Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Milieu

In 2013 is 15% minder gedoneerd aan het domein Milieu dan begroot. Het bedrag is t.o.v. van 2012 (2012: € 148.488,-) wel significant toegenomen  (2013: + 72% € 255.290,-) waardoor het weer het begrote bedrag benadert. Het begrote bedrag is daarom gelijk aan 2013.

Algemeen

Onder ‘milieu’ vallen met name de projecten op het gebied van duurzaamheid. Hoe kunnen burgers en organisaties bijdragen aan een duurzame leefomgeving? Ook al zijn de middelen van Fonds 1818 beperkt, het uitgangspunt is om op kleine en middelgrote schaal bij te dragen aan bewustwording en gedragsverandering. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven is door voorbeeldprojecten te belonen en samenwerking tussen de voorlopers te faciliteren. Deze ambitie geldt voor alle doelgroepen, maar kinderen en jongeren krijgen hierbij speciale aandacht. Zij staan van nature open voor nieuwe opvattingen en het vormen van nieuwe idealen. Indien hun houding ten aanzien van duurzaamheid beïnvloed kan worden plukken volgende generaties daar de vruchten van. Belangrijke thema’s zijn: kennisdeling en bewustwording over CO2 reductie,  watergebruik, afval & recycling, (over)consumptie, duurzame producten en duurzaam bouwen. Fonds 1818 geeft de voorkeur aan projecten die tot doel hebben om grote groepen inwoners te enthousiasmeren en activeren.

Waarschijnlijk hebben de afgelopen jaren globale ontwikkelingen er aan bijgedragen dat het thema duurzaamheid op lokaal niveau meer aandacht kreeg. Bewoners voelen een mate van urgentie en zien het thema als middel om in gezamenlijk projecten en initiatieven op te zetten. Wat opvalt is dat met name bedrijven en adviseurs hier lijken in te springen. In hoeverre de duurzaamheids-’transitie’ écht is doorgedrongen tot alle hoeken en lagen van de maatschappij is nog moeilijk te zeggen. Opvallend  is dat lokale overheden het beleid en daarmee hun diensten en financiële middelen langzaamaan beginnen af te stemmen op bewonersinitiatieven. Dit zal de ‘transitie’ in ieder geval weer een duwtje in de rug geven.  Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente Leiden voor de periode 2013-2016 naast een subsidieregeling (Doelgroep: woningeigenaren en huurders) voor het verduurzamen van de woningvoorraad ook een subsidieregeling voor lokale ‘duurzaamheidinitiatieven’ in het leven heeft geroepen. Voor Fonds 1818 vindt het zorgelijk dat de pioniers en onafhankelijke kenniscentra op het gebied van duurzaamheid financieel in zwaar weer verkeren. De (exploitatie)subsidies staan onder druk. Fonds 1818 blijft deze partijen steunen in moeilijke tijden, maar verwacht van hen dat de komende tijd deze partijen ook meer inzetten op duurzame financieringsmodellen die beter aangepast zijn op het nieuwe speelveld waarbinnen zij opereren.

Het Fonds blijft alert op het aangaan van kansrijke allianties die leiden tot het bereiken van grote groepen inwoners binnen haar werkgebied. Bewoners uit sociaal economisch zwakke wijken hebben daarbij onze speciale aandacht.

Fonds 1818 steunt bewonersinitiatieven in Den Haag die zich inzetten voor duurzaamheid binnen de wijk. Het fonds faciliteert de Duurzame ontbijten die elk kwartaal worden verzorgd in het Nutshuis. Deze kennis en netwerkbijeenkomsten worden als zeer nuttig en waardevol ervaren bij de deelnemers. Na twee jaar beginnen deze groepen de  kansen en uitdagingen af te bakenen die gaan bijdragen aan hun gezamenlijke doelen. Voor Fonds 1818 is het een uitgelezen kans om deze initiatieven, die ontstaan  binnen onze primaire doelgroep: burgers, te blijven faciliteren en deze groepen daar financieel bij te helpen. Het zijn namelijk juist deze groepen die op wijk- en buurtniveau het verschil (kunnen) maken.

Meest opvallende project in 2013 was ‘Hernieuwbare energie uit de Houtrust’. Vier Haagse bewonersorganisaties laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor het benutten van de restcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 'Houtrust'. Het onderzoek focust zich op het onderzoeken van de technische haalbaarheid, het creëren van voldoende draagvlak bij lokale bestuurders en bewoners van de wijken en het opstellen van een business case waarin financiële participatie van burgers wordt meegenomen. Het is nog de vraag of het haalbaarheidsonderzoek voldoende stake- en shareholders weet te overtuigen, maar de vereende samenwerking tussen de bewoners van verschillende Haagse en de uitkomsten van de eerste resultaten zijn bemoedigend.

Ander interessant project is ‘In huis Recycling’. Hierbij wordt in de relatief nieuwe én duurzame woonwijk Erasmusveld in de Escamp in Den Haag, in samenwerking met bewoners, de gemeente en deskundigen uit verschillende sectoren gewerkt aan een innovatieve oplossing om meer afval achter de voordeur te recyclen en te hergebruiken. Daarmee wordt voorkomen dat er veel energie verloren gaat aan het ophalen en verwerken van afval door afvaldiensten.  Het project besteedt vooral ook aandacht aan de 'acceptatie bij de gebruiker' van de toekomstige oplossing.

Tot slot is het project ‘Duurzame Vrouwen samen in Prachtige wijken’ nog het vermelden waard. Na drie succesvolle jaren heeft dit project haar meerwaarde bewezen. Stichting Aarde-werk verzorgt twee wekelijks themabijeenkomsten op het gebied van duurzaamheid voor vrouwen in 'prachtwijken' in Den Haag. In zes wijken worden honderden vrouwen met verschillende culturele achtergronden, leeftijden, opleidingsniveaus, taal- en milieukennis bereikt en worden ze betrokken bij thema's rondom milieu en duurzaamheid. De bijeenkomsten behandelen thema's als Water, Afval, Energie en Voeding en geven de vrouwen praktische handvatten om thuis én in de wijk actief met deze thema's aan de gang te gaan. Per wijk worden twee duurzaamheidscoaches voor de wijk opgeleid, die een vast aanspreekpunt in de wijk vormen, waarmee er aandacht is voor de verankering in de buurt/wijk.

Pilot Duurzame Middelbare Scholen: Ecoschools
Het in 2012 gestarte pilotproject ‘Ecoschools’ is voortgezet. Het doel is om leerlingen te betrekken bij het duurzaamheidsbeleid van de school volgens de Student Led Change principe: laat leerlingen onderzoeken en kritisch meedenken. Vervolgens leren ze zich te verenigen en actie te voeren en betrekken ze hierbij de school community. Drie scholen uit het Voortgezet Onderwijs hebben zich gecommitteerd aan het volgen van een twee jaar durend zevenstappenplan dat de scholen leidt naar een duurzaamheidscertificaat in de vorm van een ‘Groene vlag’. De scholen betrekken de in- en externe omgeving bij hun duurzaamheidsambities en hebben als het goed is aan het eind van het traject ook nog een kostenbesparing gerealiseerd. Naast het stappenplan is de scholen ook de mogelijkheid geboden om een interne schoolcompetitie te starten, waarbij het beste duurzaamheidsidee van hun leerlingen beloond kon worden met een donatie van Fonds 1818. Nadat één VMBO school (Diamant College) zich vroegtijdig had teruggetrokken uit de pilot is er een VMBO schoollocatie uit Delft toegevoegd aan de pilot. Medio 2013 is het Diamant College weer aangesloten, waardoor de pilot momenteel vier deelnemende scholen telt. In de eerste helft van 2014 wordt de pilot geëvalueerd en bezien of het Ecoschools-programma succesvol genoeg is om uit te breiden naar andere VO-scholen in de regio.

 

U bent hier