Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Welzijnswerk

Welzijnswerk is een breed aandachtsgebied. Met steun aan uiteenlopende organisaties die op dit terrein actief zijn, wordt beoogd diverse groepen in onze samenleving, van jong tot oud, te bereiken. Fonds 1818 is van mening dat projecten die gericht zijn op het vergroten van zelfstandigheid, participatie, integratie en sociale samenhang van essentieel belang zijn en daarom blijvende aandacht van het fonds verdienen.

Jeugdvakantieloket

In 2013 zijn bij het Jeugdvakantieloket (JVL) 90 aanvragen binnengekomen, 10  meer dan in 2012. Het totaal toegekende donatiebedrag bedroeg € 307.117,-, ruim € 50.000,- minder dan het jaar ervoor. De vermoedelijke redenen van dit fors lagere donatiebedrag zijn de volgenden:

  • Vrijval van een bedrag van € 36.000 voor de organisatie van vakantieweken in Laak en Escamp. Dit project heeft uiteindelijk geen doorgang gehad en in 2013 werd een veel kleiner programma ingediend bij het JVL.
  • In 2013 is er in totaal een percentage van 76% van het totaal aangevraagde bedrag (€ 401.824)  bij het Jeugdvakantieloket gehonoreerd (€ 307.177)  t.o.v. een percentage van 78%  van het totaal aangevraagde bedrag (€ 460.968) in dezelfde periode in 2012. Hieruit valt te concluderen dat, met verandering van de adviseur, er niet anders is beoordeeld.
  • Aangezien er dit jaar 10 aanvragen meer zijn binnengekomen bij het Jeugdvakantieloket, kan worden gesteld dat veel aanvragers een lagere begroting indienden bij het JVL. Aangenomen wordt dat men in deze tijden van bezuinigingen de begroting naar beneden heeft bijgesteld en hiermee ook het gevraagde bedrag bij het JVL.
  • Anderzijds kan dit betekenen dat veel (herhaal)aanvragers inmiddels een reëel beeld hebben van de te verwachten donatie van het JVL.
  • Van scholen werd in 2013 een eigen bijdrage van 15% (versus  10% in 2012) gevraagd. De bijdrage van het JVL werd hierdoor iets kleiner.

In november 2013 vond de jaarlijkse vergadering plaats van het Jeugdvakantieloket, ditmaal voorgezeten door Vanessa Verhoeven, die het stokje begin 2013 overnam van Michel Nivard. Tijdens de vergadering is besloten dat alle 11 deelnemende fondsen in 2014 door zullen gaan met het Jeugdvakantieloket. Ook is besloten om een zelfde bedrag te reserveren voor 2014. Het Jeugdvakantieloket bestaat inmiddels 5 jaar. In 2014 zal een grote PR actie plaatsvinden om de naamsbekendheid van het loket te optimaliseren. Hiervoor zal een afstudeeropdracht worden gecreëerd. In samenwerking met het Steunpunt Kindervakanties zal tevens in mei 2014 een studiedag worden georganiseerd rondom deskundigheidsbevordering bij de organisatie van  kinderkampen.

Welzijnswerk
Het aantal positief beoordeelde aanvragen op het terrein van welzijnswerk daalde van 218 in 2012 naar 171 in 2013. Ruim 35 % van de aanvragen werd afgewezen en de bestedingen bleven € 390.228,- achter bij de begroting, terwijl er in 2012 nog sprake was van een lichte overschrijding van het donatiebudget (1 %).Toch is welzijnswerk nog het grootste bestedingsdoel binnen het traject Zorg en Welzijn. De verwachting is dat in 2014 de afnemende overheidssubsidies en reorganisaties binnen het welzijnswerk geleid hebben tot hervonden balans en stabiliteit. De welzijnsorganisaties deden in 2013 vooral aanvragen voor herhaalprojecten, zoals multiculturele festivals, zomeractiviteiten voor kinderen en senioren, uitstapjes en excursies, en bijdragen aan inrichting, inventaris en renovatie.

Jeugd- en jongerenwerk
Kijkende naar de donaties binnen het jeugd- en jongerenwerk gaan wederom de hoogste bedragen naar de verbouwingen van locaties. Zo steunde Fonds 1818 de verbouwing aan een aantal locaties in Valkenburg, Leiden en Den Haag met bedragen tussen de € 7.696 en € 30.000, waarbij de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de mate van inzet van vrijwilligers, kwetsbaarheid van de doelgroep  en de aandacht voor duurzaamheid.

Scouting
Het beleid t.a.v. scoutingverenigingen werd in 2012 onder de loep genomen  door studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hieruit bleek dat Fonds 1818 onverminderd kon blijven inzetten op activiteiten vanuit scoutingverenigingen in het werkgebied. Dit heeft er in 2013 toe geleid dat er vanuit Fonds 1818 een bijeenkomst voor scoutingverenigingen werd georganiseerd bij Scouting Martin Luther King in Rijswijk.  Hierbij waren 30 scoutingverenigingen aanwezig , waarvan 12 nieuwe contacten voor Fonds 1818. Er werden deze avond twee workshops gegeven:

  • Workshops fondswerving voor nieuwe aanvragers
  • Verdiepende workshop voor reeds ervaren aanvragers

De belangrijkste constateringen van deze avond waren dat veel organisaties het lang redden op eigen kracht. De huidige situatie, met teruglopende gemeentefinanciering en meer en meer ouders die de contributie niet kunnen betalen, maakt dat men op zoek moet naar bredere financiering.

Hoogste urgentie daarbij  is over het algemeen het onderhoud van het gebouw. Dit is de  afgelopen jaren veelal – voor zover mogelijk - door vrijwillige inzet gerealiseerd,  maar vraagt nu vaak om professionele inzet met de nodige kosten. Fonds 1818 nodigt scoutingverenigingen nadrukkelijk uit aanvragen in te dienen voor projecten rondom verbouwingen of nieuwbouw, aanschaf materialen en scouting overstijgende activiteiten. Daar waar in 2013  18 aanvragen vanuit de scouting bij Fonds 1818 binnenkwamen en deze aanvragen met een bedrag van in totaal € 78.140 werden gesteund, zal het aantal aanvragen in 2014 – naar verwachting - door bovengenoemde inzet licht stijgen. 

In 2013 is in totaal € 1.259.772 aan welzijnswerk besteed (begroting: € 1.650.000). Het voorstel is voor 2014 een bedrag van € 1.450.000 te reserveren. De verwachting is dat de bezuinigingen in het welzijnswerk hun belangrijkste doorwerking hebben gehad in 2014. Nieuwe werkwijzen, samenwerkingsverbanden en netwerken van burgers vormen nieuwe uitdagingen voor Fonds 1818. In dit brede domein met projecten voor uiteenlopende groepen in een achterstandssituatie zijn geen specifieke speerpunten geformuleerd. 

U bent hier