Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Natuur

Algemeen
In tegenstelling tot vorig jaar is het gerealiseerde donatiebedrag in 2013 onder het begrote bedrag gebleven. Er waren minder aanvragen voor natuurlijke speelplaatsen dan vorig jaar. Twee grote donaties gingen naar instellingen voor dierenopvang, een aantal naar stadslandbouwprojecten en de grootste donatie op het gebied van natuur betrof het door het fonds ingestelde programma ten behoeve van de kinderboerderijen, waarover later meer.

Het overzicht van de projecten laat de gebruikelijke mix zien van aanvragers: welzijnsorganisaties, dierenopvang, kunstinstellingen, natuurverenigingen, historische verenigingen en educatieve instellingen. Het  aantal moestuinen en andere stukjes groen waar groepen mensen zich verantwoordelijk voor voelen blijft groot. De trend van afgelopen jaren, waarbij groen als middel tot ontmoeting werd ingezet, lijkt gangbare praktijk te worden. Deze praktijk heeft zich in 2013 nog sterker geopenbaard. Langzamerhand beginnen ook andere fondsen, zoals het Oranjefonds, zich te richten op groen. Na het afstoten van het onderdeel ‘natuur en milieu’ door het VSB Fonds is dit een positieve lijn. Te vaak gebeurde het dat Fonds 1818 zo ongeveer als enige financier werd benaderd. Deze lijn, die de kwaliteit van de groene leefomgeving versterkt en die de mensen betrekt bij de natuur om hen heen, zal door het fonds verder worden ondersteund.

In 2013 is de meta-evaluatie Stadslandbouw opgesteld.

Kinderboerderijen
Het traject dat in 2012 voor de kinderboerderijen is opgezet met De Blauwe Noordzee is inmiddels vergevorderd. Aanleiding voor dit traject was de dreigende bezuinigingsgolf die de kinderboerderijen boven het hoofd hangt, waardoor naar verwachting een deel van de boerderijen in de toekomst moet gaan sluiten. Wanneer kinderboerderijen gezamenlijk optrekken kunnen ze hun financiële en maatschappelijke positie enorm versterken.

Er heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden, waar de kinderboerderijen binnen het werkgebied van het fonds spraken over kansen en mogelijkheden. Uit deze bijeenkomsten is de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen voortgekomen. Doel van de stichting is in samenwerking met de deelnemende kinderboerderijen projecten te initiëren die hen toekomstbestendiger maken en hen ondersteunen bij het genereren van meer inkomsten. Een vijftal boerderijen wordt extra begeleid bij het realiseren van een nader afgebakend ontwikkeltraject. Deze kinderboerderijen zijn gekozen op basis van ingediende projectvoorstellen of ondernemingsplannen. Voorbeelden: 

  • Kinderboerderij Wassenaar wil een horecavoorziening realiseren en op basis van een nader uitgewerkte business case financiers aantrekken voor de benodigde investeringen en aanloopverliezen;
  • De Haagse Stadsboerderijen willen naast hun inbedding binnen de gemeente een actieve Vriendenstichting opzetten;

Het blijkt een constructieve samenwerking met een actief netwerk, waar steeds meer vrijwilligers actief zijn. Men heeft elkaar leren kennen en er wordt over en weer veel informatie uitgewisseld.
Dit jaar zal verder worden gebouwd aan dit initiatief.

Stadslandbouw
Ook dit jaar is er een toenemende belangstelling voor stadslandbouw. Lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal is dit een grote hype geworden. Kunstinstelling Stroom heeft destijds met het programma Foodprint een discussie losgemaakt en talloze initiatieven opgewoeld en ondersteund. 2012 was het jaar van de bij, waarin Stroom een Koninginnebank realiseerde. Stroom heeft zich inmiddels wat teruggetrokken uit de stadslandbouw, maar er zijn veel andere partijen en initiatieven opgestaan in Den Haag, maar ook daarbuiten.

In Delft organiseert het fonds samen met de gemeente Delft een aantal keer per jaar een streekproductenontbijt, waar verschillende partijen die iets te maken hebben met voedsel, verbouwen en stadslandbouw samenkomen teneinde tot een gemeenschappelijke voedselstrategie te komen.

Er is een meta-evaluatie opgesteld en gepresenteerd over stadslandbouw. Stadslandbouw is bij uitstek een onderwerp dat goed bij Fonds 1818 past.  In algemene zin is stadslandbouw een bewezen instrument ter bevordering van sociale cohesie, participatie en sociale activering.  Het draagt bij aan biodiversiteit, kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid en verbondenheid van mensen met hun omgeving. Als het gaat om educatie/ontplooiing kan stadslandbouw bijdragen aan meer kennis over natuur, milieu en duurzaamheid, over gezonde voeding en herkomst van voedsel, maar óók over ondernemerschap en samenwerken. Daarnaast kunnen ook thema’s als culturele diversiteit, cultuurparticipatie, arbeidstoeleiding en armoedebestrijding betrekking hebben op initiatieven voor stadslandbouw.

De maatschappelijke baten zijn hoog ten opzichte van de doorgaans lage kosten (voor Fonds 1818). In het verlengde hiervan laat het fonds een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om samen met woningcorporaties en de verschillende gemeenten binnen proactief een programma op te zetten voor stadslandbouw. 

U bent hier