Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke spil in onze samenleving. Zonder vrijwilligers zouden vele initiatieven niet van de grond komen. Vrijwel alle organisaties die bij Fonds 1818 voor steun aankloppen, werken in mindere of meerdere mate met vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering is  het belangrijkste thema binnen het vrijwilligersbeleid van Fonds 1818, waarbij er geen beperkingen gelden qua inhoud, frequentie of hoogte van de donatie. Ook terugkerende projecten op het gebied van deskundigheidsbevordering komen in aanmerking voor een donatie.

Steeds meer wordt een beroep gedaan op vrijwilligers, voor steeds complexere taken. In 2013 werd het budget voor vrijwilligerswerk overschreden met € 122.335,-. Een mogelijke oorzaak is dat vrijwilligerswerk toeneemt naarmate de overheid zich verder terugtrekt. Niet alleen stoot de overheid taken en verantwoordelijkheden af, er zijn bovendien minder middelen beschikbaar voor professionele ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.  In 2013 heeft Fonds 1818 zijn aanbod deskundigheidsbevordering verder uitgebreid en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven gestimuleerd.  De maatschappelijke beursvloeren zijn met steun van Fonds 1818 uitgebreid. In Zoetermeer en in Den Haag werden met steun van Fonds 1818 ontmoetingen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties georganiseerd.

Fonds 1818 biedt daarnaast actief ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties door intensivering van de reeds bestaande samenwerking met de Sesamacademie. Een presentatie en ideeënuitwisseling van de Sesamadviseurs voor en met de projectadviseurs in januari 2013 leidde tot meer en langere begeleidingstrajecten. Steeds meer ondersteuningsvragen van vrijwilligersorganisaties hebben betrekking op het omgaan met bezuinigingen. Niet alle organisaties zullen zelfstandig voort kunnen bestaan. Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen daarentegen ook nieuwe kansen bieden.

Maatjesprojecten waarbij burgers andere burgers de helpende hand en een luisterend oor bieden, nemen in aantal en diversiteit toe. Ze worden niet alleen geïnitieerd en uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties die het maatjescontact als primair doel hebben,  maar ook door de gesubsidieerde welzijnsorganisaties. Steeds vaker moet een beroep gedaan worden op vrijwilligers omdat er door bezuinigingen minder beroepskrachten zijn, die bovendien een meer coördinerende taak krijgen. Directe hulp en ondersteuning aan burgers zal door vrijwilligers verleend moeten worden. De bereidheid van vrijwilligers om deze taken op zich te nemen is onveranderd groot. Bij het in contact brengen van hulpvrager met vrijwilliger is het Internet niet meer weg te denken, zoals bij klussendiensten, burenhulpcentrales en particuliere vervoersdiensten. Fonds 1818 draagt bij aan het realiseren van de benodigde technische en professionele ondersteuning.

Vrijwilligersorganisaties hebben steeds meer behoefte aan ondersteuning bij hun ICT. Te denken valt aan de boekhouding, publiciteit, ledenadministratie, e-learning, contact met instanties ten behoeve van deelnemers zoals bij schuldhulp en thuisadministratie, fondsenwerving en planning van activiteiten. In 2014 zal Fonds 1818 extra inzetten op ICT voorzieningen van vrijwilligersorganisaties, met aandacht voor samenwerking, duurzaamheid en effectiviteit.

Mede door de steun van Fonds 1818 werden in 2013 vrijwilligersorganisaties in staat gesteld nieuwe groepen vrijwilligers aan zich te binden. Jongeren, mensen met een psychische beperking en asielzoekers bijvoorbeeld willen en kunnen een bijdrage leveren. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor de benodigde aanpassingen op de werkvloer en in de begeleiding onveranderd een beroep doen op steun van Fonds 1818.

Belangenorganisaties van en voor migranten doen in steeds mindere mate een beroep op Fonds 1818.  In 2012 nam het aantal aanvragen met 30 % af ten opzichte van 2011, wat resulteerde in 130 aanvragen waarvan er 55 gehonoreerd werden. In 2013 bedraagt het aantal aanvragen nog maar 83, terwijl slechts 39 daarvan positief beoordeeld werden (47 %).  Het gaat om relatief kleinschalige initiatieven gericht op de eigen of meerdere doelgroepen. Uitzonderingen zijn de culturele festivals die door samenwerkende organisaties georganiseerd worden. Onderlinge ontmoeting en belangenbehartiging zijn de belangrijkste pijlers.  Projecten op het gebied van erfgoed, kunst, onderwijs en opvoeding, emancipatie en arbeidstoeleiding  komen moeilijker van de grond.  In 2014 zal Fonds 1818 extra inspanningen verrichten om de migrantenorganisaties in het werkgebied te bereiken zodat zij meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Fonds 1818 biedt. 

In 2014 wordt het budget voor Vrijwilligerswerk verhoogd van € 350.000,- naar € 450.000,-. 

U bent hier