Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Zorg & Welzijn

Voor 2014 is het budget voor het traject Zorg & Welzijn gesteld op € 4.800.000. Voor 2013 was € 5.000.000 begroot. De uitgaven kwamen dit jaar op € 4.134.700. Dit komt neer op een onderbesteding van 17 %.  Er waren in 2013 ook minder aanvragen dan in het jaar daarvoor, 755 in 2013 tegen 848 in 2012. Volgens aanvragers spelen de forse overheidsbezuinigingen hier een rol. Aanvragers verklaren dat zij veeleer bezig zijn te ‘overleven’ met de beperkte financiele armslag die er nog is dan met het optuigen van nieuwe projecten waarvoor additionele middelen moeten worden geworven. Hiervoor ontbreekt ook dikwijls de benodigde mankracht.

De overheidsbezuinigingen kunnen dan ook een verklaring zijn voor de hogere uitgaven in het vrijwilligerswerk en de sport. In deze twee domeinen zijn de uitgaven hoger uitgevallen dan begroot. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de belangeloze inzet van vrijwilligers, juist om de ‘gaten’ die door de bezuinigingen in het welzijnswerk ontstaan, op te vullen. En de sport is totnogtoe redelijk van bezuinigingen gespaard gebleven. In Den Haag worden sportverenigingen gezien als buurthuizen van de toekomst waar met extra investeringen uiteenlopende groepen bewoners ook terecht kunnen. Aanvullend op gemeentelijke investering wordt dan ook een beroep gedaan op Fonds 1818.

Hiermee zijn enkele ontwikkelingen geschetst die geleid hebben tot budgettaire wijzigingen in de domeinen. Deze wijzigingen worden hieronder afzonderlijk beschreven. Verder wordt aangegeven waarop het beleid van Zorg & Welzijn zich specifiek richt en welke grote(re) projecten in 2013 gesteund zijn.

In 2013 zijn binnen het Traject Zorg & Welzijn 755 projecten behandeld tegenover 848 in 2012. Dit is een afname van het aantal aanvragen met 11%. Van de beoordeelde aanvragen zijn 484 aanvragen (64%) positief beoordeeld. In 2012 zijn er 528 positief beoordeeld (62%). De gemiddelde bijdrage per project is gedaald met bijna € 500 van € 9.028,28 in 2012 naar € 8.542,77 in 2013. 

 

Begroot 2013

Gerealiseerd 2013

Begroot 2014

Maatschappelijke Opvang

€    600.000

€     532.500

€    600.000

Arbeidstoeleiding & Activering

€    400.000

€     314.000

€    400.000

Vrijwilligerswerk

€    350.000

€     472.335

€    450.000

Buurtwerk

€    800.000

€     359.224

€    600.000

Welzijnswerk

€ 1.650.000

€  1.259.773

€ 1.450.000

Sport

€    500.000

€     513.709

€    600.000 

Zorginstellingen

€    700.000

€     683.159

€    700.000

Totaal

€ 5.000.000

€  4.134.700

€ 4.800.000

De verschillende domeinen worden afzonderlijk besproken. 

Slot

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt het beleid op het terrein van Zorg & Welzijn in 2013 in grote lijnen voortgezet en worden binnen de onderscheiden beleidsterreinen enkele accenten verschoven of aangezet.

Voor twee domeinen worden de budgetten verhoogd. Vrijwilligerswerk en Sport krijgen in 2014 een bedrag van € 100.000 extra ten opzichte van vorig jaar. Voor buurtwerk wordt het budget verlaagd van € 800.000 naar € 600.000 en ook het budget Welzijnswerk daalt met € 200.000 van € 1.650.000 naar € 1.450.000.

U bent hier