Let op! U bevindt zich niet op de corporate website van Fonds 1818. Klik hier als u daarnaar op zoek was.

Theater

Onder deze rubriek ressorteren alle aanvragen op het terrein van theater. Het betreft aanvragen van zowel gezelschappen voor bijvoorbeeld producties of deskundigheidsbevordering als van podia voor onder meer programmering, verbouwingen en organisatieondersteuning.

Het budget voor theater was voor 2013 gesteld op € 400.000. De uitgaven zijn uitgekomen op een bedrag van ongeveer € 359.030. Dit komt neer op besteding van circa 90 % van de begroting. Het budget voor 2014 wordt op het niveau van 2013 gehandhaafd.

Aanvragen van gezelschappen
Evenals in de voorgaande jaren zal ook dit jaar bij de behandeling van aanvragen op het terrein van theater geen direct onderscheid gemaakt worden tussen aanvragen van (semi)professionele en amateurgezelschappen. In de praktijk blijkt dat bij het bepalen of een aanvraag voor honorering in aanmerking komt, min of meer dezelfde criteria worden gehanteerd. Bij de behandeling van alle aanvragen in bovengenoemde domeinen wordt in eerste instantie gekeken naar de betrokken doelgroep(en) zowel aan de uitvoeringskant als aan de kant van het publiek. Talentontwikkeling, doelgroep, ‘verbinding’ zowel tussen doelgroepen als tussen verschillende disciplines, innovatie en maatschappelijke relevantie spelen bij de beoordeling van aanvragen een rol. Omdat deze begrippen enigszins vaag zijn, behoeven deze altijd nadere, op de situatie toegespitste, uitleg.

Tot slot kan de speciale betekenis van een project voor het werkgebied van Fonds 1818 een criterium zijn een aanvraag al dan niet te honoreren. Het gaat dan om een kenmerkend fenomeen met een zekere uitstraling voor de regio of gemeente waar het project wordt uitgevoerd.

Aanvragen van podia
Aanvragen van podia komen alleen in aanmerking voor honorering als er sprake is van bijzondere projecten die niet tot de reguliere programmering/bedrijfsvoering gerekend kunnen worden. Projecten in het kader van verbouwing/inrichting komen alleen voor steun in aanmerking als de locatie (ook) wordt gebruikt en/of bezocht door doelgroepen die Fonds 1818 op grond van zijn algemeen beleid steunt. Zo heeft Fonds 1818 in 2013 een bijdrage gedoneerd voor de vervanging van tribunes en vloer in Theater aan het Spui. Dit multifunctionele theater wordt wel de huiskamer van Den Haag genoemd omdat er uiteenlopende activiteiten plaats vinden voor diverse doelgroepen. Er is ook sprake van goede samenwerking met andere instellingen, niet alleen culturele.

U bent hier