Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorginstellingen

Onder het aandachtsgebied Zorginstellingen ressorteren onder meer aanvragen die zich richten op het welzijn van gehandicapten, cliënten van de geestelijke gezondheidszorg en ouderen.

Fonds 1818 beschouwt primaire zorg, waaronder de medische, als een overheidsaangelegenheid. Het fonds verleent in beginsel geen steun aan de uitvoering van projecten die tot de overheidstaken kunnen worden gerekend. Aanvragen voor projecten die onder de reguliere primaire zorg vallen, worden dan ook niet gehonoreerd.

De beleidsnotitie AWBZ (2010), functioneert nog steeds goed. De eigen bijdrage van 25%, die AWBZ instellingen aan eigen projecten beschikbaar moeten stellen, geeft duidelijk de eigen verantwoordelijkheid van de AWBZ instellingen aan. In een enkel geval leidt dit tot interne problemen bij zorginstellingen, maar in zijn algemeenheid vinden aanvragers dit een begrijpelijke eis van Fonds 1818.

Het afgelopen jaar heeft Fonds 1818 enkele criteria, opgenomen in de beleidsnotitie AWBZ, bijgesteld:

  • De voorwaarde dat beloningen moeten voldoen aan de Balkenendenorm is ingeruild voor de voorwaarden van de Wet Normering Topinkomens (WNT) zonder de overgangsregeling;
  • Het voor Fonds 1818 toegestane percentage RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten) van de zorginstelling is verhoogd van 15% naar 25%. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te voeren zoals nieuwe regelgeving vastgoed in de zorg, strengere eisen van de banken en veranderde regelgeving AWBZ, waardoor de drempel om in een zorginstelling te mogen verblijven is verhoogd.

Het toepassen van de Wet Normering Topinkomens  houdt in dat Fonds 1818 geen projectaanvragen in behandeling neemt van de zorgorganisaties Parnassia en ’s Heeren Loo.

Het grootste project binnen dit domein is nog steeds Koren Zingen voor Ouderen met een bijdrage van € 300.000. Dit project met gemiddeld tweeëneenhalf uitvoeringen per dag van koren in zorginstellingen brengt leven in de brouwerij. Niet alleen de cliënten van de zorginstellingen komen hierdoor even uit hun dagelijkse sleur, ook de deelnemende koren hebben plezier in hun optreden voor een dankbaar publiek. Bovendien hebben de koren baat bij de financiële vergoeding die zij voor hun optreden ontvangen. Het blijkt zelfs dat sommige kleine koren financieel afhankelijk zijn van de vier keer € 275 die ze kunnen verdienen met hun optredens. Voor 2014 is de vergoeding per optreden verhoogd naar € 300. Bijzonder is de blijvende groei in dit project / programma.

Gehandicaptenzorg
Nog steeds is er in de gehandicaptenzorg behoefte aan zelfstandige en volwaardige deelname aan de samenleving. In 2013 waren de aanvragen vooral gericht op deelname aan sport, spel, en recreatie. Grotere projecten, gericht op arbeidsparticipatie of innovatie in de zorg bleven in 2013 uit. Er werden technisch innovatieve hulpmiddelen aangevraagd, die zeer kostbaar in de aanschaf zijn. Fonds 1818 honoreert dit soort aanvragen niet omdat ze onderdeel uitmaken van de primaire (medische) zorg.

Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking kan onveranderd rekenen op steun van Fonds 1818. In 2013 werd in Katwijk ontmoetingsruimte De Zeehos gerealiseerd door zorginstelling Het Raamwerk, bestemd voor mensen met en zonder beperking. Fonds 1818 droeg met € 30.000,- bij aan de inrichting. Ook wisten meer zorgboerderijen het Fonds te vinden voor meer bestedingsdoelen. De zorgboerderijen in het werkgebied van Fonds 1818 ontwikkelen zich tot belangrijke voorzieningen voor vrijwilligers, werknemers met een fysieke en / of psychische beperking en recreanten van alle leeftijden.

Na jaren qua bezuinigingen in de relatieve luwte te hebben gestaan, is nu ook de zorg aan de beurt. Onduidelijk is nog wat de zorg te wachten staat. Zaak is de ontwikkelingen goed in de daten te houden. Fonds 1818 zal zich met name blijven richten op leuke en nuttige afleidende welzijnsprojecten voor cliënten. Voorstel is het budget te handhaven op € 700.000.

U bent hier