgaande jaar is vastgesteld.

Vanaf vorig jaar is er apart aandacht besteed aan de onderwerpen die de strikte verdeling in domeinen en trajecten te boven gaan. Op deze wijze wordt een meer compleet beeld gegeven van de activiteiten van Fonds 1818 die aan de inwoners en organisaties van het werkgebied ten goede komen.

Ondanks de onderbesteding in 2013 heeft het bestuur de begroting voor 2014 vastgesteld op het maximum dat volgens de Boendernorm is toegestaan. Er is dus dit jaar geen mogelijkheid voor een tussentijdse verhoging. Voor donaties en garanties is (inclusief vrijvallen) in 2014 € 11,68 miljoen beschikbaar.

Strategisch beraad

In de strategische heroriëntatie die het bestuur heeft gehouden in oktober 2012 zijn – kort samengevat -  een aantal lijnen naar voren gekomen:

 • Met bedrijven die serieus bezig zijn met MVO wil het fonds graag samenwerken, waar mogelijk langdurig
 • De ondersteuning van aanvragers wordt verder uitgebreid, op verschillende manieren
 • Er worden stappen gezet om legaten en schenkingen te verwerven binnen de missie van Fonds 1818
 • Fonds 1818 bevordert de totstandkoming van gemeenschapsfondsen in zijn werkgebied
 • In het personeelsbeleid wordt rekening gehouden met deze verdere diversificatie

In 2013 is met name aandacht besteed aan de ontwikkeling van gemeenschapsfondsen, nu aangeduid als lokale fondsen. De nadruk ligt op het faciliteren van zowel de landelijke ondersteuning daarvoor, als op het stimuleren van de lokale initiatieven.

De samenwerking met bedrijven komt langzaam op gang; in 2014 zal daaraan meer vaart worden gegeven.

Belangrijke ontwikkelingen

De volgende belangrijke ontwikkelingen zijn zichtbaar in de donatiebegroting.

 • Crowdfunding als methodiek om projecten te financieren wordt voortgezet en uitgebreid met ‘buurtprojecten’.
 • De vraag om steun bij het herinrichten van hun organisatie op grond van veranderende omstandigheden blijft aanhouden. Met ondersteuning in geld en expertise helpt het fonds deze organisaties  ‘door de bocht’.
 • Het initiatief “Groene Schoolpleinen” is nog steeds succesvol en heel zichtbaar, maar wel formeel ten einde. Dit jaar zullen vooral uitgestelde of uitgelopen projecten worden gefinancierd.
 • Het initiatief om reguliere projecten te vragen hun project op duurzame wijze uit te voeren, waarvoor het fonds expertise en extra middelen ter beschikking stelt is tussentijds getoetst en wordt voortgezet. Daarbij ligt meer nadruk op het ‘uitdragen’ van duurzaamheid.
 • De bijdrage aan Het Nutshuis is afgestemd op de voortzetting van de programmering waartoe in december 2012 is besloten. Leegstand in Het Nutshuis zorgt voor hogere kosten.
 • De afdeling Voorlichting gaat door met het aanbieden van een omvangrijk pakket aan cursussen, spreekuren en dergelijke. Nadruk ligt op de kernactiviteiten die nodig zijn voor een project. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met relevante (vrijwilligers)organisaties.

OPZET DONATIEBEGROTING 2014

De door het bestuur goedgekeurde
begroting 2014 luidt (in duizenden €)
Projectverplichtingen 12.200
Garanties      280
Vrijvallen     -800
subtotaal 11.680
Projectkosten     150
Bijdrage Nutshuis     660
Totaal doelstelling 12.490

 

DONATIEBEGROTING 2013 PER DOMEIN
in duizenden € (afgerond), inclusief garanties

   begroting 2013 realisatie 2013 begroting 2014
    afgerond  
Zorg en Welzijn 5.000 4.140 4.800
Educatie en Jeugd 1.000 1.060 1.100
Kunst & Cultuur 4.200 3.660 4.000
Natuur en Milieu 2.280 1.960 2.080
Reservering 2018   500 500
       
Vrijvallen 800 -840 -800
TOTAAL 11.680 10.480 11.680

In de decembervergadering heeft het bestuur ingestemd met de bestemming Monumentenfonds 1818 voor het overschot, dat voorlopig wordt geraamd op € 1,2 mln. Bovendien is uit het overschot een half miljoen gereserveerd voor de viering van het 200-jarig jubileum in 2018.

 

 

 

U bent hier